ဝီခီပီးဒီးယား:Why create an account?

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
အကူႏညီႏ တဲမ်းမွဉ်းဖျင် ထူႏသုင်ꩻ တဲမ်းထုင်ꩻ တဖူꩻရဲဉ်ႏ

parameter မာႏထိုꩻ


Create an account now
နွို့ဗွောင်သွော့အကောက် ယိုခါခါ

(secure server)

ပအိုဝ်ႏဝီခီနဝ်ꩻ နွို့နေး log in မာꩻနေးအကောက်(Account)မꩻ ဟော်ꩻထွားလꩻတမွေးတဝ်းသွူ။ ဟော်ꩻထွားပအိုဝ်ႏဝီခီနဝ်ꩻ မာꩻခါꩻအကောက်ခရာႏ တလိုႏတဝ်းသွူ။ နဝ်ꩻထွူတကာႏတဝ်း ပအိုဝ်ႏဝီခီကို မိဉ်ႏမဲဉ်တဲမ်းသော့ꩻ၊ မိဉ်ႏမဲဉ်မွဉ်းဖျင်သော့ꩻနဝ်ꩻ မာꩻခါꩻဗာႏတဝ်းအကောက်လဲ့ အခိန်ႏတရွေꩻတဝ်း တဲမ်းသော့ꩻ၊ မွဉ်းဖျင်ထဲမ်သော့ꩻ လꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ကနွို့တဲမ်းဖိုလဲဉ်းဒါႏ တဲမ်းလိတ်သားဖုံႏနဝ်ꩻ တဗွောင်တဝ်းအကောက်တွော့ꩻ နွို့တဲမ်းဗော့ꩻနေးနဝ်ꩻသား ကဲဉ်းအာအာသွူ။ ကွဲႏတွော့ꩻ မိဉ်ႏမာꩻအကောက်နဝ်ꩻ မွိုင်လဲ့မွိုင်ဒျာႏ၊ ယိုꩻတဲ့ယိုꩻဒျာႏ၊ ယီးထွဉ်ႏအွဉ်ႏနယ်ချက်ဖုံႏလဲ့ တအဝ်ႏအာတဝ်းတဲင် မာꩻထာꩻမာꩻတဲ့ထွူယိုꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

ခံႏဗာႏဝင်ꩻပေ့ꩻဗိဉ်ႏ Blocked နဲ့ ?[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ကျောင်ꩻကိုဖုံႏ (မွေးတဝ်းလဲ့) ရွုမ်ꩻကိုဖုံႏနဝ်ꩻ ကွပ်ပွိုး ဖန်းဖြယ်သုင်ꩻညီꩻလို့ဝင်ꩻ Shared IP addresses ဖုံႏ တွမ်ႏ proxy servers ဖုံႏကို vandalism သားဖုံႏ ယားကုဲင်ကြံꩻကြိမ်ꩻ မာꩻတငီႏတငါသော့ꩻထာꩻဖုံႏတဲင် အပဲစ်တအဝ်ႏတဝ်းသား လိုꩻလင်ဖုံႏနဝ်ꩻ ကုဲင်းခံႏဗာႏပါဒါႏ ဝင်ꩻ block နဝ်ꩻသွူ။ ကွဲတွော့ꩻ မဉ်ႏထွာ အပဲစ်တအဲဉ်ထဝ်း ဒင်ႏခါꩻ(မှတ်ပုံတင်)သားတဖြာꩻအနေႏ ဝင်ꩻမဉ်ႏမာꩻမာႏတစွိုးစွိုးတွော့ꩻ ဝင်ꩻမဉ်ႏ block ပါနီနဝ်ꩻ မာꩻ request တွော့ꩻ ထွဉ်ႏ block ငါ အပဲစ်အဝ်ႏသား anonymous users ငါတဲ့ လꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ နီဗွေႏသီး ဒင်ႏခါꩻလဲဉ်း (မှတ်ပုံတင်)တွော့ꩻ အဝ်ႏခံႏဗာႏနေက ဝင်ꩻ blockနဝ်ꩻ မာꩻသွော့ꩻနုဲင်း လယိုအတွိုင်ꩻ မဲဉ်ဖေႏကျံႏဉာဏ်ႏငါႏသွူဩ -

 • ဝင်ꩻ block ခါꩻ နီဗွေႏသီး IP address နဝ်ꩻ block တွိုႏခွုင်းမုဲင်ꩻနီꩻ ခွုင်းမုဲင်ꩻလာ နုဲင်းနဝ်ꩻအဝ်ႏတဲင် အုံပွေါးသွော့ အမွူးနီꩻဗွေထွူမꩻ စံꩻချာယင်းသွော့။ လွေꩻသွော့ my contributionsကိုဩ။ နျꩻဖေႏ Block log လိဉ့်ကို ကအဝ်ႏဒါႏ အမော့ကီနဝ်ꩻထွူတဲင် ထိုမ်ႏသွော့ length of the block။
 • အုံလမ်းကိုတွော့ꩻ ဗွောင်ခါꩻသွော့အကောင့်တဗာႏ မဉ်ႏထွူ လွေꩻအွိုးကျောင်ꩻ(မွေးတဝ်းလဲ့) ထာꩻမာꩻခွင်ႏကို တထွောင်းထွောင်းတဲင် နွို့(login)စံꩻဖျင်ယင်းသွော့။ (ပေါႏ IP ဗွိုန်တဝ်းဝင်ꩻနဝ်ꩻ) မာꩻစံꩻလူႏလုဲင်ႏတဝင်ꩻလꩻဒျာႏသွူ။
 • ထွဉ်ႏ ယွုမ်းအံႏကလꩻဒါႏ သွꩻပေႏတဖြာꩻ အုံအွိုး IP တဗွိုန်တဝ်းအထွောင်းတွော့ꩻ ထွဉ်ႏဒင်ႏဖေႏသွော့ နီဗွေႏသီး(မှတ်ပုံတင်)။ ယင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ပသာလွေꩻသွော့ အီးမေးလ် unblock mailing list at unblock-en-l@lists.wikimedia.org ထျꩻကိုတဲင် ထွဉ်ႏသွော့ administrator မာꩻဖေႏ နီဗွေႏသီးအကောင့်တဗာႏ။ အရီးသွတ်ꩻပထမအလဲင်ႏ နွို့မာꩻ log in သွူ အကောက်နဝ်ꩻတဲင် အဝ်ႏလိုႏခြုဲင်းပြောင်ꩻခါꩻငါႏ အကောက် password သွူ။
 • ထူႏသုင်ꩻသွော့ Wikimedia's secure server at https://secure.wikimedia.org/ ဩ။ ယိုတလဲင်ႏနဝ်ꩻ နာꩻအနေႏ နွို့ကာႏလွေꩻသွူ network's proxy server တဲင် တွိုႏလွေꩻနွောင်ꩻလဲဉ်း ပအိုဝ်ႏ ဝီခီအကိုနဝ်ꩻသွူ။

ဗွောင်ခါꩻအကောက် ဒင်ႏခါꩻမတ်ပုံတဉ်တဲင် လꩻဒါႏအကျိုꩻဖုံႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

account ကအဝ်ႏဒါႏ userသားအနေႏ ခွုမ်မာꩻနွောင်ꩻထာꩻဖုံႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • မာꩻနွောင်ꩻ ကောသွုံꩻသား နမ်းရေꩻလိတ်မဲ့ငါ (User page)ဖုံႏ၊ လိတ်မဲ့ငါတသာဖုံႏ။
 • မွဉ်းဖျင်နွောင်ꩻ ကပေ့ꩻရဲးခါꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ (နီဗွေႏသီး အကောက်နဝ်ꩻ ဒင်ႏခါꩻဗွောင်ခါꩻ မိဉ်ႏဗွေလဲဉ်း ၄ နီꩻမꩻ မွဉ်းဖျင်ယိုစား လꩻနဝ်ꩻသွူ။ မဉ်ႏတဒင်ႏခါꩻဗာႏတဝ်း(မတ်ပုံတိဉ်)သားဖုံႏနဝ်ꩻ ဖျင်ဆင်ခွင်ꩻ တလꩻတဝ်းသွူ။)
 • ခြုဲင်းပြောင်ꩻနွောင်ꩻအမဉ်ꩻဖုံႏ။
 • ဒင်ႏ(upload)နွောင်ꩻ ပုင်ႏဖုံႏ
 • ပသာချာငါနွောင်ꩻ အီးမေး ကောသုင်ꩻသားအလင်ဖုံႏထျꩻ။ (optional)
 • နီဗွေႏသီးအကောက်လဲ့ ယံကထွာ personal preferences လဲ့ အွဉ်ႏထွော့မာꩻခါꩻနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။

အကျိုꩻတရာꩻအလင်ဖုံႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • သုင်ꩻနွောင်ꩻ နီဗွေႏသီး ကျွိုက်ရာꩻ သင်ꩻခဝ်းရာꩻ ဝင်ꩻကသုင်ꩻဗာႏတဝ်းဒွိုန်း username သုင်ꩻသားမိဉ်ꩻဖုံႏ။
 • အဝ်ႏ "My contributions" link ကိုတဲင် ထွားချာနွောင်ꩻ နီဗွေႏသီး ခွုင်းကား ကတဲမ်း၊ ကဒင်ႏခါꩻဒါႏ contributions ဖုံႏ ကားကအဝ်ႏ။
 • The use of your own to which you can add အုံပွေါးထွားအီ နီဗွေႏသီး သꩻကဝင်ႏစာꩻဒါႏ articles ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဖုံႏအတာႏ မာꩻနွောင်ꩻ personal watchlist နမ်းပဲင်ႏရေꩻရာႏပွေားထွားမုꩻဖုံႏ။
 • ပအိုဝ်ႏဝီခီကို နီဗွေႏသီးကမဲဉ်ထီႏအတွိုင်ꩻ မာꩻခါꩻနွောင်ꩻ customize the appearance and behavior ဖုံႏ။
 • ဖေႏနွောင်ꩻ Arbitration Committee elections တွမ်ႏ Wikimedia Board elections ဖုံႏအတာႏ ဖေႏမဲခွင်ꩻလꩻ။
 • နီဗွေႏသီး မွဉ်းဖျင် တဲမ်းသော့ꩻကီလဲ့ ဝင်ꩻလင်ဖေႏနေးကထီႏလꩻမွိုန်း နီဗွေႏသီး IP address တဲ့ မာꩻနွောင်ꩻသွူ။ (IP address နဝ်ꩻ ဝင်ꩻထောင်ထွားအီနွောင်ꩻနီ နမ်းပုဂ္ဂိုလ်ႏရေꩻအချက်ဖုံႏတွမ်ႏ အုံအဝ်ႏရာꩻခင်ႏလမ်းဖုံႏသွူ။) ယွုမ်းအံႏကလꩻဒါႏ Checkuser အဲတ်မိဉ်(Admin)ယင်ဟန်ႏဖုံႏတဲ့ ထူႏသုင်ꩻနွောင်ꩻဒါႏ နီဗွေႏသီး IP address နဝ်ꩻသွူ။

သျင်ꩻနယ် အကျိုꩻတရာꩻဖုံႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

Username သုင်ꩻသားမိဉ်ꩻ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မဉ်ႏဒင်ႏခါꩻဗာႏ Sign Upအကောက်မတ်ပုံတိဉ်နဝ်ꩻ နီဗွေႏသီးလွိုက်သုင်ꩻ ကသုင်ꩻဗာႏဒွိုန်း username သုင်ꩻသားမိဉ်ꩻ တဗာႏဗာႏလꩻ။ မိဉ်ႏသွင်ꩻခါꩻစာႏရင်ꩻ မာꩻ logged in ခါꩻနေးနဝ်ꩻ မိဉ်ႏမွဉ်းဖျင်ဗာႏ အလဲင်ႏမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻတယဝ်း အမတ်ခါꩻနေးဒျာႏ တွမ်ႏ မိဉ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ မိဉ်ႏမာꩻနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ခွုင်းကမာꩻခါꩻဒါႏ contributions ဖုံႏကားကအဝ်ႏ မတ်တန်ꩻကိုနဝ်ꩻ အီႏလꩻဗွေ full credit နဝ်ꩻသွူ။ (မိဉ်ႏတနွို့ခါꩻနေးတဝ်း logged in နဝ်ꩻ မွဉ်းဖျင်ခန်း အလဲင်ႏမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်း အီႏမတ်တောင်ꩻခါꩻနေးဒျာႏတွမ်ႏ မွဉ်းဖျင်သား IP address နဝ်ꩻသွူ။ ကမွဉ်းဖျင်ခါꩻဒါႏ contributions ကားကအဝ်ႏလဲ့ နွို့ထွူ logged in တွော့ꩻ  နျꩻဖေႏ "My contributions" link မꩻ အီႏထီႏလꩻနဝ်ꩻသွူ။

တဲမ်းဒင်ႏအီ နမ်းအကျောင်ꩻခရာႏဆေ့ꩻဆေ့ꩻတာႏ user page သုင်ꩻသားလိတ်မဲ့ငါ တဗာႏလဲ့ လ့ꩻပါဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ပအိုဝ်ႏဝီခီနဝ်ꩻ home page provider တမွေးတဝ်းတဲင် ဒင်ႏလꩻကွို့ꩻ free ဓာတ်ပုင်ႏဖုံႏတွမ်ႏ နမ်းဝါႏသနာႏဖုံႏ စတဲင် တဲမ်းဒင်ႏလ့ꩻ အကျောင်ꩻခရာႏဆေ့ꩻဆေ့ꩻပေႏလွုမ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကွဲတွော့ꩻ ကောသုင်ꩻသား ကဲဉ်းအာအာနဝ်ꩻ အွဉ်ႏဗူႏသော့ꩻလွ့ဒျာႏ ဝွေꩻသီး ကျွိုက်ꩻသ့ꩻထူႏဂုဏ်ႏဒါႏ ရွမ်ဖြုဲင်ꩻစာႏရင်ꩻဖုံႏ (မွေးတဝ်းလဲ့) အွဉ်ႏသော့ꩻလွဒျာႏ ဝီခီအရေꩻတန် အချက်အလျက်ဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ နမ်းပဲင်ႏဒေါ့ꩻဖြဝ်ႏခွင်ꩻခင်ႏလမ်း Talk Page အဝ်ႏတဲင်တွော့ꩻ မိဉ်ႏမဲဉ်ဆွိုက်သွုပ်ဒေါ့ꩻရီတွမ်ႏ ကေားသုင်ꩻသားuserအလင်ဖုံႏလဲ့ လ့ꩻယိုꩻယိုꩻမာꩻမာꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ကောသုင်ꩻသားလောင်ႏလင် တဖြာꩻဖြာꩻ မိဉ်ႏတဲမ်းပသာလွဉ်လိတ် နမ်း ဒေါ့ꩻရီသော့ꩻတဝင်ꩻတာႏခင်ႏလမ်းကိုလဲ့ အဖေႏသေဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ နီမိဉ်ႏဖေႏဝင်ꩻ အီးမေးလဲ့ ကေားသုင်ꩻသားအလင်ဖုံႏ ဆွိုက်သွုပ်ဒေါ့ꩻရီလွဉ်နီ အီးမေးကိုလ့ꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ကွဲႏတွော့ꩻ ကပသာလွဉ်နီ အီးမေးသားနဝ်ꩻ တသေလ့ꩻတဝ်း နီအီးမေးလိပ်စာနဝ်ꩻသွူ။

အမိဉ်ꩻထင်ႏသျာꩻရေꩻတွမ်ႏ နမ်းပဲင်ႏလွစ်တခြင်ခွင်ꩻ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

နီနဝ်ꩻ တမုဲင်ꩻအကျောင်ꩻ ထေဖော်ႏစဲင်းနယ်ခရာႏ တလိုႏတဝ်းသွူ။ ကွဲတွော့ꩻ အကောက်မိဉ်ႏအဝ်ႏနဝ်ꩻ ဟော်ꩻထွားဝီခီသားအလင်ဖုံႏလဲ့ တောင်ꩻအီယိုꩻနီနဝ်ꩻသွူ။ ပအိုဝ်ႏဝီခီနဝ်ꩻ အမိဉ်ꩻတသေတဝ်းသား တနွို့တဝ်း log in သားတဲ့ နွို့မွဉ်းဖျင်ဆင်ခွင်ꩻအဝ်ႏဒျာႏကီလဲ့ နွို့နေး log in တွော့ꩻ တဲမ်းဖျင်သော့ꩻမဉ်ႏယံနဝ်ꩻ ဝင်ꩻယွုမ်းအံႏ၊ ဝင်ꩻအံႏသွင်ꩻလွဉ်နီနဝ်ꩻသွူ။ ယင်းတချက်နဝ်ꩻ လိတ်တဲမ်းသား အချင်ꩻချင်ꩻဖုံႏ မီႏအဝ်ႏလိုႏ စုပေါင်ꩻတဲမ်းညီꩻလွဝင်ꩻဖုံႏလဲ့ ဆွိုက်သွယ်ႏဒေါ့ꩻရီလွ့ဝင်ꩻ ယိုအီနဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နုဲင်းနဝ်ꩻမꩻတဲင် ဆုဲင်ꩻတခိန်ႏလဲ့ နီထွာလွဉ်အီနွောင်ꩻ ဝင်ꩻကယွုမ်းအံႏရိုႏသေႏဒါႏ ဝီခီပီးဒီးယန်းသားတဖြာꩻနဝ်ꩻသွူ။ မိဉ်ႏထွာနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ rollbacksysop စတဲင် လ့ꩻလွဉ်စွဉ်ႏ အဲတ်မိဉ်အရန်း မာꩻပဲင်ႏခွင်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။

ပအိုဝ်ႏဝီခီနဝ်ꩻ သော့ꩻ spammed ရိုꩻရိုꩻသားဖုံႏ၊ စီꩻပွာꩻရေꩻ ကျော်ႏငျာႏသားဖုံႏ၊ တဲမ်းတငီႏတငါထာꩻသားဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏအာတန်နဝ်ꩻသွူ။ ဝွေꩻသီးဖုံႏနဝ်ꩻ ကဲဉ်းအာအာ တဒင်ႏခါꩻတဝ်း အကောက်(မတ်ပုံတဉ်)နဝ်ꩻသွူ။ ယင်းတချက်နဝ်ꩻ မိဉ်ႏအဝ်ႏလိုႏစဲစ်ဆေꩻ သတင်ꩻအရွီးအခိုႏဖုံႏနဝ်ꩻ စဲစ်ဆေꩻ spammer ဖုံႏတဲင် လိတ်တဲမ်းသား ယွုမ်းအံႏလ့ꩻတလ့ꩻတဝ်းအကျောင်ꩻ ပအိုဝ်ႏဝီခီနဝ်ꩻ ခွဲꩻချာꩻအီနွောင်ꩻ နဝ်ꩻသွူ။

မိဉ်ႏဒင်ႏခါꩻနေး Signup(မတ်ပုံတဉ်)နဝ်ꩻ လုမ်းဗိဉ်ႏကယ်ꩻက သော့ꩻတဝ်းမိဉ်ꩻအကျောင်ꩻ မဲဉ်ဖေႏသေငါႏသွူ။ ဗွိုန်နုဲင်း ဒင်ႏခါꩻနေး (မတ်ပုံတိဉ်)တွော့ꩻ ကအွဉ်ႏဗိစ်ꩻဒါႏ နီ IP address နဝ်ꩻသွူ။ (ကွပ်နဝ်ꩻမꩻတဲင် သော့ꩻနေးသွော့မဉ်ꩻ မွေးတဝ်းလဲ့ သော့ꩻနေသွော့ ကံလောင်မဉ်ꩻအကျောင်ꩻ မဲဉ်ဖေႏသေငါႏသွူ။)

အဝ်ႏတချက်နဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏဝီခီပေါ်လသီမူဝါဒဖုံႏနဝ်ꩻ အခိန်ႏအလွောက်ꩻ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏနွောင်ꩻအီဒါႏ အချက်ဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

မွဉ်းဖျင်တသာ options[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

သုင်ꩻပအိုဝ်ႏဝီကီသား MediaWiki software အနေႏ ဒင်ႏခါꩻ(မတ်ပုံတိဉ်)သားမꩻ သုင်ꩻနွောင်ꩻဒါႏအချက်ဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏအာတန်နဝ်ꩻသွူ။ "minor" ကရိုꩻဒါႏ မွဉ်းဖျင်အီပုင်ႏစံႏအပေႏစားယိုလဲ့ မွဉ်းဖျင်နွောင်ꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ တောမ်ႏအနယ်ꩻနုဲင်းယိုတဲင် ထွာပြောင်ꩻယိုခါကျာꩻ အပြောင်ꩻအလုဲင်ႏယိုခါကိုနဝ်ꩻ မဲဉ်ထီႏတဝ်း မွဉ်းဖျင်အီအပေႏစားဖုံႏလဲ့ စဲစ်(filter)ထန်ႏသွူတွော့ꩻ ထွားသျင်ꩻသျင်ꩻလꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ကွဲတွော့ꩻ အမိဉ်ꩻသေတဝ်း ကောသုင်ꩻသားဖုံႏနဝ်ꩻ မာꩻပဲင်ႏခွင်ꩻနုဲင်းယို တအဝ်ႏတဝ်းသွူ။ အမိဉ်ꩻတသေတဝ်းတဲင်  IP Address ဗွိုန်ဝင်ꩻ ကောသုင်ꩻသားဖုံႏ အာငါႏနဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမ့ꩻတဲင် တယ်ႏဆို့ꩻယွုမ်းအံႏမုꩻဖုံႏ တလ့ꩻတဝ်းနဝ်ꩻသွူ။

ဒင်ႏခါꩻနေးအကောက်(မတ်ပုံတဉ်)သား တဖြာꩻအနေႏ အရေꩻတန်သွတ်ꩻတွမ်ႏ အသုင်ꩻအာသွတ်ꩻ ခွုမ်မာꩻချက်နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ပွေါးထွားလိတ်မဲ့ငါ စာႏရင်ꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ဟော်ꩻထွားခန်း လိတ်မဲ့ငါအပွုတ်မုဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်း ပွေးါထွား ကရိုꩻဒါႏ လိဉ့်တသာတဗာႏ အဝ်ႏသေႏသေႏနဝ်ꩻသွူ။ မိဉ်ႏနျꩻခါꩻလိဉ့်နဝ်ꩻ လိတ်မဲ့ငါနဝ်ꩻတပွုတ်နဝ်ꩻ ပါသော့ꩻလဲဉ်း နီပွေါးထွားစာႏရင်ꩻကိုနဝ်ꩻသွူ။ မာꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် အုံပွေါးထွားလွူꩻထွား သာႏသာႏယာႏယာႏနွောင်ꩻလဲဉ်း နီကမာꩻဒါႏထာꩻမာꩻဖုံႏ၊ သꩻကဝင်ႏစာꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။

ထိန်ꩻသိမ်ꩻအီ ပအိုဝ်ႏဝီခီဖွဲ့ဗူႏပုင်ႏတာႏ ဒင်ႏခါꩻ(မတ်ပုံတိဉ်) အကောက်သားမ့ꩻ မာꩻလိတ်မဲ့ငါတသာဖုံႏ၊ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏအမိဉ်ꩻဖုံႏလꩻနဝ်ꩻသွူ။ မိဉ်ႏမဲဉ်ဒင်ႏပုင်ႏupload imagesလဲ့ နွို့နေးအကောက် log in မ့ꩻလ့ꩻနဝ်ꩻသွူ။

WikiProject User scripts ကဖေႏဒါႏ user scripts ဖုံႏနဝ်ꩻ ဒင်ႏခါꩻအကောက်မတ်ပုံတဉ်သားမ့ꩻ သုင်ꩻအီနွောင်ꩻတဲင် အီႏလ့ꩻအီနွောင်ꩻ မွဉ်းဖျင်အီ စိုန်ꩻထီဗွေဗွေ တွိုႏခြောင်ꩻအီဒါႏ အခွဲးအကျုံႏဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။

user preferences ဖုံႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ခွုမ်မာꩻခွင်ꩻနုဲင်းအွိုးကီဖုံႏလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း MediaWiki ခွုမ်မာꩻပုင်ႏလဲ့ ခြုဲင်းပြောင်ꩻနွောင်ႏ Preferences at special:preferencesကို လꩻဒျာႏသွူ။ နဝ်ꩻကိုနဝ်ꩻ နီလဲ့ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏနွောင်ꩻပါ အဖျင်အဆင်(settings)ဖုံႏ လꩻယိုနဝ်ꩻသွူ -

 • skin: ပြောင်ꩻလုဲင်ႏနွောင်ꩻအီ ပအိုဝ်ႏဝီခီ အပုင်ႏအငုဲင်ꩻအထန်ႏဖုံႏ။
 • math: လွိုက်ရွေꩻနွောင်ꩻ မဲဉ်အွဉ်ႏပျꩻနယ် ဂဏန်သင်္ချာ အီကွေးသိဉ်း နုဲင်းမုဲင်ꩻ။
 • files: အွဉ်ႏထွော့ဖေႏနွောင်ꩻ image thumbnails အပေႏအတန်။

မွဉ်းဖျင်အီတာႏလဲ့ preferences နုဲင်းလ့ယိုဖုံႏ အဝ်ႏပါသော့ꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

 • မဲဉ်တဲမ်းထွို့ꩻ စူမုဲင်နေးမုဲင်ꩻဟောင်း
 • editing box အပေႏအတန် အွဉ်ႏထွော့ချက်
 • မဲဉ်အွဉ်ႏပျꩻ လိတ်မဲ့ငါအပြောင်ꩻအလုဲင်ႏယိုခါနေးမုဲင်ꩻ
 • အချက်လျက်အလင်ဖုံႏ ....
Create an account now
(secure server)

ထွားထဲင်းအလင်[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]