မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

သမဲင်ꩻပညာႏသျင်ႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

မညတွမ်ႏမမွိုင်တဲ့ သမဲင်ꩻယို အဖြေႏတသျင်ꩻတောဝ်း ထွုမ်ႏတမော့ꩻတောဝ်းအဖြေႏ ငေါဝ်းရီပုစ္ဆာႏတဲ့အောဝ်ႏအာတန်သွူ။ သမဲင်ꩻပညာႏသျင်ႏသီးတဲ့တဗွိုန်တောဝ်း ကတွမ်ထူႏဒါႏအထွာအကုဲင် အကျောင်ꩻခရာႏတဲ့ တဗွိုန်တောဝ်းလို့ဝင်ꩻနေနေသွူ။ ဝွေꩻသီးကထွုမ်ႏထောင်ထွူလဲဉ်းဖုံႏတဲ့ အုံနောင်ရောင်ဒျာႏ အရွီးအခိုႏအလောင်းဖုံႏသွူ။ သမဲင်ꩻပညာႏသျင်ႏသီးနောဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ထိုမ်ႏထွားအတသာဖုံႏ တွမ်ႏတဗွိုန်တောဝ်းလို့ဝင်ꩻ ရုက်တခြိုꩻအရွီးအခိုႏဖုံႏ၊ အတသာလိတ်စေးလာႏမတ်တန်ꩻဖုံႏယို ပေါင်ꩻသော့ꩻအချက်တသာဖုံႏထွူတဲင် အထွူထိုꩻလဲဉ်းဒါႏအတိတ်လီꩻ ကမဲဉ်ရိုꩻနောဝ်ꩻတဲ့ အဗာႏမုဲင်ꩻပြောင်ꩻလုဲင်ႏနွောင်ꩻအီ။ နောဝ်ꩻစားဒျာႏနေနေ သမဲင်ꩻပညာႏသျင်ႏသီး ထွုမ်းထွားသွူအဆွုမ်ႏအမော့ဗွိုန်ဗွိုန်လို့ဝင်ꩻ တွမ်ႏတဗွိုန်တောဝ်းလို့ဝင်ꩻ ကတွမ်ႏထူႏဒါႏအဓိပ္ပာယ်ႏ အထွာအကုဲင်ဖုံႏသွူ။

သမဲင်ꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏထွာဒျာႏတသေႏသေႏ တွမ်ႏအောဝ်ႏပြောင်ꩻလုဲင်ႏတသေႏသေႏသွူ။ မဟာနီꩻနောဝ်ꩻအထွာတမုဲင်ꩻက ဟန်ႏနီꩻကအထွာအကုဲင်ဖုံႏယို ခွိုင်းတွိုႏနွောင်ꩻလို့ဝင်ꩻသွူ။ နီမဉ်ႏထိုမ်ႏထောင်ထွားသွူသမဲင်ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ ယူႏလꩻသေႏသေႏသွော့ ခင်ႏလမ်းယိုပွိုးတမုဲင်ꩻထွာလွဉ်ဗာႏ အကျောင်ꩻခရာႏဖုံႏအာအာသွူ။ ကွပ်ပွိုးထွုမ်ႏထောင်ဗာႏသမဲင်ꩻတဲင် နီတွမ်ထူႏနွောင်ꩻဒါႏလွဉ် အဓိပ္ပာယ်ႏဖုံႏ အထွာအကုဲင်အကို နီဆွုံꩻဖျတ်ဒါႏနွောင်ꩻအခြောင်ꩻလီꩻဖုံႏယို ပွိုးတမုဲင်ꩻထွာလွဉ်ဗာႏဖုံႏသွူ။

နောဝ်ꩻမꩻ သမဲင်ꩻကရိုꩻယို လိုꩻတွိုင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ လိုႏသေနာႏချာငါႏအသမဲင်ꩻဖုံႏတဲင် သမဲင်ꩻအကို ထူႏသွဉ်ခန်ꩻဖေႏကမွံဗန်ထဲင်းထဲင်း ဝွေꩻသီးမာꩻနွောင်ꩻငါငါစွဉ်ႏသွူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. SOCIAL SCIENCES STUDENTS BOOK