မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

သမဲင်ꩻဝင်ႏတဲင်ႏထွန်ႏမုဲင်ဖုံႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

"ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွိုꩻချုပ် သမဲင်ꩻဝင်ႏ" ၁၀၆၁-ဗာႏကို တဲႏဆို့ꩻဝေင်ꩻရောက်ꩻစောက်ꩻ ၁၀၆၉-ဗာႏကို တဲႏစကရူးဆိက် နေင်ႏနီရျာꩻစဲ့ꩻပွယ်ꩻ ၁၂၉၁-ဗာႏကို ကရူးဆိက် နေင်ႏနီရျာꩻစဲ့ꩻပွယ်ꩻထွူသွတ်ꩻထိုꩻ ၁၃၅၉-ဗာႏကို တဲႏဆို့ꩻဝေင်ꩻညောင်ႏရွီႏ ၁၅၄၆-ဗာႏကို တဲႏဆို့ꩻဝေင်ꩻမွိုင်ꩻပြုဲင်ꩻ ၁၆၃၆-ဗာႏကို တဲႏဆို့ꩻဝေင်ꩻစံကာꩻ ၁၇၅၁-ဗာႏကို တဲႏဆို့ꩻဝေင်ꩻဟိုပုံꩻ ၁၇၈၁-ဗာႏကို တဲႏဆို့ꩻဝေင်ꩻသီႏသဲင်ႏ ၁၇၉၄-ဗာႏကို တဲႏဆို့ꩻဝေင်ꩻပင်လောင်ꩻ ၁၈၀၁-ဗာႏကို တဲႏဆို့ꩻဝေင်ꩻမောက်ꩻမုဲင်ႏ ၁၈၂၄-ဗာႏကို အိင်္ဂလေဂ်တွမ်ႏမန်း ထွာလို့ဝင်ꩻပထမစဲ့ꩻပွယ်ꩻ ၁၈၂၆-ဗာႏကို တဲႏဆို့ꩻဝေင်ꩻဗန်းယေန်ႏ ၁၈၄၈-ဗာႏကို တဲႏဆို့ꩻဝင်ꩻသာမွိုင်ꩻခမ်း ၁၈၅၂-ဗာႏကို အိင်္ဂလေဂ်တွမ်ႏမန်း ထွာလို့ဝင်ꩻဒုတိယစဲ့ꩻပွယ်ꩻ ၁၈၆၈-ဗာႏကို မင်ꩻတုင်ꩻခွန် အပ်ခွန်အိုးခွဉ်ႏမူꩻ ၁၈၇၆-ဗာႏကို တဲႏဆို့ꩻဝေင်ꩻမွိုင်ꩻပွဉ် ၁၈၇၈-ဗာႏကို ဖြားတန်နာစစ်သောက်လွူးဖွာꩻ ၁၈၇၈-ဗာႏကို ခွန်သီပေါး ထင်ႏဟော်နန်ꩻ ၁၈၈၅-ဗာႏကို ဖြားတန်ကောင်ခယ်ႏ လွူးဖွာꩻလွဉ် ၁၈၈၅-ဗာႏကို မန်းတွမ်ႏအိင်္ဂလေဂ် ထွာလို့ဝင်ꩻ တတိယစဲ့ꩻပွယ်ꩻ ၁၈၈၆-ဗာႏကို ဖြဝ်ꩻခမ်းအပါအဝင်ႏ အိင်္ဂလေဂ်သီး ထူႏသိမ်ꩻလို့တခမ်းလိုမ်း ၁၈၈၇-ဗာႏကို ဖြားကံႏ လွူးဖွာꩻ ၁၈၉၂-ဗာႏကို ဖြားတန်လွယ်တိုႏလမ်လွူးဖွာꩻလွဉ် ၁၈၉၄-ဗာႏကို တဲႏဆို့ꩻဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ ၁၈၉၆-ဗာႏကို ရွဉ်ခွဉ်ႏမူꩻခွန်အိုးလဲꩻထိုꩻ ၁၈၉၇-ဗာႏကို ဖြားဖိုးခဉ်လွူးဖွာꩻ ၁၈၉၇-ဗာႏကို ဟေင်ဖြားတနွိုင်ဖက်ꩻကိုမ်ႏလွူးဖွာꩻ ၁၉၀၁-ဗာႏကို စောက်ꩻဖါးသီႏသဲင်ႏခွန်စီလွူးဖွာꩻ ၁၉၀၃-ဗာႏကို ဟေင်ဖြားထီရီး လွူးဖွာꩻ ၁၉၀၃-ဗာႏကို ဟေင်ဖြားတိထွဉ်ꩻလွူးဖွာꩻ ၁၉၀၃-ဗာႏကို ဖြားတန်နမ်းဩလွူးဖွာꩻ ၁၉၀၄-ဗာႏကို ဖြားခွန်စိန်ႏလွူးဖွာꩻ ၁၉၀၄-ဗာႏကို ဖြားပန္တကုံꩻလွူးဖွာꩻ ၁၉၀၄-ဗာႏကို ဖြားယွေးလွူးဖွာꩻ ၁၉၀၈-ဗာႏကို ဖြားအုံးဖါဖြေင်းလွူးဖွာꩻ ၁၉၁၀-ဗာႏကို ဖြားတန်ဆဲးလဲဉ်းလွူးဖွာꩻ ၁၉၁၁-ဗာႏကို ဖြားဦးဖျူလွူးဖွာꩻ(တဲမ်းလိတ်ချုပ်ပင်ႏလုံ) ၁၉၁၂-ဗာႏကို ဖြားခမ်းခိုင်လွူးဖွာꩻ ၁၉၁၃-ဗာႏကို ပိုလ်ႏဆျန်သုံလွူးဖွာꩻ ၁၉၁၃-ဗာႏကို ဟေင်ပေါင်းစင်ꩻထွန်းလွူးဖွာꩻ ၁၉၁၃-ဗာႏကို ဖြားဆွေလွူးဖွာꩻ ၁၉၁၄-ဗာႏကို ပထမကမ္ဘာႏစဲ့ꩻထွာစ ၁၉၁၄-ဗာႏကို ဖြားဟေင်သျင်ႏငွေလွူးဖွာꩻ ၁၉၁၄-ဗာႏကို အမတ်ဖြားအောင်ႏသာႏလွူးဖွာꩻ ၁၉၁၄-ဗာႏကို အမတ်ဖြားထွေးလုံလွူးဖွာꩻ ၁၉၁၅-ဗာႏကို ဖြားဆရာႏပေႏ(နောင်စုံ)လွူးဖွာꩻ ၁၉၁၇-ဗာႏကို ဖြားနန္တာႏဟေင်လွူးလွာꩻ ၁၉၁၈-ဗာႏကို ပထမကမ္ဘာႏစဲ့ꩻထွူသွတ်ꩻထိုꩻ ၁၉၁၉-ဗာႏကို ဖြားသျင်ႏဖေ လွူးဖွာꩻ ၁၉၂၀-ဗာႏကို ပိုလ်ႏလှမောင်လွူးဖွာꩻ ၁၉၂၂-ဗာႏကို ဖြားဟေင်ခစ်လွူးဖွာꩻ ၁၉၂၄-ဗာႏကို အမတ်ဖြားသန်အောင်လွူးဖွာꩻ ၁၉၂၄-ဗာႏကို ဆရာႏသောလ လွူးဖွာꩻ ၁၉၂၅-ဗာႏကို ဖြားဆရာႏဟန်လွူးဖွာꩻ ၁၉၂၇-ဗာႏကို ပိုလ်ႏသံတေင်းလွူးဖွာꩻ ၁၉၂၇-ဗာႏကို ဖြားထွန်းယီ လွူးဖွာꩻ ၁၉၂၈-ဗာႏကို ဖြားတန်ကောင်ခယ်ႏအွဉ်ငါ တဲႏစလွေꩻပထမပဒေႏသရာဇ်တောႏလန်ႏရေꩻ ၁၉၂၈-ဗာႏကို ပိုလ်ႏလဖေပေႏလွူးဖွာꩻ ၁၉၂၉-ဗာႏကို ပိုလ်ႏတန်ဆွေဝိဉ်းလွူးဖွာꩻ ၁၉၃၉-ဗာႏကို ဒုတိယကမ္ဘာႏစဲ့ꩻပွယ်ꩻတဲႏစ ၁၉၄၅-ဗာႏကို ဒုတိယကမ္ဘာႏစဲ့ꩻပွယ်ꩻထွူသွတ်ꩻထိုꩻ ၁၉၄၅-ဗာႏကို ပိုလ်ႏချုက်အောင်သန်းအွဉ်ငါ မန်းစဲ့ꩻတပ်မတောႏ မာꩻလွေꩻပွယ်ꩻထန်ႏလွဉ်တပ်မတောႏ ၁၉၄၆-ဗာႏကို ဖ-လ-ပ-လနဝ်ꩻ မာꩻလွေꩻပွယ်ꩻရဲးဆီꩻစေးဗွာ တေင်ဖျူကွင်ꩻကို ၁၉၄၆-ဗာႏကို ယံကလွောင်ႏဗူႏနွောင်ꩻ "ပအိုဝ်ႏလွောင်ႏဗူႏရေꩻအတာႏ"လင်ꩻကွင်ꩻထွို့ꩻဗူႏ သထုံႏကိုနဝ်ꩻ လွောင်ႏဗူႏလꩻသေꩻ "တောင်သူအစွိုꩻ"နဝ်ꩻသွူ။ ၁၉၄၇-ဗာႏကို ပအိုဝ်ႏလွောင်ႏဗူႏအစွိုꩻအွဉ်ငါ တဲမ်းနွောင်ꩻစူမုဲင် ပင်ႏလုံလိတ်ချုက်ကိုနဝ်ꩻသွူ။ ၁၉၄၇-ဗာႏကို တဲမ်းလွေꩻလိတ်ချုက် အောင်သန်းအဲတ္တလီလိတ်ချုက် ၁၉၄၇-ဗာႏကို ရဲးဆီꩻလွေꩻစူထွေခွန်ကာႏကွယ်ႏရေꩻလိတ်ချုပ် ၁၉၄၇-ဗာႏကို လွောင်ႏဗူႏစပအိုဝ်ႏအလွောင်ႏအဗူႏ၊ ဥက္ကဋ္ဌဖြားဗိုးခဉ်၊ အွဉ်ႏအကိုရေꩻဖြားခမ်းခဲင်သီး ထူႏတာႏဝွန်ႏ၊ ဆဲင်းဗုတ်နဝ်ꩻ ဒင်ႏလွေꩻ တောင်ပဲင်းရပ်ကွက်၊ ဖြားဗိုးခဉ်လမ်းကိုနဝ်ꩻသွူ။ ၁၉၄၇-ဗာႏကို ပအိုဝ်ႏလွောင်ႏဗူႏဥက္ကဋ္ဌ ဖြားဗိုးခဉ်နဝ်ꩻ ထွာခန်းဒျာႏ ခုမ်မာꩻခမ်းအရန်း လွတ်တောႏအမတ်နဝ်ꩻသွူ။ ၁၉၄၇-ဗာႏကို ထွာပအိုဝ်ႏလွောင်ႏဗူႏနွို့အစွိုꩻ ဦးဖျူနဝ်ꩻ သီႏသဲင်ႏစောက်ꩻဖါးနမ်းခြောင်ꩻတင်အနေႏ ထွာခုမ်မာꩻလွတ်တောႏအမတ်နဝ်ꩻသွူ။ ၁၉၄၇-ဗာႏကို ဖြားဗွာလဖေ ထင်ႏလွေꩻပင်ႏလုံလိက်ချုက် အံႏဒဲဉ်ဟာပွယ်ꩻကိုတဲင် ဒေါ့ꩻလွေꩻငဝ်းမိင်းနဝ်ꩻသွူ။ ၁၉၄၇-ဗာႏကို လာစျူလဲင်(၁၉)နီꩻနဝ်ꩻ ပိုလ်ႏချုက်အောင်သန်းပါတွမ်ႏ အွဉ်ငါသားဖုံႏ ခံႏဗာႏဝင်ꩻကျမ်ႏတကုဲင်သွူ။ ၁၉၄၇-ဗာႏကို ကေအဲန်ယူ ဗဟိုႏကောႏမတီႏအစွိုꩻယို ဖြားဗွာလဖေယို လွိုက်အွဉ်ႏထွာလွေꩻ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနဝ်ꩻသွူ။ ၁၉၄၈-ဗာႏကို လာစန်နဝါရီ(၄)နီꩻကိုနဝ်ꩻ မန်းခမ်းလꩻခန်းလွတ်တခြင်ရေꩻနဝ်ꩻသွူ။ ၁၉၄၈-ဗာႏကို စောက်ꩻဖါးသီႏသဲင်ႏခွန်စီ လဲꩻထိုꩻရန်ႏကုန်ႏကိုတွော့ꩻ သဲင်ꩻသွင်ꩻသော့ꩻအွတ်ꩻတွိုက်ဝေင်ꩻသီႏသဲင်ႏကိုသွူ။ ၁၉၄၈-ဗာႏကို ချꩻစလွေꩻ ပထမကျောင်ꩻတန်မွဉ်ခြဲင် အွတ်ꩻရွီးနဝ်ꩻသွူ။ ၁၉၄၈-ဗာႏကို မန်းကွန်မျူနိစ်ပါတီ အုံခိုႏလွေꩻစတခြာကိုနဝ်ꩻသွူ။ ၁၉၄၈-ဗာႏကို ကလွောင်ႏဗူႏဒါႏ ကေအဲန်ယူအုပ်ချုပ်ရေꩻအကို ဖြားဗွာလဖေနဝ်ꩻ ခံႏဗာႏဝင်ꩻလွိုက်အုပ်ချုပ်ရေꩻသား အတန်အကဲႏနဝ်ꩻသွူ။ ၁၉၄၉-ဗာႏကို စောက်ꩻဖါးညောင်ႏရွီႏအမတ်တန် ဦးစဝ်ကျော်အံ့၊ ပိုလ်ႏဟေင်မောင်သီးစူကို အပ်လွေꩻစူခုမ်မျိုꩻစုမ်ႏ တရျာꩻ(၁၀၀)၊ စောက်ꩻဖါးသီႏသဲင်ႏ(ခွန်စီ)ထေဖေႏ ဖြားတန်နမ်းဩသီး စူခုမ်အခြွိုင်း(၅၀)နဝ်ꩻသွူ။ ၁၉၄၉-ဗာႏကို လာဒီသဲဉ်ဗာ (၁၁)နီꩻနဝ်ꩻ တဲႏစလွေꩻ ပဒေႏသရေဇ်တောႏလန်ႏရေꩻ ဝေင်ꩻနယ်ႏသီႏသဲင်ႏ၊ ဒုံထီတကောင်ကိုနဝ်ꩻသွူ။ ၁၉၄၉-ဗာႏကို ဖြားတန်လဖေ ကအွဉ်ငါဒါႏ ကေအဲန်ဒီအိုတပ်နဝ်ꩻ ထူႏသိမ်ꩻအုပ်ချုပ်လွေꩻ ဝင်ꩻတောင်ႏကီꩻ သိုမ်လာရပ်နဝ်ꩻသွူ။ ၁၉၅၀-ဗာႏကို လာစျူလုဲင် နဲင်ႏငံႏတောႏဝွန်ႏတန်ချုပ်ဦးနု အွဉ်ႏလွစ်ချမ်ꩻသာႏခွင်ꩻအလꩻ ပ-အ-လ-ဖအွဉ်ငါ ပိုလ်ႏဆျန်သုံတွမ်ႏ ပိုလ်ႏဟေင်မောင်သီး နွို့သော့ꩻလွေꩻဥပဒေႏဘောင်ႏကိုနဝ်ꩻသွူ။ ၁၉၅၀-ဗာႏကို ပ-အ-မ-ဖအွဉ်ငါသားဖုံႏ မော့ꩻခွဲးအုံကိုမ်လွေꩻ တွမ်ႏနယ်ႏဗွေႏဒေသရာဇ်သီးဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ ၁၉၅၀-ဗာႏကို လာဒီသဲမ်ဗာ(၄)နီꩻ ပအိုဝ်ႏအာႏရဲင်ꩻတသောင်ꩻလွို ထေနယ်လွေꩻဆန္ဒ တောင်ႏကီꩻဝေင်ꩻကိုတဲင် ဒေါ့ꩻဟော်ꩻလွေꩻဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ ဘော်လုံးကွင်ꩻကိုထွူတွော့ꩻ အွဉ်ႏထွော့ချက်ဖုံႏယို ဒင်ႏကွီလွေꩻ ခမ်းခြွဉ်းဗူႏအစိုႏရတွမ်ႏ ဖြဝ်ꩻခမ်းအစိုႏရထျꩻနဝ်ꩻသွူ။ ၁၉၅၁-ဗာႏကို ဇန်နဝါရီလာ(၂၁)နီꩻတွင်ꩻ တွမ်ႏပုဒ်မွူး(၅)တဲင် ဆောမ်ꩻထွူပိုလ်ႏဆျန်သုံ ထွိုင်ႏလꩻလစ်ꩻလာထွူ ပိုလ်ႏချုပ်တန်နေဝိင်း အွဉ်ႏစွꩻချာဖေႏယင်းနဝ်ꩻသွူ။ ၁၉၅၁-ဗာႏကို လာမတ်(၁)နီꩻကိုနဝ်ꩻ တဲမ်းထွို့ꩻယင်း ပ-အ-မ-ဖ ခြွဉ်းဗူႏပုံႏ၊ အွဉ်ႏထွော့လွေꩻဌာႏနချုပ်ခင်ႏလမ်း၊ ခရဲင်ႏ၊ တွိုက်နယ်ႏ၊ ခြွဉ်းဗူႏယင်းဒုံဆောင်ႏတသာဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ ၁၉၅၂-ဗာႏကို တဲႏလာဇွန်(၃)နီꩻ ဗꩻ(၆)အတွင်ꩻ ပထမလဲင်ႏ ပ-အ-မ-ဖ ညီႏလာႏခံႏယို မြို့မရုပ်ရှင်ရုံႏကို မာꩻလွေꩻအောင်ႏအောင်ႏမျင်ႏမျင်ႏလꩻနဝ်ꩻသွူ။ ညီႏလာႏခံႏ ထာꩻမာꩻစဲဉ်ႏဆꩻငါဖုံႏ (တဝ်းလဲ့) မူဝါဖုံႏယို အွဉ်ႏနယ်သေꩻခါꩻ ပုဒ်သွုပ်ဆုဲင်ꩻ(က)ကိုသူꩻနဝ်ꩻသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. သွဉ်တန်ꩻသားစူခုမ်
  2. P.N.O ဗဟိုႏကောႏမတီႏ