မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

စွဲးကမ်းကို:မိတ်ဆက်

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
(အဝ်ႏ အကူႏညီႏ:မိတ်ဆက် ယီးနယ်ချာခါꩻဒျာႏသွူ)
ဝီခီပီးဒီးယား မိတ်ဆက်

အဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယား ယို ကျိုႏဆွုမ်ႏဒျာႏသွူဩ။ လိတ်မဲ့ငါ အပွုတ်မုဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်း ကဲဉ်းအာအာနဝ်ꩻ ပါမုဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်း စွုမ်ႏဖြာꩻစွုမ်ႏပါꩻ နွို့တဲမ်းမွဉ်းဖျင်သော့ꩻ လꩻဒျာႏသနယ်ဩ။

သꩻဝင်ႏစာꩻမဲဉ်နွို့ပါ စွဲးထဲမ်ကိုဖေႏဒါႏ လိုꩻတသာသီးဖုံႏအတာႏ အင်းရေႏခါꩻဒါႏ သွဉ်ခန်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ နီသွဉ်းသီး အွဉ်ႏဗူႏခါꩻဖေႏ လိတ်မဲ့ငါယိုကိုသနယ်ဩ။ ဒို့ꩻတခြို့လို့နွောင်ꩻဒါႏ အခေႏခံႏကာႏကအဝ်ႏ သွဉ်ခန်ꩻဖုံႏဒျာႏတဲင်၊ သေနာႏနွောင်ꩻအီဒါႏ သွဉ်ခန်ꩻကားကအဝ်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ အခိန်ႏညကွို့ꩻ မိနိစ်ပဲင်ꩻလွုမ်ꩻတဲင် နီဗွေႏသီးလဲ့ အခိန်ႏဆေ့ꩻဆေ့ꩻကို ထွာလွဉ်အီနွောင်ꩻ ဒါႏလဲပ်ဒါႏ သုင်ꩻဝီခီသားတဖြာꩻနဝ်ꩻသွူဩ။

စတောမ်
မူဝါဒတောမ်ႏ ယီးထွဉ်ႏအွဉ်ႏနယ်ချက်ဖုံႏ

Wiki markup မွဉ်းဖျင်နေးအရွီးခိုႏနယ်ꩻနဝ်ꩻ အအွဉ်ႏနယ်ဖေႏ လိတ်မဲ့ငါ ကိုဒ်အရွီးခိုႏဖုံႏတဲင် ခွုမ်မာꩻလွေꩻဗာႏနုဲင်း လိတ်ယာႏပလိန်း ဖုဲင်ပုင်ႏစံႏအနေႏနဝ်ꩻသွူ။ လိဉ့်ဖုံႏတောမ်ႏ အကျောင်ꩻခရာႏအလင်ဖုံႏနဝ်ꩻ အအွဉ်ႏနယ်ဖေႏနေးဒျာႏတောမ်ႏ ကိုဒ်ရိုꩻရိုꩻ နုဲင်း [[Earth]] ယိုစားသွူ။

မွဉ်းဖျင်ခြပ်ချော်ꩻ
သော့ꩻအာႏကွိုꩻ
ပုင်ႏဖုံႏ
ဇယားဖုံႏ
အိုင်ကိုမ်ချက်လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

ထာꩻထီႏမွဉ်းဖျင်နယ်ꩻနဝ်ꩻ ခွုမ်မာꩻလွေꩻဗာႏဒျာႏ နုဲင်းစီႏခြပ်လိတ်ပုင်ႏဖုံႏတဲင် အအွဉ်ႏတေတ်ꩻပလို့ꩻခါꩻဒျာႏ ကိုဒ်ဒ်အရွီးခိုႏဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ မဉ်ႏမဲဉ်မွဉ်းဖျင် လိဉ့်ဖုံႏတောမ်ႏ အကျောင်ꩻခရာႏအလင်ဖုံႏနဝ်ꩻ ထွားမွဉ်းဖျင်နွောင်ꩻဒျာႏ ကိရိယာႏဗားလောင်းတွမ်ႏ pop-up interface လောင်းကိုနဝ်ꩻသွူ။

မွဉ်းဖျင်ခြပ်ချော်ꩻ
သော့ꩻအာႏကွိုꩻ
ပုင်ႏဖုံႏ
ဇယားဖုံႏ

ဝီခီပီးဒီးယား ယီးနယ်ချက်
သတဲင်စူခွုမ်
နိဂုံး


ကားကအဝ်ႏလို့လို့ယို ထွားနေးတောမ်ႏ လိတ်မဲ့ငါတဗာႏကို

လွူꩻကျင်ꩻသွဉ်ထူႏထဲင်း အချက်လျက်ဖုံႏတာႏ ထွားသွော့လ့နဝ်ꩻဖုံႏဩ။

အကူႏညီႏ ဟော်ꩻထွားရီးတာႏ လိတ်မဲ့ငါ အဗွေအစွုမ်ႏ
ဖေႏ ကျောင်ꩻသားဖုံႏသွဉ်တန်ꩻ
နွို့စွဲးထဲမ်ကိုတာႏ ယီးနယ်အနယ်ꩻ လိတ်မဲ့ငါ
မွဉ်းဖျင်ခြပ်ချော်ꩻ လိုꩻတသာသီးအတာႏ အရွီးခိုႏဖုံႏ