အိဉ်စိဉ်နီယာ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

အိဉ်စိဉ်နီယာ (အဲင်းကလေတ်: Engineer)ယို မဉ်ႏချာႏပအိုဝ်ႏနေးနောဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ စက်ခြုင်းထာꩻမာꩻသား တောဝ်းတဲ့ မာꩻထာꩻခြုင်းသား။ ဝွေꩻသီးယို နေးတုမ်ႏ ဂဏန်ꩻလုဲင်ꩻ၊ ယင်း သိပ္ပထာꩻသေဖုံႏတှော့ꩻ ယားကာႏထာꩻ အယပ်အခုဲင်ႏ၊ မာꩻဖေႏထာꩻဟောဝ် ခရာႏဖုံႏသှူ။ အဲန်စဉ်နီယာသီး ထာꩻမာꩻနောဝ်ꩻ ထိုꩻထွာ အှောန်ႏခွဲးဖေႏ လိုꩻအစှိုꩻအဗူႏ တုမ်ႏယင်း ထေမာꩻ ထာꩻခြိုꩻ ဖြေꩻစာအီဒါႏတာႏ။ ယဟန်ႏသားနောဝ်ꩻရိုꩻ အဲန်စဉ်နီယာသားယို လိုꩻကေားအှောန်ႏဗူႏဖေႏ စူခြောင်ꩻပညာႏ (အနုပညာ) ယင်း ဂဏန်ꩻလုဲင်ꩻပညာႏ တဲ့ဒေါ့ꩻ။
အဲန်စဉ်နီယာသားယို မာꩻဖေႏ ထာꩻခြိုင်းယောင်ꩻထန်ႏ (ဒီဇိုင်း)၊ ကဉ်းထုမ်ႏမာꩻထာꩻ (သုတေသန)၊ ယင်း ထေမာꩻထာꩻခြုင်း လုမ်ꩻကာႏတောဝ်း မာꩻပါနေဒှိုန်း ထေမာꩻထာꩻခြိုꩻ၊ မာꩻခွဲးစူမော့ꩻ (စမ်းသပ်ခြင်း)၊ ယင်း အှောန်ႏခှေါန်ꩻ ဖျင်လှောန်ꩻထာꩻဖုံႏ (ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း)။ ထာꩻမာꩻပှိုင်းဝှို့တုမ်ႏ ပှိုးတမုဲင်ꩻ ထာꩻခြိုင်းကုဲင်ထိုꩻ တဲ့နောဝ်ꩻ၊ ကထေမာꩻဒါႏ ထာꩻခြိုꩻယို ယမ်ဖေႏနေး ထာꩻခြိုꩻသွီႏယာႏ ကတရေꩻတှော့ꩻ အဲန်စဉ်နီယာသား အှောန်ခုမ်စမ်ႏငီꩻဖေႏ၊ ပါသော့ꩻဖေႏဗား။
မဉ်ႏမာꩻထာꩻမာꩻ တဗာႏယို အီးလို့ဒါႏတွာမုဲင်ꩻ၊ အီးညခှိုန်းမုဲင်ꩻကရိုꩻယို အဲန်စဉ်နီယာသား ရမ်ꩻထူႏ ရဲန်ꩻခါꩻဖေႏ။ အဲန်စဉ်နီယာ နို့အုံမာꩻ ရဲပ်အှောန်ထာꩻ (အုပ်ချုပ်ရေး)၊ ယင်း ထာꩻစာခင်ႏလမ်းကိုတဲ့အောဝ်ႏ။ အဲန်စဉ်နီယာ မာꩻထာꩻမာꩻ ထာꩻစာခင်ႏလမ်းကိုသားဖုံႏနောဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻနယ် ခြုဲင်းလွေꩻဖေႏဗာႏ ဖြေꩻထူႏထာꩻသား အခရာႏ။ အီးမာꩻဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ (နည်းပညာ)၊ ရမ်ꩻခါꩻရီးဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ အှောန်ႏခြပ်ဗာႏ ဆင်ဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ ခုမ်စမ်ႏ မာꩻအီဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻဖုံးနောဝ်ꩻ အဲန်စဉ်နီယာသား ခြုဲင်းနယ်ဖေႏဗာႏ။

မာꩻလွဝင်ꩻ တာဘုဲင်

အဲန်စဉ်နီယာ ပညာႏမှူးယို အပင်အောဝ်ႏအာတန်နေနေ။ တျာႏမေႏ အဲန်စဉ်နီယာ၊ ဝေင်ꩻခြောင်ႏအဲန်စဉ်နီယာ၊ စက်ခြှိုင်းခရာႏ အဲန်စဉ်နီယာ၊ အဲန်စဉ်နီယာထာꩻမာꩻ စဲ့ꩻခꩻဝင်ꩻခြာ၊ ဓာတု အဲန်စဉ်နီယာ၊ ထီတန်တနှိုင် ပင်ႏလယ်ႏတဖူꩻဖဲ့ꩻ အဲန်စဉ်နီယာ၊ သတ္တုဗေဒ အဲန်စဉ်နီယာ၊ ယင်း နျူကလီးယား အဉ်စဉ်နီယာဖုံႏယို ပါသော့ꩻဒျာႏ အဲန်စဉ်နီယာ ရပ်ခြောင်ႏကိုသှူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 14 March 2008 ကို ဒင်ႏထွူလဲဉ်း မူရင်းမော်ကွန်း။ 20 August 2009 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။