မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အောဝ်ႏသွဉ်းဖဝ ဖေႏကထွာလွဉ်ဗွေႏဖဝ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

"အောဝ်ႏသွဉ်းဘဝ ဖေႏကထွာလွဉ်ဗွေႏဘဝ" မဉ်ႏခြုဲင်းနယ်ဖေႏဗာႏ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻသမဲင်ꩻအအဲဉ်ႏနောဝ်ꩻ တယ်ႏစ ကောႏဇာႏသက္ကရာဇ် နေင်ႏ ၄၁၉-ဗာႏ၊ သာႏသနာႏတောႏ နေင်ႏ ၁၆၀၁-ဗာႏ၊ ခရစ်နေင်ႏ ၁၀၅၇-ဗာႏကိုနောဝ်ꩻ ပုဂံႏဟော်ခံꩻ ခွန်အနောႏရထာႏ လွဉ်တွိုက်ꩻကုဲင်ထိုꩻ ပအိုဝ်ႏခမ်း သထွုံႏတန်တဲင် ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ခမ်းထီကုဲင်ပြင်ꩻ လီလာထိုꩻဗာႏထွူတွော့ꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻနောဝ်ꩻ ခံႏဗာဝင်ꩻနိစ္စနွောင်ꩻအံႏ အမျိုꩻမျိုꩻထွူတကာႏတောဝ်း အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻ ထွာထိုꩻဗာႏ လိုꩻမျိုꩻလင်သွဉ်း၊ တနယ်ꩻမဉ်ႏဒေါ့ꩻဗာႏနောဝ်ꩻ ထွာထိုꩻဗာႏ ခမ်းထီအဲဉ်ထောဝ်း လိုꩻမျိုꩻဘဝနောတ်ꩻ ညစွဉ်ႏနေင်ႏပေါင်ꩻ (၉)ရျာꩻနောဝ်ꩻသွူ။

နောဝ်ꩻမꩻ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ အောဝ်ႏသွဉ်းဘဝ ဖေႏကတွိုႏဆွိုက်ချာ ဗွေႏဘဝ၊ အောဝ်ႏခမ်းထီအဲဉ်ထောဝ်းသားဘဝ ဖေႏကတွိုႏဆွိုက်ချာ ခမ်းထီအောဝ်ႏ လိုꩻမျိုꩻဘဝနောဝ်ꩻ တခေတ်ထွူတခေတ် ကထွာဒါႏ ရက်ခွိုꩻအွဉ်ငါသား (ခေါင်းဆောင်)ပေႏတန်တွမ်ႏ သွꩻရုဲင်းဖက်သိးဖုံႏ ခမ်းထီတွမ်ႏလိုꩻမျိုꩻအတာႏ ကဖေႏလူႏလွေꩻဒါႏ သွီႏသက်နောဝ်ꩻ တွက်အဖြာꩻပေါင်ꩻ ဒါႏတောဝ်းနောဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ ကထိုꩻမားထိုꩻလဲဉ်း ပအိုဝ်ႏခမ်းထီ ဖေႏကပေါႏချာယင်းနောဝ်ꩻ နေင်ႏ ၁၉၉၁-ဗာႏ၊ လာဧပြီ ၁၁-နီꩻ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွိုꩻ အွဉ်ငါခေါင်းဆောင်တန် ကထွာဒါႏ ဖြားတန်စင်ꩻဖါအောင်ႏခမ်းထီ အွဉ်ကတူႏတွမ်ႏ နဝတ စဲ့ꩻအစိုႏရ မာꩻလွေꩻငိမ်ꩻချံꩻရေꩻ၊ မာꩻလွေꩻ ငိမ်ꩻချံꩻရေꩻ ကထွိုင်ႏထွူနောဝ်ꩻ လွယ်လဲမ်ခရဲင်ႏတွမ်ႏ တောင်ႏကီꩻခရဲင်ႏနီဖြုံႏယို နဝတ စဲ့ꩻအစိုႏရ အွဉ်ႏထွော့လွေꩻဖေႏ အထူꩻဒေႏသ(၆)ဟံႏနယ်ႏနောဝ်ꩻသွူ။

ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ကလꩻထွိုက်ကလꩻသင်ꩻဒါႏ အခွင်ꩻအရေꩻ၊ ဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻလင် အုံအောဝ်ႏဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻလဲ့ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ဖေႏကအုံအောဝ်ႏဗာႏနုဲင်းနုဲင်းနောဝ်ꩻ တယ်ႏစနေင်ႏ ၁၉၉၃-ဗာႏ၊ လာဇန်နဝါရီ ၉-နီꩻ ဗꩻတွိုႏလွေꩻ နေင်ႏ ၂၀၀၇-ဗာႏ၊ လာစက်တင်ဘာ ၃-နီꩻ ညလွေꩻ တဆီလစ်ꩻနေင်ႏ နဲင်ႏငံႏတောႏအစိုႏရ ကအွဉ်မာꩻလွေꩻဖေႏဒါႏ စွိုးခွိုꩻညီႏလာခံႏတန်ကိုနောဝ်ꩻ စွိုးခွိုꩻခေါင်းဆောင်တန်ဖုံႏ ခံႏယပ်ꩻခံႏခုဲင်ႏ လင်ꩻကျိုꩻစꩻ တွူႏတရန်ဖေႏ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ကလꩻထွိုက်ဒါႏ အခွင်ꩻအရေꩻတဲင် နေင်ႏ ၂၀၀၈-ဗာႏ၊ လာမေ ၂၉-နီꩻကို နုဲင်ႏငံႏတောႏအစိုႏရ ကတဲမ်းထွို့ꩻဒါႏ နေင်ႏ ၂၀၀၈-ဗာႏ အခေႏခံႏ ဖွဲ့ဗူႏပွုံႏဥပဒေႏ လိတ်မဲ့ငါ ၁၇၊ ပုဒ်မ ၅၆(ဂ)အလꩻ ဝေင်ꩻနယ်ႏဟိုပုံꩻ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏသီႏသဲင်ႏ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏပင်လောင်ꩻ သွံဝေင်ꩻနယ်ႏယို တရာꩻဝင်ႏ နုဲင်ႏငံႏတောႏအစိုႏရ အွဉ်ႏထွော့လွေꩻဖေႏ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဟံႏနယ်ႏနောဝ်ꩻသွူ။ ဖေႏကဖောႏနွောင်ꩻ ၂၀၀၈-ဖွဲ့ဗူႏပွုံႏဥပဒေႏနောဝ်ꩻ နေင်ႏ ၂၀၁၀-ဗာႏ၊ လာနိုဝင်ဘာ ၇-နီꩻနောဝ်ꩻ နုဲင်ႏငံႏတောႏအစိုႏရ မာꩻလွေꩻဖေႏ တခမ်းလွုမ်းပါတီစွုမ်ႏ ပွယ်ꩻလွိုက်ရွေꩻတဲင် ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဟံႏနယ်ႏ သွံဝေင်ꩻနယ်ႏကို ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ လꩻလွေꩻလွတ်တောႏနမ်းခြောင်ꩻတင် (၁၀)ဖြာꩻ၊ အခိန်ႏနောဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဟံႏနယ်ႏ သွံဝေင်ꩻနယ်ႏကိုနောဝ်ꩻ မဲ့ဆန္ဒနယ်ႏ ခြွဉ်းဗူႏအောဝ်ႏ (၁၀)ထွောင်း၊ ပါတီလင်ကနွို့ပြဲင်ႏဒါႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏသွံထွောင်းလွုမ်ꩻ၊ သွံထွောင်းကိုနောဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻနွောင်ꩻလꩻနောဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻအဖြာꩻပေါင်ꩻတွမ်ႏ နိကလꩻခါꩻလဲဉ်းဒါႏ လွတ်တောႏနမ်းခြောင်ꩻတင် အဖြာꩻပေါင်ꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏဆေ့ꩻနေဒွိုန်းက၊ လွတ်တောႏနမ်းခြောင်ꩻတင် လိုꩻဖြာꩻပေါင်ꩻဖေႏကအာထဲင်းထဲင်းနောဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏတစွိုးခွိုꩻလွုမ်း အောဝ်ႏလိုႏကျိုꩻစာꩻလွေꩻနောဝ်ꩻသွူ။

နေင်ႏ ၂၀၁၅-ဗာႏ၊ လာအောက်တိုဘာ လာလို့(နောဝ်ꩻတောဝ်းလဲ့) လာနိုဝင်ဘာ လာဆန်ꩻရပ်နောဝ်ꩻ နုဲင်ႏငံႏတောႏအစိုႏရ အီႏမာꩻလွေꩻဖေႏပါတီ ပွယ်ꩻလွိုက်ရွေꩻ အမတ်လောင်ꩻလိုꩻတန်ဖုံႏ မဉ်ႏတွိုႏလွဉ်အခိန်ႏသူꩻနောဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ဘဝကံႏကျမ္မာႏ ဟောဝ်မုꩻကုဲင်မုꩻယို အောဝ်ႏဒင်ႏဒျာႏ ပအိုဝ်ႏတစွိုးခွိုꩻလွုမ်း အပြေင်လောင်း၊ (၅)နေင်ႏမꩻတလဲင်ႏ အီႏဖေႏဗာႏမဲတဲင် နီကအီႏဖေႏဒါႏမဲယို ပအိုဝ်ႏမဲဗွုံꩻမွေးနဲ့၊ မွေးတောဝ်းနဲ့၊ နီမဉ်ႏဖေႏမဲနောဝ်ꩻ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ အကျိုꩻတရာꩻအီႏအောဝ်ႏအီနဲ့၊ အောဝ်ႏတောဝ်းနဲ့ကရိုꩻနောဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏယူႏစဲင်းစဲင်းထွူမꩻ မဉ်ဖေႏမဲနောဝ်ꩻ ကွင်ဒါႏတောဝ်း၊ မာႏဒါႏတောဝ်းနောဝ်ꩻသွူ။ ဖေႏမဲမဉ်ႏဒါႏတောဝ်း၊ ဖေႏမဲမဉ်ႏမာႏထိုꩻနောဝ်ꩻ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻယို ငမ်းသꩻငါႏတွိုႏဆွိုက်ခွိုန်ꩻချာ လိုꩻမျိုꩻလင်သွဉ်းဘဝ၊ ငမ်းသꩻငါႏ တွိုႏဆွိုက်ခွိုန်ꩻချာ ခမ်းထီအဲဉ်ထောဝ်း လိုꩻမျိုꩻဘဝနောဝ်ꩻသွူ။ ဖေႏကလွစ်ထန်ႏလꩻ သွဉ်းဘဝ၊ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻခမ်းထီ ဖေႏကပေါႏခွိုန်ꩻချာနောဝ်ꩻ တခေတ်ထွူတခေတ် ရက်ခွိုꩻအွဉ်ငါ ခေါင်းဆောင်ပေႏတန် ကကျိုꩻစာꩻတွူႏတရန်၊ ကဖေႏလွေꩻဗာႏ အနီꩻအရင်ꩻနောဝ်ꩻ တွက်ဒါႏတောဝ်းကရိုꩻနောဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻတွိုင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ လဲင်ꩻဖြောင်သꩻလဲဉ်းဒျာႏသွူ။

နောဝ်ꩻမꩻ ၂၀၁၅-ဗာႏ၊ နဲင်ႏငံႏတောႏအစိုႏရ ကအီႏမာꩻလွေꩻဖေႏဒါႏ ပါတီစွုမ်ႏ ပွယ်ꩻလွိုက်ရွေꩻကိုယို နေင်ႏ ၂၀၁၀-ဗာႏ၊ နီပအိုဝ်ႏကဒဲ့ꩻထူႏလꩻလဲဉ်း အောင်ႏပွယ်ꩻ မဲဆန္ဒနယ်ႏ ခင်ႏလမ်း(၁၀)ထွောင်းယို ဖေႏကသွုမ်ꩻတိန်ꩻချာဗာႏမွိုန်းနောဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏတစွိုးခွိုꩻလွုမ်း လိုꩻမျိုꩻသမဲင်ꩻဖေႏတာႏဝွန်ႏအောဝ်ႏတဲင် နီကလꩻခါꩻလဲဉ်း အခွင်ꩻအရေꩻဟောဝ်ယို ဖေႏကအောဝ်ႏသော့ꩻစွူစွူဒျာႏ မူလပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻစူကိုနောဝ်ꩻ စွဉ်ꩻသွီႏစွဉ်ꩻသက် အောဝ်ႏလိုႏထိန်ꩻသိမ်ꩻတဉ်ႏတဉ်ႏလွေꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ကအီႏလꩻလွဉ်ဗာႏ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဟံႏနယ်ႏ ကနွို့ဗာႏတွိုက်ꩻပွယ်ꩻ ပဉ်ရန်းရန်းနောဝ်ꩻ ယပ်ꩻခုဲင်ႏငါႏတောဝ်းရိုꩻကီလဲ့ နီကလꩻထွူလဲဉ်း ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏ အုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဟံႏနယ်ႏ ဖေႏကသွုမ်ꩻတိန်ꩻချာမွိုန်းနောဝ်ꩻ ကအီႏထိန်ꩻဗာႏ ယပ်ꩻခုဲင်ႏငါႏနောဝ်ꩻသွူ။

၂၀၁၅-ဗာႏ ကအီႏမာꩻဒါႏ ပါတီစွုမ်ႏပွယ်ꩻလွိုက်ရွေꩻယို နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ဖေႏကလꩻအာအာထဲင်း အမတ်လောင်ꩻခင်ႏလမ်းနောဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏအမတ်ကအီႏနွို့ခေးပြဲင်ႏဒါႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏအဖြုံႏမုဲင်ꩻတယောဝ်း ဝေင်ꩻနယ်ႏနောဝ်ꩻအကို ကအောဝ်ႏဒါႏ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ဖေႏကဒဲ့ꩻထူႏလꩻ အောင်ႏပွယ်ꩻခင်ႏလမ်းအာအာနောဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻအောဝ်ႏတဖြာꩻလဲ့ အာႏကွိုꩻဖေႏကလꩻနွောင်ꩻတဖြာꩻ၊ အောဝ်ႏတရျာꩻလဲ့ "သꩻ"ဖေႏကအောဝ်ႏတဖြာꩻ၊ "သꩻ"ဖေႏကအောဝ်ႏတလီးငါ၊ လွူးသꩻ တဟို့ꩻခြုံ တဒုံချင်ႏတွော့ꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻကားကအောဝ်ႏ ယွိုင်ႏစူဒဲင်ခင်ႏ-ဒင်ႏကီထင်ႏ ပအိုဝ်ႏအောင်ႏလံႏတဲင် ယံဖေႏကဒဲ့ꩻထူႏနွောင်ꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻအောင်ႏပွယ်ꩻနောဝ်ꩻ တဲမ်းလွေꩻဖေႏဗာႏ တွမ်ႏရွမ်ဖြုဲင်ꩻယိုနောဝ်ꩻသွူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. အယ်ဒီတာ၊ မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၂၇