တမ္ဗဒါဌိကဝတ္ထု

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

တမ္ဗဒါဌိက ပါꩻမာꩻသီ တခွန်ꩻစွန်သားဝတ္ထု

တခွန်ꩻစွန်သား(၄၉၉)ဖြာꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ လွူးနမ်းတွက်တာႏ ထိုမ်ႏယားကုဲင်ဝင်ꩻဒုံ၊ ဗုံထိုꩻဝင်ꩻလမ်း ထူႏဝင်ꩻတခြိုꩻ မာꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻဖုံႏ၊

တွိုႏနောဝ်ꩻတဲင် ပါꩻမဲ့တကျောင်ႏ (ပါꩻမဲ့ဆွော့ꩻ မဲ့တနွာႏ) ဖြောင်းဆွဉ်ႏ ကာႏဆွဉ်ႏတနျာႏတဲက်ꩻ ပါꩻခိုကမဉ်ꩻဒါႏ တမ္ဗဒါဌိကနောဝ်ꩻတဲ့ လွေꩻထေ့ ဝွေꩻသီးထျꩻ လွေꩻကွီအုံညီꩻ ဝွေꩻသီး၊ ကွီမာꩻနုဲင်းနုဲင်း ဝွေꩻသီးထာꩻမာꩻတဲင် တခွန်ꩻစွန်သားဖုံႏတဲ့ ဟဲ့ꩻလွေꩻ တခွန်ꩻစွန်တန်ကယ်ႏထျꩻ ဒေါ့ꩻနယ်အခရာႏ၊ တခွန်ꩻစွန်အတန်ကယ်ႏ ကထွိုင်ႏထွားဆွုမ်ႏနောဝ်ꩻ "ပါꩻယို မွိုက်ရွိုင်ꩻထာꩻပလွိုႏတောဝ်း အဲင်ႏချာ အမွိုးနဲဉ်း အံစိုတ်ꩻချာ အဖါငွဉ်ꩻသွီႏတဲ့ဗွိုန်ႏ" ခတ်ꩻကယ်ꩻလꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻတဲင် ဖေႏအုံညီꩻတောဝ်း ဝွေꩻသီးထျꩻသွူ။

တမ္ဗဒါဌိကလဲ့ ကွီအုံထေ့တော တခွန်ꩻသား တပဲ့ꩻထျꩻတလဲင်ႏ၊ တခွန်ꩻစွန်တပဲ့ꩻလဲ့ ဟဲ့ꩻလွေꩻယင်း တမ္ဗဒါဌိက တခွန်ꩻစွန်တန်ကယ်ႏထျꩻတဲင်ခါ "ဆရာႏ ပါꩻယိုနောဝ်ꩻ သꩻရင်ꩻဟောဝ်တန်ဒျာႏ၊ နီကေꩻဇူꩻတဲ့ ရအာတန်ဒျာႏ" တောင်ꩻပြန်ႏ အဆရာႏနုဲင်းနောဝ်ꩻထွူတဲင် အဆရာႏတဲ့ လက်ခံႏခန်းဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။

တွိုႏတနီꩻတွော့ꩻ လိုꩻခူလိုꩻဝေင်ꩻ တွမ်ႏခွန်လိုꩻ ပေါင်ꩻဝင်ꩻ ဆွမ်ꩻ တခွန်ꩻစွန်ထွူတဲင် ပသာလွဉ် အမတ်ထျꩻ၊ ထွဉ်ႏအမတ် ဆွုံꩻဖျတ်ဖေႏတရာꩻ၊ အမတ်တဲ့ "ပါꩻတခွန်ꩻစွန်သားဖုံႏနောဝ်ꩻ တွမ်ႏခွါ တဒွေါ့ꩻတပွတ်ꩻစွဉ်ႏ အကတူႏဟုဲင်း" ဖေႏစွဉ်ႏအမိန်းနုဲင်းနောဝ်ꩻတဲင် "ပါꩻမုဲင်ꩻ အီႏမာꩻသီဗွိုန်ႏ တခွန်ꩻစွန်သားယို" ထွိုင်ႏထွုမ်ႏရီနောဝ်ꩻ တဖြာꩻဖြာꩻတဲ့ ကအီႏမာꩻသီနွောင်ꩻ တခွန်ꩻစွန်သားနောဝ်ꩻ တဖြာꩻဖြာꩻတဲ့ တမော့ꩻတောဝ်း၊

တွိုႏနောဝ်ꩻတဲင် ခွန်လိုꩻ ရိုꩻဖေႏ "ယို စွန်တန်ကယ်ႏ နာꩻမဉ်ႏမာꩻသီ တခွန်ꩻစွန်သားယို နာꩻတဲ့ အီႏလွစ်ထာꩻသီ၊ ဆုꩻတဲ့ နာꩻအီႏလꩻ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ နာꩻမာꩻသီသွော့ တခွန်ꩻစွန်သားယိုနော" ရိုꩻဖေႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

တခွန်ꩻစွန်တန်ကယ်ႏတဲ့ ပါꩻတခွန်ꩻစွန်သားဖုံႏနောဝ်ꩻ အုံထေ့ဝွေꩻထျꩻ ထွာဝွေꩻတပဲ့ꩻဒျာႏနေနေ၊ နောဝ်ꩻမꩻ ဝွေꩻနမ်းတဲ့ တမာꩻသီဗွိုန်ႏတောဝ်း၊ အောဝ်ႏနောဝ်ꩻမꩻ ရီယင်း တခွန်ꩻသား(၄၉၉)ဖြာꩻ ခွိုင်းကားတဲင် ဝွေꩻသီးဖုံႏနောဝ်ꩻတဲ့ တမာꩻသီဗွိုန်ႏတောဝ်း၊ ဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻ ရီယင်း တမ္ဗဒါဌိက၊ တမ္ဗဒါဌိကတဲ့ "လꩻဒျာႏ" ဝွန်ႏခံႏထွူခါ ခွိုင်းကားတဲင် တခွန်ꩻသားဖုံႏ ဝွေꩻမာꩻသီထွူခါ ဝွေꩻတဲ့ လွစ်ထာꩻသီ၊ ဆုꩻတဲ့ လꩻစွဉ်ႏနောဝ်ꩻသွူ။

နုဲင်းနောဝ်ꩻအတွိုင်ꩻ ဝေင်ꩻခေါဝ်နောဝ်သား ဆွမ်ꩻတခွန်ꩻစွန် ပသာလွဉ်ယင်း အမတ်ထျꩻ၊ တွမ်ႏခွါ ထွဉ်ႏတဒွေါ့ꩻထဲ့ယင်း အငွဉ်ꩻ အကတူႏ၊ တယ်ႏစစွဉ်ႏ တခွန်ꩻစွန်တန်ကယ်ႏ ရီလင်ꩻယင်း ပါꩻကအီႏမာꩻသီ တခွန်ꩻစွန်သားယို တဖြာꩻဖြာꩻတဲ့ တမော့ꩻတောဝ်း၊ တွိုႏနောဝ်ꩻမꩻ ခွန်လိုꩻရိုꩻ အနီꩻရီး ပါꩻခိုကမာꩻသီဒါႏ တခွန်ꩻစွန်သား အဖြာꩻငတ်ꩻရျာꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏမုဲင်ꩻကို၊ လွေꩻဟဲ့လွဉ်ဟုဲင်း၊ ထွဉ်ႏယင်း ပါꩻခိုနောဝ်ꩻ မာꩻသီဟုဲင်း၊ မဲ့ဖေႏယင်းဆုꩻ ရိုꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻတဲင် ထွဉ်ႏယင်း ပါꩻခိုနောဝ်ꩻ မာꩻသီ။

တမ္ဗဒါဌိကတဲ့ ဝင်ꩻကထွဉ်ႏအတွိုင်ꩻ ဝွန်ႏခံႏထွူခါ ဝင်ꩻကပသာလွဉ် တခွန်ꩻစွန်သား ကားကအောဝ်ႏယို မာꩻသီလို့ထွူမꩻ လꩻခန်းဆုꩻလာဘ်နောဝ်ꩻသွူ၊

တွိုႏနောဝ်ꩻတဲင်ခါ ပါꩻခိုတမ္ဗဒါဌိကယိုနောဝ်ꩻ မာꩻသီလိုꩻယံတန်၊ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ ကလိုႏမာꩻသီ တခွန်ꩻစွန်သားဖုံႏနောဝ်ꩻ ထွဉ်ႏပါꩻယိုကွေႏကွေႏမꩻ တွိုင်ႏပင်ႏဝင်ꩻ နုဲင်းနောဝ်ꩻထွူခါ ဖေႏပါခန်း ဝွေꩻအရာႏ မာꩻသီလိုꩻ ဖေႏပါယင်းဝွေꩻဆုꩻ၊ တမ္ဗဒါဌိကနောဝ်ꩻ ဝေင်ꩻခေါဝ်တွို့ ခေါဝ်ထင်ꩻ ကဆွမ်ꩻလွဉ်ဒါႏ တခွန်ꩻစွန်သား တဖဲ့ꩻငတ်ꩻရျာꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ ဝွေꩻမာꩻသီစွဉ်ႏလွဉ်းလွဉ်း၊ တမ္ဗဒါဌိကနောဝ်ꩻ အရပ်လစ်ꩻဖဲ့ꩻ ဝင်ꩻကပသာလွဉ် တခွန်ꩻစွန်သား တနီꩻနီသွံဖြာꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ ဝွေꩻမာꩻသီဒျာႏလွဉ်းလွဉ်း၊ ဝွေꩻကမာꩻသီဒါႏ တခွန်ꩻစွန်သားဖုံႏနောဝ်ꩻ ညစွဉ်ႏ နေင်ႏပေါင်ꩻ ငတ်ꩻဆီငတ်ꩻနေင်ႏနောဝ်ꩻသွူ။

တွိုႏနောဝ်ꩻတဲင်ခါ လိုꩻဝေင်ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ စဉ်ꩻစာꩻလွနုဲင်းယို "တမ္ဗဒါဌိကနောဝ်ꩻ ဖြားတဲ့ဖြား အာႏရဲင်ꩻတဲ့ ဆေ့ꩻလွဉ်လဲဉ်းတဲင် မာꩻသီစွဉ်ႏ တခွန်ꩻစွန်သားတဲ့ တလဲင်ႏချင်ꩻ တဒွေါ့ꩻထဲ့ အငွဉ်ꩻ အကတူႏတဲ့ တနွောင်ꩻတောဝ်းဒွုမ်၊ ပေါႏနီသွံဆင်ႏမꩻ ထဲ့နွောင်ꩻတဲင် မာꩻယူႏပက်ငါႏဝင်ꩻ" စဉ်ꩻစာꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻထွူခါ ယူႏပါနုဲင်းယို "ကအီႏမာꩻသီနွောင်ꩻ တခွန်ꩻစွန်သား နုဲင်းတမ္ဗဒါဌိကယို လိုꩻလင်ဖုံႏတဲ့ မဲ့အအီႏပေါႏယင်းဒျာႏ" ယူႏနုဲင်းနောဝ်ꩻတွော့ꩻ တမ္ဗဒါဌိကနောဝ်ꩻ ဖေႏမာꩻသီဒွုမ်လိုꩻ ချꩻထိုꩻခန်းအရာႏသွူ။

တမ္ဗဒါဌိကနောဝ်ꩻ ကရီးခါ အောဝ်ႏမာꩻသီဗာႏလိုꩻတဲင် ခွမ်ꩻလာꩻတသာသဲစ်ꩻတဲ့ တကွဉ်ကꩻဗာႏဖိုတောဝ်းနုဲင်းဝင်ꩻ၊ ဒဲဉ်ဗွာဟန်ႏအွီႏ ဒဲဉ်ဖိုးနဲဉ်းထီတဲ့ တအံႏဗာႏဖိုတောဝ်း၊ ကောဝ်ႏမူꩻလေꩻဖုံႏတဲ့ တဒျꩻဆွဗာႏဖိုတောဝ်း၊ နံႏသာႏဖုံႏတဲ့ တသူႏဖြွꩻဗာႏဖိုတောဝ်း၊ ယိုလစ်ꩻမျိုꩻနောဝ်ꩻ တမော့ꩻဗာႏဖိုတောဝ်းနုဲင်းဝင်ꩻ၊ တမ္ဗဒါဌိကနောဝ်ꩻ ဝင်ꩻထွိုင်ႏလွတ်ꩻထိုꩻအရာႏနီꩻနောဝ်ꩻ ထွဉ်ႏဒွိုႏခန်း ဒဲဉ်ဟောဝ် ဟန်ႏအွီႏ၊ ထွဉ်ႏထူႏပါ ခွမ်ꩻလာꩻတသာ မွန်းနံႏသာႏဖုံႏ၊ ထွဉ်ႏအီလွေꩻ အွိုးခြောင်ထျꩻ လွေꩻလူးခန်းထီ၊ လူးထီထွူ ကွဉ်ကꩻ ခွမ်ꩻလာꩻတသာ သူႏဖြွꩻပါ မွန်းနံႏသာႏ ဆွကောဝ်ႏထွူခါ အုံလင်ꩻတပန်းခန်းထာꩻနောဝ်ꩻသွူ။

တမ္ဗဒါဌိကတာႏ ကဒွိုႏစီႏရင်ႏသေꩻခါꩻဒါႏ ဒဲဉ်ဟောဝ် ဟန်ႏအွီႏတွမ်ႏ စူဟွာႏတကောက်ꩻ လွဉ်အွဉ်ႏတံꩻဖေႏခန်း ဝွေꩻဆꩻငါ၊ အောဝ်ႏတဆင်ႏ ဗွေႏသာရိပုတ္တရာႏ ဝင်ၒစာꩻသမာပတ်ထွူ "ဟန်ႏနီꩻယို ခွေ အီႏလွေꩻလူႏခံႏဗာႏ ဒဲဉ်သွမ်ꩻလမ်းမုဲင်ꩻယိုနော" ထွားဆင်ႏချင်ႏလွေꩻ ဝွေꩻဗွေႏကအီႏလူႏခံႏဗာႏဒါႏ သွမ်ꩻအရပ်နောဝ်ꩻတဲင် ထီႏလွေꩻခန်း တမ္ဗဒါဌိကလမ်းကို ဒဲဉ်ဗွာဟန်ႏအွီႏ ဒဲဉ်ဖိုးနဲဉ်းထီဖုံႏ၊

"တမ္ဗဒါဌိကနောဝ်ꩻ အအီႏလူႏတန်ꩻနေဟောင်း ခွေ" ထွိုင်ႏဆင်ႏချင်ႏထွားယင်းနောဝ်ꩻ အီႏလူႏဒျာႏ၊ လူႏတန်ꩻထွူ ဝွေꩻအီႏလꩻနွောင်ꩻ စေꩻစိန်ႏဥစ္စာႏနောဝ်ꩻတဲ့ သေတဲင် ဗွေႏသာရိပုတ္တရာႏ ရုံႏတွမ်ႏသင်္ကန်ꩻ ထူႏဖင်ꩻသပိတ် ကျွꩻလွေꩻအုံတနွောင်း အုံထွိုင်ႏစွဉ်ႏ တမ္ဗဒါဌိကလမ်း တခါငွါကို အွဉ်ႏနယ်စဲင်းစဲ့စွဉ်ႏ အနမ်းနောဝ်ꩻသွူ။

တမ္ဗဒါဌိကနောဝ်ꩻ သဲစ်ကထီႏမထေရ်ႏတဲင် သꩻကေႏညိုႏမထေရ်ႏအလောင်း ထွာလွဉ်စွဉ်ႏ တလဲင်ႏချင်ꩻ၊ "ခွေကမာꩻသီလိုꩻ ခွေကမာꩻသီ တခွန်ꩻစွန်သားဖုံႏတဲ့ နေင်ႏပေါင်ꩻ ညဆွာꩻမွေးစွဉ်ႏထာꩻ၊ ယိုခါ ခွေလမ်းကို စီႏရင်ႏသေꩻခါ ဒဲဉ်ဖိုးနဲဉ်းထီ၊ မထေရ်ႏတဲ့ သမ်းကျွꩻလွဉ်၊ လွဉ်အုံတနွောင်း ခွေတခါꩻငွါကို၊ ယိုခါ ခွေမဉ်ႏကပ်လူႏဗာႏ မထေရ်ႏယို ရဟောဝ်ငါႏနဲး" ယူႏနုဲင်းနောဝ်ꩻထွူခါ ဒဲဉ်ဖိုးနဲဉ်းထီ ကအောဝ်ႏတံꩻ ဝွေꩻဆꩻငါယို အွဉ်ႏတရွို့ꩻညာꩻထွူမꩻ နဲစ်လောႏလင်ꩻဝုဲင်ႏ မထေရ်ႏထွူခါ ပင်ꩻထင်ႏလမ်းကီ အွဉ်ႏသတင်ꩻသွုံꩻသော့ꩻ ထာꩻဒါကို ထူႏ မထေရ်ႏသပိတ် လောင်ꩻသော့ꩻ သွမ်ꩻဖိုးနဲဉ်းထီ အခိုႏကီ လောင်ꩻသော့ꩻပါ ထော်ꩻပတ်တသာထွူမꩻ ထူႏဝီꩻ ဝင်းဖေႏ မထေရ်ႏနောဝ်ꩻသွူ။

တွိုႏနောဝ်ꩻတဲင် "တမ္ဗဒါဌိကယို မော့ꩻဗာႏဖိုဖိုတဝ်း ဒဲဉ်ဖိုးနဲဉ်းထီယို နေင်ႏပေါင်ꩻ ပနဲးညလဲဉ်း၊ ဝွေꩻတဲ့ အောဝ်ႏမဉ်အွꩻဒျာႏနေနေ" ဗွေႏမထေရ်ႏ အဝ်ႏသေတဲင် "တကာႏ လွေꩻအွꩻက နာꩻဒဲဉ်ဖိုးနဲဉ်းထီဟုဲင်း" ရိုꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻတဲင် တမ္ဗဒါဌိကလဲ့ ဝီꩻနောဝ်ꩻ ဖေႏတေား လိုꩻလင် ဝွေꩻလွေꩻအွꩻခန်း ဒဲဉ်ဖိုးနဲဉ်းထီနောဝ်ꩻသွူ။

ဗွေႏမထေရ်ႏတဲ့ "တကာႏ ဝီꩻနောဝ်ꩻဝင်းမွိုန်းဒွုမ် နာꩻလွေꩻသွော့ဟုဲင်း" ရိုꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻ။ ပါꩻကဝင်းဖေႏ မထေရ်ႏဝီꩻတွင်ꩻ တမ္ဗဒါဌိကလဲ့ အွꩻဒဲဉ်ဖိုးနဲဉ်းထီတဲ့ ကွို့ꩻလဲဉ်း၊ လွဉ်ဝင်းဖေၒချာ မထေရ်ႏဝီꩻ၊ မထေရ်ႏ သွုံꩻသွမ်ꩻထွူ ထူႏမထေရ်ႏသပိတ်နောဝ်ꩻသွူ။

ဗွေႏမထေရ်ႏနောဝ်ꩻ ဟော်ꩻဖေႏ တမ္ဗဒါဌိက တရာꩻတဲ့ တမ္ဗဒါဌိကနောဝ်ꩻ နာႏတရာꩻတဲ့ သꩻတပါတောဝ်း၊ မထေရ်ႏ ကဟော်ꩻအတွိုင်ꩻ မတ်လွဉ်ꩻတထွꩻတောဝ်း၊ မထေရ်ႏ အဝ်ႏသေတဲင် မထေရ်ႏရိုꩻ "နာꩻ နာႏတရာꩻ သꩻမွော့တပါတောဝ်း မတ်လွဉ်ꩻတရာꩻမွော့ တထွꩻတောဝ်းတွိုး၊ ပွိုးအကျောင်ꩻတမုဲင်ꩻဟောင်း"၊ "ဩဗွေႏ ခွေသွဉ်း မာꩻလွဉ်ထာꩻမွိုက်၊ မာꩻသီလိုꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ နေင်ႏပေါင်ꩻညမွေးစွဉ်ႏထာꩻ၊ ကွပ်ယူႏလꩻချာ မာꩻလွဉ်ထာꩻမွိုက်ဖုံႏနောဝ်ꩻမꩻ ခွေသွဉ်း နာႏတရာꩻတဲ့ သꩻတပါတောဝ်း၊ သꩻမတ်လွဉ်ꩻတရာꩻ လꩻတောဝ်း နုဲင်းနောဝ်ꩻဒျာႏ ဗွေႏဩ" လောဝ်းချာ နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

မထေရ်ႏတဲ့ "တမ္ဗဒါဌိကယို ခွေ အီႏချာႏဗာႏ နုဲင်းမုဲင်ꩻနော" ယူႏနုဲင်းနောဝ်ꩻတဲင်"တကာႏ နာꩻကမာꩻလွဉ် ထာꩻမာꩻမွိုက်နောဝ်ꩻ နာꩻတွမ်ႏနာꩻ မာꩻဒျာႏနဲ့၊ ပါꩻထွဉ်ႏတွော့ꩻ မာꩻဒျာႏနဲ့" ရီနုဲင်းနောဝ်ꩻတဲင် "ဩဗွေႏ ခွန်တန် ထွဉ်ႏမာꩻသီဒျာႏ ဗွေႏဩ" လောဝ်းချာနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

မထေရ်ႏနောဝ်ꩻ "တကာႏ ပေါႏနုဲင်းနောဝ်ꩻဟ နာꩻနောဝ်ꩻ အကုသိုလ်ႏထွာနေဟောင်း" ထွိုင်ႏရီတဲင် တကာႏနောဝ်ꩻ ကွပ်ပွိုးစွဉ်ႏ ထာꩻသေတရာꩻဆေ့ꩻငါႏတဲင် ဗွေၒသာရိပုတ္တရာႏ ထွိုင်ႏဒေါ့ꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻနောဝ်ꩻ "ခွေယို အကုသိုလ်ႏအဲဉ်ထောဝ်း" ယူႏနုဲင်းနောဝ်ꩻတွော့ꩻ "ဩဗွေႏ ပေါ်ꩻနောဝ်ꩻတဲ့ ဟော်ဖေႏသွော့ ခွေသွဉ်း တရာꩻဗွေႏဩ" သꩻရောင်းသꩻရေꩻ လောဝ်းချာစွဉ်ႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

ဗွေႏသာရိပုတ္တရာႏ ထွိုင်ႏဟော်ꩻဖေႏတရာꩻတဲင် တမ္ဗဒါဌိကနောဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏ သꩻစင်ႏစင်ႏကြယ်ႏကြယ်ႏသꩻစွူစွူ နာႏဗာႏ တရာꩻတဲင်ခါ လꩻခန်း သောတာပတ္တိမဂ် ဆꩻငါ ဝိပဿနာႏဉာဏ်ႏ "အနုလောမိက ခန္တီ"ထွူခါ မထေရ်ႏတဲ့ ဟော်ꩻတရာꩻထွူ ကျွꩻချာခန်းဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။

တမ္ဗဒါဌိကတဲ့ ပသာလွဉ်ꩻ မထေရ်ႏ ထွိုင်ႏသဲင်ꩻချာ မဗော့ꩻမညာꩻအရပ်နောဝ်ꩻ ဖီလူꩻမူႏ ဖန်ဆင်ꩻအနမ်းဖိုးမွူး လောႏတရူထောင်းစွဉ်ႏ အသꩻအင်တဲင် တမ္ဗဒါဌိကနောဝ်ꩻ သီထိုꩻခန်းဒျာႏ။ တမ္ဗဒါဌိကယို ဘဝတသာ ကထင်ႏပြောင်ꩻငါနောဝ်ꩻ ဖျော်ထင်ႏ တုသိတာႏလူꩻခမ်းသွူ။

ရဟန်ꩻသီးဖုံႏနောဝ်ꩻ အုံပြုံႏအောဝ်ႏပြင်ႏ ဒေါ့ꩻထင်ႏဝင်ꩻနုဲင်းယို "နေင်ႏပေါင်ꩻငတ်ꩻဆီငတ်ꩻ ပါꩻကမာꩻသီ တခွန်ꩻစွန်သား ပါꩻကမာꩻဒါႏ ထာꩻမွိုက်နောဝ်ꩻ လွစ်ထိုꩻလဲဉ်း ဟန်ႏနီꩻယို၊ ကပ်လူႏဗာႏ ဗွေႏသာရိပုတ္တရာႏ သွမ်ꩻတဲင် အသီထိုꩻလဲဉ်းသွူ ဟန်ႏနီꩻ၊ အအီႏတွိုႏလွေꩻဒါႏ ဘွုံႏဘဝအရပ်မုဲင်ꩻဟောင်း" ရဟန်ꩻသီး အောဝ်ႏဒေါ့ꩻလွ နုဲင်းနောဝ်ꩻတွင်ꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻ ကျွꩻလွဉ်တဲင် "ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး အုံပြုံႏပြင်ႏ သီဒေါ့ꩻဒါႏ ငေါဝ်းတမုဲင်ꩻဖုံႏဟောင်း" ရီနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

ရဟန်ꩻသီးဖုံႏလဲ့ "နီသွဉ်းသီးဖုံႏ ဒေါ့ꩻဒျာႏ တမ္ဗဒါဌိကခရာႏ ဗွေႏဩ" လောဝ်းချာနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

"ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး တမ္ဗဒါဌိကနောဝ်ꩻ အတွိုႏလွေꩻလဲဉ်း တုသိတာခမ်း" ဗွေႏဘုရာꩻ ရိုꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻတဲင် "ဩဗွေႏ တမ္ဗဒါဌိကနောဝ်ꩻ မာꩻသီလိုꩻ နေင်ႏပေါင်ꩻ ပဉ်တကားနောဝ်ꩻနောဝ်ꩻ အတွိုႏနွောင်ꩻက လူꩻခမ်းနဲ့ ဗွေႏဩ" ရဟန်သီး ရီနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

"ရဟန်ꩻသီးဟွေး တွိုႏနွောင်ꩻ လူꩻခမ်းနောဝ်ꩻ မွေးဒျာႏ၊ တမ္ဗဒါဌိကနောဝ်ꩻ မော့ꩻသွꩻဟောဝ် (ကလျာဏမိတ္တ)၊ နာႏဗာႏ ဗွေႏသာရိပုတ္တရာႏတရာꩻ၊ လꩻခါꩻ အနုလောမိကဉာဏ်ႏတဲင် ထင်ႏခံႏစာꩻဗာႏ လူꩻတုသိတာႏခမ်း" မိန်းနုဲင်းနောဝ်ꩻတဲင် ဟော်ꩻသွုပ်လွေꩻပါ ဂါႏထာႏလယိုအတွိုင်ꩻသွူ။

သုဘာသိတံ သုဏိတွာန၊ နဂရေ စောရဃာတကော။ အနုလောမခန္တိံ လဒ္ဓါန၊ မောဒတိ တိဒိဝံ ဂတော။

ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး ရာႏဇဂျိုဟ်ႏခမ်း ပါꩻခိုကမာꩻသီဒါႏ တခွန်ꩻစွန်သားနောဝ်ꩻ နာႏဗာႏတရာꩻ လꩻခါꩻ အနုလောမိကဉာဏ်ႏတဲင် ထင်ႏစံႏစာꩻဗာႏ လူꩻတုသိတာႏခမ်းနောဝ်ꩻသွူ။

"ဩဗွေႏ ဝွေꩻကနာႏဗာႏ တရာꩻနဝ်ꩻ တအာတောဝ်း၊ ဆေ့ꩻပေႏလွုမ်ꩻ၊ တွိုႏဝွေꩻထာꩻမွိုက် အကုသိုလ်ႏထာꩻမာꩻနောဝ်ꩻ ညတဲ့ကည နေင်ႏပေါင်ꩻတဲ့ ကအာ၊ ပွိုးထာꩻမုဲင်ꩻ နာႏဗာႏတရာꩻ တစိꩻပေႏ ဆေ့ꩻပေႏလွုမ်ꩻ အကျိုꩻထူꩻ လဲင်ꩻလꩻနွောင်ꩻစွဉ်ႏ ကရိုꩻနောဝ်ꩻ မွေးနေဟောင်း ဗွေႏ" ရဟန်ꩻသီး လောဝ်းယင်းတလဲင်ႏတဲင် "ခွေဘုရာꩻ ကဟော်ꩻဒါႏ တရာꩻနောဝ်ꩻ ဆေ့ꩻအာ တွမ်ႏရိုꩻမွိုန်း၊ ငေါဝ်းအကျိုꩻကအဝ်ႏဒါႏ တရာꩻတငွါပေႏငါတဲ့ မျတ်တန်ယံတန်"အကျောင်ꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻ ရိုꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻတဲင် ဟော်ꩻပါယင်း ဂါႏထာႏလယိုသွူ။

၁၀၀။ သဟဿမပိ စေ ဝါစာ၊ အနတ္ထပဒသံဟိတာ။ ဧကံ အတ္ထပဒံ သေယျော၊ ယံ သုတွာ ဥပသမ္ပတိ။

အနတ္ထပဒသံဟိတာ ဝါစာ - ငထောဝ်းအကျိုꩻ ငေါဝ်းသိုႏငွါဖျင်ꩻနောဝ်ꩻ၊ သဟဿံ အပိ- ငွါပေါင်ꩻအာခြေင် ရျာꩻရေင်တဲ့ယောဝ်း၊ န သေယျော- တယံတောဝ်းသွူ၊ ယံ အတ္ထပဒံ- အကျိုꩻကအာဒါႏ ဝါႏစာႏငေါဝ်းယို၊ သုတွာ- မဉ်ႏဟွိုန်ဗာႏနောဝ်ꩻ၊ ဥပသမ္မတိ- ကိလေႏသာႏ ထာꩻခိုးလျား ဖေ့ညိမ်ꩻထိုꩻမားသွူ၊ တံ- ငေါဝ်းစားနောဝ်ꩻနောဝ်ꩻ၊ ဧကမ္ပိ- တငွါပေႏငါတဲ့ယောဝ်း၊ သေယျော- ယံဟောဝ်ငါႏသွူ။

မီႏပြန်ႏဗာႏ ပအိုဝ်ႏငေါဝ်းယာႏခြေင်ခြေင်နောဝ်ꩻ-

ငထောဝ်းအကျိုꩻ ငေါဝ်းသိုႏငွါဖျင်ꩻနောဝ်ꩻ ငွါပေါင်ꩻအာခြေင် ရျာꩻရေင်တဲ့ယောဝ်း တယံတောဝ်းသွူ၊ အကျိုꩻကအာဒါႏ ဝါႏစာႏငေါဝ်းယို မဉ်ႏဟွိုန်ဗာႏနောဝ်ꩻ တငွါပေႏငါတဲ့ယောဝ်း ယံဟောဝ်ငါႏသွူ။

တရာꩻဒေႏသနာႏ ကထင်ႏသွတ်ꩻနောဝ်ꩻ လꩻလွသောတာပန်ႏစတဲင် အာမွေးစွဉ်ႏသွူ။ _____________________________

သဟဿဝဂ် တမ္ဗဒါဌိကဝတ္ထု

[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

<reference>

  1. ဓမ္မပဒဝတ္ထုပြန်ႏပအိုဝ်ႏ လိတ်မဲ့ငါ - ၄၁၉