နောင်တောင်ꩻ ပရဟိတ ကျောင်ꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

နောင်တောင်ꩻ ပရဟိတ ကျောင်ꩻယိုနဝ်ꩻ အောဝ်ႏဒျာႏ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသကို ဝေင်ꩻနယ်ႏဟိုပုံꩻ နောင်တောင်ꩻဒုံဆကွဉ်ႏနဝ် ကောင်ရွေꩻထာꩻပူႏလောင်း စေႏတီႏဖရာꩻကောင် ဆလတွို့ꩻသွူ။ နောင်တောင်ꩻကျောင်ꩻယိုထွာဒျာႏ ဗွေႏဆရာႏတောႏ ဘဒ္ဒန္တနန္ဒဝံသ သက်တောႏထင်ႏသျာꩻနေကတွင်ꩻနဝ်ꩻ၊ ဗွေႏဆရာႏတောႏ အောဝ်ႏကော့ꩻမောင်ꩻ နောင်တောင်ꩻယို ၊မဲဉ်ႏတွိုႏတနီꩻခါ ယံဖေႏကထွာ လိတ်သွဉ်တွိုက် တွမ်ႏ ပညာႏရေꩻ လိတ်သွဉ်ကျောင်ꩻ၊ ဝွေꩻဗွေႏအောဝ်ႏကော့ꩻမောင်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ၊ဆရာႏတကာႏတွိုင်ႏပင်ႏဝင်ꩻတွော့ꩻ ဗွေႏဆရာတောႏ ရာဇိန္ဒသီရိ အွဉ်ငါ တယ်ႏထောင်ႏလွေꩻခန်း၊ဗွေႏဗွန်အွဉ်သွဉ် ပညာႏရေꩻ လိတ်သွဉ်ကျောင်ꩻ ထွာထင်ႏလꩻခန်းနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ဗွေႏဆရာတောႏ နန္ဒဝံသနဝ်ꩻ တယ်ႏ ၁၃၄၂−ဗာႏ ခရာဇ်နေင်ႏ ၁၉၈၀ −ဗာႏနေင်ႏ ဒဲဉ်ရုတ်ꩻလောင်း ၂ နီꩻနဝ်ꩻ တယ်ႏဆိုꩻလွေꩻခန်း ကျောင်ꩻမီꩻပေႏ တဖြုံႏသွူ။ ၁၃၄၂-၁၃၄၃-၁၃၄၄ နေင်ႏအတောႏတွင်ꩻ ဝွေꩻဗွေႏအုံနန်းသွော့ꩻခန်း ကျောင်ꩻဝါႏပေးကိုနဝ်ꩻ သွံနေင်ႏသွူ။

ဆရာႏတပဲ့ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

တပဲ့ꩻရင်ꩻကထွာဒါႏ ယိုခါ ကအောဝ်ႏခွုမ်စံႏထူႏတာႏဝွန်ႏဖေႏ ကျောင်ꩻနောင်တောင်ꩻ ဗွေႏဆရာတောႏ ရာဇိန္ဒသီရိယို ဗွေႏဆရာႏတောႏ ဘဒ္ဒန္တ နန္ဒဝံသ အောဝ်ႏသွဉ်သင်ဆုံꩻမ ဖေႏသေႏသေႏငေါဝ်းငွါဩဝါဒသွူ၊ တပဲ့ꩻရင်ꩻကထွာဒါႏ ၊နောင်တောင်ꩻဗွေႏဆရာႏတောႏယိုခါ ဝွေꩻဗွေႏအောဝ်ႏလိတ်သွဉ်တွိုက် ၊မိဉ်ႏကျွꩻသဲင်ꩻလယ်ႏချာ ခမ်းချာနဝ်ꩻ အောဝ်ႏဖေႏသေႏသေႏ ငေါဝ်းငွါဩဝါဒ "ဗွေႏသျင်ႏ သွဉ်ဒါႏဒါႏလိတ်နေား တွိုႏတနီꩻခါ ခင်ႏလမ်းယိုကိုနဝ်ꩻ ဖေႏကထွာ လိတ်သွဉ်တွိုက် ပျုသွော့သာႏသနာႏ ယိုကိုနေား" ဒေါ့ꩻဖေႏသေႏသေႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။


ဗွေႏဆရာႏတောႏနဝ်ꩻ တယ်ႏစလွေꩻယင်း ၁၃၅၀-၁၃၅၁ နိန်ႏကို ဆို့ꩻလွေꩻယင်ႏဝါႏ ဘုရာꩻစေႏတီႏကောင်လောင်းသွူ၊ တွိုႏလွေꩻနိန်ႏ၁၃၅၁ ဗာႏနဝ် ဘဝလူႏခွင်ꩻကြွထင်ႏခန်ႏဒျာႏသွူ။ တယ်ႏစွဉ်ꩻဝွေꩻဗွေႏကထွိုင်ႏလွဉ်ႏတောႏမူႏထိုခိန်ႏနဝ်ꩻကာႏ ၊ စေႏတီႏကောင်လောင်းယို ကေားအုံသတင်ꩻသုံꩻသာႏအေဝ်ႏတေဝ်ႏဒွုမ်နဝ်ꩻသွူ၊ ၁၃၆၂− ဗာႏ ဒဲဉ်သံလာလောင်း ၁၂ နီꩻ မွူးရဝ်ꩻခိုႏအခိန်ႏ၂ နာႏရီးကို ကွပ်ပွိုးဗွေႏဆရာတောႏ မိန်းတောႏဖေႏတဲင်၊ သာသနာႏဖဲ့ꩻဆဲင်ႏရာꩻတာႏဝန်ႏဖုံႏယို ၊ယိုခါကောင်လောင်းစေတီႏတောႏဟံႏကွင်ꩻကိုနဝ်ꩻ ၊အေဝ်ႏတယ်ႏသွော့ꩻလဲဉ်ႏသွူ နောင်တောင်ꩻပရဟိတ စဲ့ꩻတပ်ကျောင်ꩻ နဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

တယ်ႏစလွေꩻကျောင်ꩻ နောင်တောင်ꩻပရဟိတ ကျောင်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၁၃၅၂− ဗာႏလာဒဲဉ်သီႏတွင်ꩻ နုဲင်ႏငံတောႏတန် သံဃမဟာနာယက ၊ကျောင်ꩻမြင်းခြံ ကိုးဆောင်တိုက် ဗွေႏဆရာႏကျွꩻကာဖျော်လွဉ်တဲင်၊ တွမ်ႏ ဟိုပုံꩻဗွေႏသံဃာႏ တွမ်ႏ သာႏသနာႏဝန်ႏတန်သီ၊ အွဉ်ႏစွꩻခွင်ꩻတွော့ꩻ ဝေင်ꩻနယ်ႏဗွေႏသံဃာႏသီႏ၊ ဒင်ႏပျနယ်ထင်ႏ ဗွေႏဆရာတောႏတန်ထျတဲင် ၊တွိုးလွေꩻ ၁၃၆၀ −ဒဲဉ်စိန်လာလောင်း (၆) နီꩻ( ၉-၁၂-၁၉၉၈) နီꩻကို ဟိုပုံꩻဝေင်ꩻနယ်ႏပအိုဝ်ႏ ဗွေႏသံဃာႏသီႏ တွမ်ႏ ဆဲင်ႏရာꩻ သာႏသနာႏရေꩻဝန်ႏတန်သီႏ၊ မဲ့ငါစွုမ်ႏအုံကွံလွꩻဝင်ꩻတဲင်၊ သဘောꩻတူႏဆုံꩻဖြတ် ၊အွဉ်ႏထော့ꩻ လွေꩻဖေႏခန်ႏအတီႏ ၊နောင်တောင်ꩻပရိတ တပ်ဦးကျောင်ꩻ နဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

တယ်ႏလူႏဆိုꩻစလွေꩻကျောင်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဒေႏသကိုကွပ်ပွိုးလိုႏအပ်ချက်အလꩻတဲင် ဗွေႏဆရာႏတောႏ (ယိုခါကျောင်ꩻနန်ႏ) ကထွာဒါႏဗွေႏဆရာႏတောႏ ဘဒ္ဒန္တရာဇိန္ဒသီရိ ( သာသနဓဇဓမ္မာစရိယ) အွဉ်ငါ ပါတွမ်ႏတကာႏအမျာꩻသီႏ တွမ်ႏ အလူႏတကာႏစွုမ်စွိုꩻသီး ၁၃၆၂-လာဒဲဉ်ဟားဆန်ꩻ (၁၄) နီꩻ မွူးနီꩻသောကြာႏ၊ မွူယာခိန်ႏ ၁၂ နာႏရီႏ အခိန်ႏတွင်ꩻ ၊ဗွေႏဆရာတောႏအွဉ်ငါ တယ်ႏထောင်ႏဆို့ꩻလူႏစလွေꩻခန်း ကျောင်ꩻနောင်တောင်ꩻပရဟိတ တပ်ဦးကျောင်ꩻနဝ်ꩻသွူ၊ [၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. နောင်တောင်ꩻ ဗွေႏဗွန်အွဉ်သွဉ် ပညာႏရေꩻကျောင်ꩻ နေင်ႏ ၁၅ ဗွေ တဖူꩻရဲဉ်ႏ လိတ်စောင်ႏ