ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏတရာꩻလွတ်တောႏ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
ခမ်းထီမျန်မာခမ်းထီ
အဝ်ႏဒါႏခင်ႏလမ်းသစ်​တောရပ်ကွက်၊ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ
လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုခြင်းမျန်မာခမ်းထီလွောင်ႏဗူႏပွုံႏအခေႏခံႏဥပဒေႏ(၂၀၀၈)
အရာႏခင်ႏလမ်း
ဝဲက်သုဲက်shan.hc.gov.mm
တရာꩻလိုꩻတန်
ယိုခါဦးကြွယ်ကြွယ်
စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်မွူးနီꩻ ၃၁ လာမတ် နေင်ႏ ၂၀၁၁

ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏတရာꩻလွတ်တောႏ ယို ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ အကို အထိုသွတ်ꩻတရာꩻရွုမ်ꩻ ဒျာႏသွူ ။ မျန်မာခမ်းထီ အကို ဒုတိယ အထိုသွတ်ꩻအရန်ႏ တရာꩻရွုမ်ꩻ တဲင် ခရဲင်ႏတရာꩻရွုမ်ꩻ (၁၀)ရွုမ်ꩻ ၊ နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻတွိုင်ꩻတရာꩻရွုမ်ꩻ(၁)ရွုမ်ꩻ ၊ နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသတရာꩻရွုမ်ꩻ(၃)ရွုမ်ꩻ တွမ်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏတရာꩻရွုမ်ꩻ(၅၀)ရွုမ်ꩻ ဖုံႏယိုလဲ့ အဝ်ႏပါနေနေသွူ။

သမဲင်ꩻအအဲဉ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

တယ်ႏစ နေင်ႏ ၂၀၁၁ ဗာႏ ၊ လာမတ် ၊ မွူးနီꩻ ၃၀ အကို ယို ၂၀၀၈အခေႏခံႏဥပဒေႏ အလ ကရီးခါ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏတရာꩻရွုမ်ꩻ ယို ပြောင်ꩻထွို့ꩻဗူႏလွေꩻ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏတရာꩻလွတ်တောႏ တဲင်နဝ်ꩻခါတွင် ထွို့ꩻဗူႏလွေꩻတွမ်ႏ တရာꩻလိုꩻတန်ချုတ်(၁)ဖြာꩻ ၊ တရာꩻလိုꩻတန်(၂)ဖြာꩻ ၊ ခြွဉ်း ဝင်(၃) နဝ်ꩻသွူ ။ နေင်ႏ ၂၀၁၇ ကိုယို လောက်ကိုင်ခရဲင်ႏတရာꩻရွုမ်ꩻယို အွဉ်ႏလွေꩻကိုးကန့်နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသတရာꩻရွုမ်ꩻခလ ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏ ပင်ႏတရာႏ တွမ်ႏ ယေႏငန်ႏ တရာꩻရွုမ်ꩻဖုံႏယို အွဉ်ႏလွေꩻလုဲင်ႏ ဓနုꩻနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသတရာꩻရွုမ်ꩻ ခလ၊ နေင်ႏ ၂၀၁၈ အကိုယို ဝေင်ꩻနယ်ႏ ဟိုပုံꩻ ၊ သီႏသဲင်ႏ တွမ်ႏ ပင်လောင်ꩻ တရာꩻရွုမ်ꩻဖုံႏယို အွဉ်ႏလွေꩻ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ တရာꩻရွုမ်ꩻခလ ၊ နေင်ႏ ၂၀၁၉ ဗာႏတွင်ꩻဝေင်ꩻနယ်ႏဟိုပန်တွမ်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏမက်မန်း ယို အွဉ်ႏလွေꩻ ဝနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻတွိုင်ꩻတရာꩻရွုမ်ꩻခလ ကိုသွူ။

အဝ်ႏခင်ႏလမ်း[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏတရာꩻလွတ်တောႏ ယိုအဝ်ႏဒျာႏ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ ကိုသွူ။

လွောင်ႏဗူႏပွုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏတရာꩻလွတ်တောႏ ယိုထွို့ꩻဗူႏလွေꩻတွမ်ႏ ခရဲင်ႏတရာꩻရွုမ်ꩻ (၁၀)ရွုမ်ꩻ ၊ နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻတွိုင်ꩻတရာꩻရွုမ်ꩻ(၁)ရွုမ်ꩻ ၊ နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသတရာꩻရွုမ်ꩻ(၃)ရွုမ်ꩻ တွမ်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏတရာꩻရွုမ်ꩻ(၅၀)ရွုမ်ꩻ ဖုံႏ နဝ်ꩻသွူ ။

ခရဲင်ႏတရာꩻရွုမ်ꩻဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • တောင်ႏကီꩻခရဲင်ႏတရာꩻရွုမ်ꩻ
 • လွယ်လဲမ်ခရဲင်ႏတရာꩻရွုမ်ꩻ
 • လွိုင်ꩻခွိုꩻခရဲင်ႏတရာꩻရွုမ်ꩻ
 • လားရှိုးခရဲင်ႏတရာꩻရွုမ်ꩻ
 • ကျောက်မဲခရဲင်ႏတရာꩻရွုမ်ꩻ
 • မူဆယ်ခရဲင်ႏတရာꩻရွုမ်ꩻ
 • တာချီလိတ်ခရဲင်ႏတရာꩻရွုမ်ꩻ
 • ကေႏတုံခရဲင်ႏတရာꩻရွုမ်ꩻ
 • မွိုင်ꩻဆတ်ခရဲင်ႏတရာꩻရွုမ်ꩻ
 • မိုးမိတ်ခရဲင်ႏတရာꩻရွုမ်ꩻ

နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ/တွိုင်ꩻ တရာꩻရွုမ်ꩻဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ဝနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻတွိုင်ꩻတရာꩻရွုမ်ꩻ
 • ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ တရာꩻရွုမ်ꩻ
 • ဓနုꩻနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ တရာꩻရွုမ်ꩻ
 • ကိုးကန့်နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ တရာꩻရွုမ်ꩻ

တရာꩻလိုꩻတန်ဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

နေင်ႏ ၂၀၂၀ ကိုယို ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏတရာꩻလွတ်တောႏကိုနဝ်ꩻ တရာꩻလိုꩻတန် အဝ်ႏ ဝင် (၃) နဝ်ꩻသွူ ။ ခမ်းနယ်ႏတရာꩻလွတ်တောႏ ခလနဝ်ꩻ တရာꩻလိုꩻတန်ချုတ်ရွုမ်ꩻတွမ်ႏ ခမ်းနယ်ႏတရာꩻရေꩻအွဉ်ꩻငါသားရွုမ်ꩻ ဖုံႏအဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ ။

အာႏကွို့ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

[၁]

 1. ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်။ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် တရားရုံးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ