မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

လိုꩻပေႏသဲင်ႏထင်ႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

"လိုꩻပေႏသဲႏထင်ႏရောႏဂါႏတွမ်ႏ တသီႏနယ်ꩻဖုံႏ" လိုꩻပေႏ "သဲႏထင်ႏရောႏဂါႏ"ကရိုꩻယိုနဝ်ꩻ မန်းဟဲ့ꩻ "အတက်ရောဂါ"လဲ့ ပအိုဝ်ႏငဝ်းအနေႏ မီႏပြန်ႏ "အထင်ႏရောႏဂါႏ"နုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ လိုꩻတွိုင်ꩻနားတကျင်ꩻတဝ်း၊ လိုꩻတွိုင်ꩻတသေနာႏတဝ်း၊ လိုꩻတွိုင်ꩻသေနာႏဒျာႏ "သဲႏထင်ႏ"နုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ရွမ်ဖြုဲင်ꩻယိုလဲ့ ဖန်ဖေႏဗာႏအမိဉ်ꩻ "သဲႏထင်ႏ"နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ သဲႏထင်ႏကရိုꩻနဝ်ꩻ စူနုံခင်ႏနုံတကောက်၊ မဲ့ꩻကြွာႏဗွာ (မဲ့ဗွာထင်ႏ)၊ သာတဝ်းထာꩻနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻသဲႏထင်ႏသွူ။ သဲႏခေါ်ခေါ် ထင်ႏခေါ်ခေါ်တမွေးတဝ်း၊ သဲႏထင်ႏတငွါချင်ႏဒျာႏသွူ။ လိုꩻပေႏကသဲႏထင်ႏဗာႏယိုနဝ်ꩻ နမ်းလျားတွော့ꩻ ပတာꩻ ပေါႏအဝ်ႏ(၁၀၃)မာꩻကီလဲ့နဝ်ꩻ၊ လိုꩻပေႏခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻတဟဝ်တဝ်း၊ လိုꩻပေႏနမ်းခမ်ႏ (ကိုယ်ခံ)အာႏပေႏလဲ့နဝ်ꩻ၊ နွုမ်ꩻတရေ့ꩻဗာႏအာ တတဲ့ꩻတဝ်းဝွေꩻသွီႏအလွီးညောႏ၊ အလွီးနွုမ်ꩻသေင် နွုမ်ꩻကုဲင်တစွိုးစွိုးလဲ့နဝ်ꩻ၊ ဟွုန်ဗာႏငမ်းသꩻဝꩻခရာႏ ငဝ်းတစွိုးစွိုးလဲ့နဝ်ꩻ၊ ထီႏဗာႏ ငမ်းသꩻခရာႏ တစွိုးစွိုးလဲ့နဝ်ꩻ ကုဲးသဲႏထင်ႏဒါႏသွူ။ ခမ်းရင်ꩻ (တိုင်းရင်း)တသီႏပညာႏနယ်ꩻအလꩻ လိုꩻပေႏကသဲႏထင်ႏဗာႏယိုနဝ်ꩻ အကိုအထန်ႏ ပထဝီႏဓာတ်လွဉ်ꩻတဲင် အာပေါဓာတ် လွမ်ပတ်ဒို့ꩻတခြို့မု အာႏတလာလွဉ်ꩻငါႏ၊ အတအွိုတပွင်ႏတဝ်း (အာကာသဓာတ်တလꩻတဝ်း) တေဇောဓာတ်တွမ်ႏ ဝါယောဓာတ် အဝ်ႏခံတချအကိုတဲင် ဓာတ်ယိုနီပါꩻ တနဲန်ရုဲင်ꩻတသွိုးတွော့ꩻ သဲႏထင်ႏဗာႏဒျာႏသွူ။ တွမ်ႏယူးကအဝ်ႏခံ တခွါခြုံကိုတွော့ꩻ ကျံႏနဲန်၊ ကျံႏစီꩻထန်ႏနဝ်ꩻ ဗွိုန်ဝင်ꩻသွူ။ တဲႏစနဝ်ꩻ အုံခွꩻငါႏထာꩻ၊ လူးခွꩻငါႏထီ၊ တလီꩻခွꩻဗာႏအာငါႏတွော့ꩻ တသိုꩻတအွိုဖူꩻ တဖြွဉ်တဝ်းလဲ့နဝ်ꩻ၊ ယဲ့မျင်ꩻသရွိုက်ဖုံႏ အဝ်ႏအာဟို့ꩻကိုတွော့ꩻ အံႏထာꩻမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻလဲ့ တထွာတဝ်းအာႏ၊ အာႏကပေႏ အာႏကဆေ့ꩻဒါႏ လိုꩻပေႏလဲ့နဝ်ꩻ၊ လိုꩻပေႏကနဲန်းဗာႏဒါႏ မွိုးနဲန်းထီအွီႏတဝ်း၊ မွိုးနဲန်းထီယုဲင်တဗွို့ꩻမျိုꩻလဲ့နဝ်ꩻ ကုဲးသဲႏထင်ႏဒါႏသွူ။ မီႏထွာ နမ်းလျားတွော့ꩻ သဲႏထင်ႏနဝ်ꩻ တသီႏအလျားလင်ꩻ တစွိုးစွိုးယို အခန်ꩻတွိုင်ꩻမဲန်ႏမဲန်ႏ၊ အခိန်ႏမဲန်ႏမဲန်ႏ ဖေႏအံႏဗာႏသွူ။ ဖေႏအံႏဒျာႏ မီႏတဒါႏတဝ်း၊ တသီႏမီႏအဲန်ထဝ်းနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻဗာႏဝင်ꩻ၊ အာႏကွိုꩻဗာႏ ဝင်ꩻကသေကဒါႏသားသွူ။ လိုꩻပေႏသဲႏထင်ႏအတာႏ ပျုစုလိုမ်ꩻလာꩻနယ်ꩻ နုဲင်းဆꩻလယိုတဲ့ ပျုစုလိုမ်ꩻလာꩻအီဗာႏသွူ။ တသီႏကရိုꩻယိုနဝ်ꩻ တသီႏအမျိုꩻမုဲင်ꩻတယဝ်း အနယ်ꩻအတွိုင်ꩻ၊ အကျိုꩻဟော်ꩻနဝ်ꩻ ရိုꩻအဟဝ်လွဉ်းလွဉ်းလဲ့ တဖြာꩻဟဝ်အီ၊ တဖြာꩻဟဝ်အီတဝ်းလဲ့ အဝ်ႏ၊ လိုꩻတဖြာꩻချင်ႏလဲ့ တလဲင်ႏဟဝ်အီ၊ တလဲင်ႏဟဝ်အီတဝ်းလဲ့ အဝ်ႏတဲင် အနယ်ꩻလယိုအတွိုင်ꩻ မီႏတဟဝ်အီတဝ်းလဲ့ ဝင်ꩻကသေကဒါႏ အနယ်ꩻလင်ဖုံႏ မီႏအဝ်ႏလဲ့ ထူႏသုံꩻလိုမ်ꩻလာꩻအီဗာႏဒျာႏသွူ။ "လိုꩻပေႏသဲႏထင်ႏအတာႏ လိုမ်ꩻလာꩻနယ်ꩻဖုံႏ" ၁။ လိုꩻပေႏမီႏသဲႏထင်ႏနဝ်ꩻ လူꩻငိုပေႏလာႏစော့ꩻယို တနီႏပဲစ်ꩻပဲစ်ꩻထွူတွော့ꩻ စေ့ꩻအထီ သူႏဖြွꩻဖေႏသွော့နေား၊ လူꩻငိုပေႏကရိုꩻနဝ်ꩻ အလာႏပေႏ၊ အလာႏဆွာꩻ၊ အမွူးဖွိုႏထိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏတသောင်ꩻ တထိုမ်ꩻရပ်နဝ်ꩻလွုမ်ꩻ၊ အစီႏဗွာအဝ်ႏသွူ။ ဒုံတွိုင်ꩻ ရပ်တွိုင်ꩻအဝ်ႏဒျာႏသွူ။ ၂။ လိုꩻပေႏသဲႏထင်ႏနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ထထီႏမေႏ (တထီႏတနျာႏ)ပပ်ꩻယို ပသေကြောင်း စေ့ꩻအထီတွော့ꩻ ရော်ꩻတွမ်ႏတဝတ်ꩻထီ၊ တမူထီ တစွိုးစွိုးတွော့ꩻ သူႏဖြွꩻဖေႏနဝ်ꩻလဲ့ ဟဝ်ဒါႏနေနေသွူ။ ၃။ လိုꩻပေႏသဲႏထင်ႏနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏဟဲ့ꩻ "မီꩻဆင်ငွိုး"မန်းဟဲ့ꩻ "ဆင်ငိုမြက်၊ ဆင်အော်မြက်"ယို ခြွူအထီဖေႏအွꩻနဝ်ꩻ တလဲင်ႏချင်ꩻ ဟဝ်စွဉ်ႏရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ၄။ လိုꩻပေႏသဲႏထင်ႏ တသီႏနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ဖက်ꩻဗိုႏမန်းဒီႏ၊ အဒီႏတန်တန်ယို အိုႏအပီ၊ ကျာႏဗွောင် ၂-ဖဲ့ꩻတွော့ꩻ အွဉ်ႏဒင်ႏအထာꩻသာ ကတူႏလောင်း၊ လိုꩻတန်အာႏတလာလာ သာသန်သန်ဖေႏနဝ်ꩻ ဟဝ်ဒါႏရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ဖက်ꩻဗိုႏပအိုဝ်ႏ၊ ဖက်ꩻဗိုႏဒီႏပေႏနဝ်ꩻ တလဲင်ꩻသာတဝ်းသွူ။ ၅။ လိုꩻပေႏသဲႏထင်ႏ ပျုစုလိုမ်ꩻလာꩻနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ တွမ်ႏစူနုံ နျꩻပသာႏသာႏခါꩻဖေႏ အကိုမ်ႏအိုကို ကအဝ်ႏဒါႏ တသာႏဖြွီꩻနဝ်ꩻလဲ့ သဲႏထင်ႏဟဝ်နေနေရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ၆။ ကသဲႏထင်ႏဒါႏ လိုꩻပေႏနဝ်ꩻ တရိတ်မီႏအာ၊ မီႏသာထာꩻ ခြော့ခြော့ခြဲ့ခြဲ့လဲ့ ဖေႏအံႏဗာႏ တသီႏတရိတ်ကေႏ၊ သိန္ဓော်ꩻ၊ ဇဝက်သာꩻ၊ သွီႏနွိုးကပါဒါႏ တသီႏမျိုꩻဖုံႏသွူ။ မန်းကဟဲ့ꩻဒါႏ "လျက်ဆား" လေမျိုးရှစ်ဆယ်"ဖုံႏနဝ်ꩻ သိန္ဓော်ꩻ၊ ဇဝက်သာꩻပါလွဉ်းလွဉ်းသွူ။ ၇။ ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏ လိုꩻပေႏသဲႏထင်ႏတဲင် နက္ခတ္တရောင်ခြည်မဂ္ဂဇင်းကိုကပါဒါႏ တသီႏနယ်ꩻနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏနဝ်ꩻဟဲ့ꩻလွဉ်ꩻဖြဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ"မားသံတွဉ်"၊ မန်းနဝ်ꩻဟဲ့ꩻ"ရှဉ့်မတက်"၊ မားသံတွဉ်ဒီႏယို ပသေကြောင်းကြောင်းတွော့ꩻ တွမ်ႏတသာႏဆေ့ꩻဆေ့ꩻ မူအောက်ꩻအောက်ꩻ လုံးပဲန်လောင်းထွူတဲင် ကလꩻဒါႏမူအောက်ꩻ တစောနေင်းထီနွိုး (တဝ်းလဲ့ ထွားအသက်အရွယ်ႏတဲင်ချင်း)ယို ဖေႏအံႏနဝ်ꩻ တညတဝ်း ဟဝ်ဒျာႏရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ တဲမ်းလိတ်သားနဝ်ꩻ လိုမ်ꩻလာꩻအီဗာႏဖို လိုꩻပေႏသဲႏထင်ႏ ၅-ဖြာꩻပိဉ်ရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ဖေႏအံႏတလဲင်ႏ မီႏဟဝ်တဝ်းဒွိုန်းလဲ့ ဖေႏအံႏထဲင်းသွူ၊ အသဲႏထင်ႏဟဝ်သွူလဲ့ မီႏဖေႏအံႏဆုဲင်ꩻထဲင်းထဲင်း နီသိုမ်လဲင်ႏငါနဝ်ꩻ တသက်လုမ်း ဟဝ်တငါဒါႏ ဆရာႏတဲမ်းသား ရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ မားသံတွဉ်နဝ်ꩻ ထွာတသီႏအာႏတဲင် သွယ်ꩻပိဉ်ဗေင်ႏဗေင်ႏတွော့ꩻ ခြွူအွꩻတွမ်ႏတောင်းလျက်ꩻထန်ꩻတရိုꩻတဝ်း၊ အွဉ်ႏသဲင်ထောင်းဖွန်ႏတွော့ꩻ အံႏနေးအဖွန်ႏတရိုꩻတဝ်း လိုꩻတွိုင်ꩻ အဝ်ႏလိုႏအံႏငါႏသွူ။ ၈။ တသီႏလိုꩻပေႏသဲႏထင်ႏနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ မန်းကဟဲ့ꩻဒါႏ "ဣဿမူလီ"အလာႏယို တနီႏပဲစ်ꩻထွူတွော့ꩻ အွဉ်ႏဗော့ꩻဖေႏ အနေ့ꩻဖူငွါ၊ အွဉ်ႏတရေ့ꩻဖေႏသွူတကာႏတဝ်း တနီႏပဲစ်ꩻ စေ့ꩻအထီတဲင် ကလꩻဒါႏ ဣဿမူလီထီယို သူႏဖြွꩻဖေႏပါနမ်းတဗာႏလုမ်းနဝ်ꩻ လိုꩻပေႏသဲႏထင်ႏဟဝ်ရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ဣဿမူလီယို မီႏတသေငါꩻတဝ်းတဲ့ ဝင်ꩻကို ဘယတသီႏဆဲင်ႏတွိုင်ꩻနဝ်ꩻ ဝင်ꩻအဝ်ႏစာသွူ။ ၉။ ကကုဲင်းသဲႏထင်ႏဒါႏ လိုꩻပေႏယို တွမ်ႏထꩻဆဲ့ꩻတသီႏ စိတိုအဖါစူဗောင်တွော့ꩻ ဖေႏအံႏတဲစ်ꩻ အဖါစူဗောင်သွီႏ၊ မွေးတဝ်းလဲ့ သွီႏ ၂-၃ဗဲက်ꩻယို ဖျောႏတွမ်ႏထီသာႏသာႏတွော့ꩻ ဖေႏအွꩻနဝ်ꩻ သဲႏထင်ႏဟဝ်အကျောင်ꩻ ဝင်ꩻကဒေါ့ꩻနယ်လဲ့ အဝ်ႏဟွုန်ဗာႏဖို၊ မန်းကတဲမ်းသော့ꩻ လိတ်အုပ်ကိုလဲ့ အဝ်ႏထီႏဗာႏသွူ။ ၁၀။ ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏလိုꩻပေႏသဲႏထင်ႏ တသီႏနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ လံးကိုယဟန်ႏကအဝ်ႏဒါႏ၊ ကအဲင်ႏဒါႏလိုꩻ၊ ကစုတ်ꩻဒါႏလိုꩻသွီႏ "သံꩻ"ယို လုံꩻတွမ်ႏတောင်းလျက်ꩻထန်ꩻ ပနဲန်ႏနဲန်ႏတွော့ꩻ ဖေႏမျောႏနဝ်ꩻလဲ့ သဲႏထင်ႏရောႏဂါႏ ဟဝ်တငါဒါႏရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ တယပ်ꩻတဝ်း ယိုꩻလွုမ်ꩻတဲင် လိုꩻပေႏကကုဲင်းသဲႏဒါႏယို အဝ်ႏလိုႏဖေႏမျောႏမုဲင်ꩻလဲင်ႏလဲင်ႏသွူ။ ၁၁။ ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏ သဲႏထင်ႏရောႏဂါႏတဲင် ဗွေႏဗွန်တပါꩻ ကဒေါ့ꩻနယ်ဒါႏ တသီႏနယ်ꩻနဝ်ꩻ နုဲင်းယိုသွူ။ ဇဝက်သာꩻ၊ မေ့ဖွန်ႏ၊ တမူ (တဝတ်ꩻ)ထီ၊ ယို ၃-မျိုꩻချင်းအံႏတလဲင်ႏတာႏတွော့ꩻ သော့ꩻတွမ်ႏထီဆေ့ꩻဆေ့ꩻ ဖေႏအွꩻနဝ်ꩻ လိုꩻပေႏတယဝ်း၊ လိုꩻတန်တယဝ်း သဲႏထင်ႏရောႏဂါႏနဝ်ꩻ ဟဝ်ငါႏရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ၁၂။ ဗွေႏဗွန်ကီယို ဒေါ့ꩻနယ်နေနေ တသီႏသဲႏထင်ႏနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ သိန်ꩻခိုႏယို မာꩻဖွန်ႏတွော့ꩻ ဖေႏနွုမ်ꩻတရေ့ꩻ၊ ဖျောႏအထီတွော့ꩻ ဖေႏအွꩻပါနဝ်ꩻလဲ့ သဲႏထင်ႏဟဝ်ငါႏရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ အနယ်ꩻယိုနဝ်ꩻ မီႏအံႏမာႏဆာႏလဲ့ ဖြော့ꩻထန်ႏချာရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ၁၃။ လိုꩻပေႏဓာတ်ချုက်တွော့ꩻ သဲႏထင်ႏလဲ့နဝ်ꩻ၊ နမ်းလျားတွော့ꩻ သဲႏထင်ႏလဲ့နဝ်ꩻ မီႏရပ်ကျိုႏဖေႏအဟို့ꩻနဝ်ꩻ ဟဝ်ယိုꩻသွူ၊ နမ်းလျားလဲ့ သက်သာႏသွူ။ အယိုꩻသွတ်ꩻ ရပ်ဖေႏလိုꩻပေႏဟို့ꩻနယ်ꩻနဝ်ꩻ ခြွုတ်ဖွန်ႏဖွန်ႏတသာႏတွော့ꩻ ထူႏပြူးမောင်ꩻစွဉ်ႏစွဉ်ႏဆွာꩻဆွာꩻ တမောင်ꩻတဲင် သူႏတွမ်ႏနံးမန်ꩻမောက်ꩻအွန်ထွူ သူႏလွဉ်ꩻသံးတသာႏဖွန်ႏတွော့ꩻ စိသော့ꩻယွယွအလဲ့ꩻဖူꩻကို၊ တပန်ႏဖေႏယွယွထွူမꩻ ဗဲ့ꩻထိုꩻချာနဝ်ꩻ တညတဝ်း ဓာတ်လွေꩻဒျာႏသွူ။ မီႏမဲန်မာꩻတဝ်းနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ဖြေꩻ"ဗျူ"ဝင်ꩻကအဝ်ႏစာဒါႏ တသီႏရပ်ဟို့ꩻဗူႏပေႏနဝ်ꩻလဲ့ လꩻဒျာႏသွူ။ ၁၄။ ကကုဲင်းသဲႏထင်ႏဒါႏ လိုꩻပေႏယို မီႏအဝ်ႏနဲန်းနေထာꩻလဲ့ တသီႏသဲႏထင်ႏတစွိုးစွိုးယို အဝ်ႏလိုႏဖေႏအံႏပါအမွိုးသွူ။ ဥပမာႏ- နုဲင်းမားသံတွဉ်ဒီႏနဝ်ꩻ အာႏလဲ့ထွာ၊ တသီႏလဲ့ထွာ၊ လွိုင်ႏလဲ့လွိုင်ႏ၊ ဒုံတွိုင်ꩻ ရပ်တွိုင်ꩻအဝ်ႏတဲင် အဝ်ႏလိုႏအံႏငါႏသွူ။ မာႏသံတွဉ် ကတအဲန်ထဝ်း ဒုံရပ်၊ လိုꩻဝေင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ဖြေꩻနေးဘယတသီႏဆဲင်ႏကိုလဲ့ ဝင်ꩻအဝ်ႏစာဒျာႏ စွုမ်ႏဆဲင်ႏဆဲင်ႏသွူ။ ၁၅။ လိုꩻပေႏ ကကုဲင်းသဲႏထင်ႏဒါႏနဝ်ꩻ ကထွာဒါႏ အမွိုးအဖါယို အဝ်ႏလိုႏပျုစုဝွတ်ပတ်ဒါႏဒါႏ၊ ကသဲႏထင်ႏအီဒါႏအကျောင်ꩻတရာꩻဖုံႏယိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏသျောင်ႏသွူ။ ကသဲႏထင်ႏအီဒါႏ အကျောင်ꩻတရာꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ကတဲမ်းနယ်ဒါႏ အွိုးချာအတွိုင်ꩻ လိုႏဖေႏအုံခွꩻငါႏတဝ်းထာꩻ၊ လိုႏဖေႏလူးခွꩻငါႏတဝ်းထီ၊ လိုႏအွဉ်ႏချုက်ဖေႏတဝ်းဟို့ꩻ၊ ဓာတ်ချုက်အီဒါႏ ထာꩻအံႏအမျိုꩻဖုံႏယို အဝ်ႏလိုႏဖေႏအံႏတဝ်း၊ တလီꩻခွꩻအဝ်ႏလိုႏဖေႏပတ်တဝ်း၊ တတဲ့ꩻတဝ်း အလွီးညောႏမျိုꩻ၊ အလွီးနွုမ်ꩻသေင် နွုမ်ꩻကုဲင်မျိုꩻဖုံႏယို အဝ်ႏလိုႏဖေႏနွုမ်ꩻတဝ်း၊ ကဟဝ်အီဗာႏဖို တသီႏသဲႏထင်ႏမျိုꩻဖုံႏယို အဝ်ႏလိုႏဝီရိယ အွဉ်ႏခါꩻသေႏသေႏသွူ။ ၁၆။ လိုꩻယဟန်ႏနဝ်ꩻ ယူးကုဲင်းထင်ႏဒါႏ ခင်ႏလောင်ꩻဖုံႏသွူ။ ယူးမီႏထင်ႏ ခင်ႏလောင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ကနွောင်ꩻယူးယို အဝ်ႏညဝ်ႏတဲင် မန်းကဟဲ့ꩻဒါႏ "ကြောင်ပန်း"(ခြေင်းပင်စော့ꩻ)ရွက်ယို အထျꩻအွဉ်ႏကီ၊ အစော့ꩻနာ အွဉ်ႏလသွူတွော့ꩻ စွိုင်ပယ်သွော့ ခင်ႏလောင်ꩻဖုံႏနေား၊ ထူႏဖျင်တွမ်ႏအစော့ꩻလင်တွော့ꩻ တွယ်ႏပို့ꩻ၊ တွယ်ႏဖြွꩻလလင်ꩻသွော့နေား။ ၁၇။ လိုꩻပေႏသဲႏထင်ႏတရိုꩻတဝ်း၊ လိုꩻတန်သဲႏထင်ႏတရိုꩻတဝ်း၊ လိုꩻမူႏလွူးပိုတွော့ꩻ သွီႏလံသွီႏထင်ႏတရိုꩻတဝ်း ကိပ်ꩻမေႏအွူတွော့ꩻ ဖြွေႏဒင်ႏမေ့ဖွန်ႏ၊ ပေါႏမေႏခိုးမေ့ဖွန်ႏ အလွီးကြုံႏလဲ့ အွဉ်ႏတရေ့ꩻဖေႏနဝ်ꩻ ဟဝ်နေနေရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ၁၈။ လိုꩻပေႏတယဝ်း၊ လိုꩻတန်တယဝ်း သဲႏထင်ႏတွော့ꩻ ဖြောင်းဆွော့ꩻ၊ ကက်ဆွော့ꩻ တရိတ်အောက်ꩻ မီႏအဝ်ႏခံဖြောင်းကို၊ ကထောင်ꩻကိုနဝ်ꩻ မန်းကဟဲ့ꩻဒါႏ "လျှာပွတ်ဆေး"တမျိုꩻမျိုꩻ မီႏအဝ်ႏနဝ်ꩻ ဖျောႏအထီ ကျံႏဖေႏအံႏမျောနဝ်ꩻ ဟဝ်နွောင်ꩻအီသွူ။ လျှာပွတ်ဆေးကရိုꩻယိုနဝ်ꩻ "မျှား ဆိပ်"ပါတဲင် အံႏမာႏဆာႏဖုံႏ၊ ဟို့ꩻထိုꩻလုံးဖြော့ꩻဖုံႏ၊ လူးမာႏထီဖုံႏ၊ အလွီးညောႏဖုံႏနဝ်ꩻ နွောင်ꩻလို့သွူ။ ၁၉။ လိုꩻပေႏသဲႏထင်ႏဟဝ်နယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ တတွုန်ႏ (စင်းတီးတုန်း) ဝင်ꩻကတဒွေါ့ꩻဒင်ႏဒါႏ ဟန်ႏအိုယို တွမ်ႏနꩻဆေႏလင်ꩻ အသောင်တဆင်ႏတွော့ꩻ ခွိုင်းအတခဝ်ကထန်ႏ စောက်ꩻတွမ်ႏပိတ်ခဝ်တဲင် စွိုင်ဗွို့ꩻဖေႏအစူနဝ်ꩻ ဟဝ်ရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ တဲမ်းလိတ်သားနဝ်ꩻ စံꩻဗာႏမုဲင်ꩻလဲင်ႏလဲင်ႏ ဟဝ်ဒျာႏစွုမ်ႏဖြာꩻရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻတန်နဝ်ꩻ စံꩻဗာႏတဝ်းသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်ကုဝေ-မုဲင်းကောင်
  2. ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်-၅၊ အစဲဉ်ႏ-၄၅