ဝီခီပီးဒီးယား:မွဉ်းဖျင်ရွမ်ဖြုဲင်ꩻခရာႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

‍‍‍

အကူႏညီႏ တဲမ်းမွဉ်းဖျင် ထူႏသုင်ꩻ တဲမ်းထုင်ꩻ တဖူꩻရဲဉ်ႏ

parameter မာႏထိုꩻ


ပအိုဝ်ႏဝီခီ အနက်အဓိပ္ပာယ်ႏနဝ်ꩻ ဝင်ꩻထိန်ꩻချုပ်ခါꩻဒါႏလိတ်မဲ့ငါတွမ်ႏ လိတ်မဲ့ငါကို ဝင်ꩻထိန်ꩻချုပ်ခါꩻချက် တကွို့ꩻတခဝ်မီႏပါနဝ်ꩻ လိုꩻတွိုင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ မွဉ်းဖျင်ခွင်ꩻအဝ်ႏတဝ်း မွဉ်းဖျင်လꩻကွို့ꩻ ကဖေႏခါꩻဒါႏ မွဉ်းဖျင်ခွင်ꩻသားတွမ်ႏ အဲတ်ဒမိဉ်လွုမ်ꩻသွူ။ ပေါႏလွိုသွူ ဝင်ꩻကထိန်ꩻချုပ်ခါꩻဒါႏလိတ်မဲ့ငါတွမ်ႏ ဝင်ꩻထိန်ꩻချုပ်ခါꩻချက် ကပါသော့ꩻဒါႏလိတ်မဲ့ငါနဝ်ꩻ လိတ်မဲ့ငါအပွုတ်မုဲင်ꩻခန်းတယဝ်း လိုꩻတွိုင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ လွစ်လွစ်တခြင်ခြင် မွဉ်းဖျင်နွောင်ꩻ၊ မွဉ်းဖျင်မီႏထွူတဲ့ ဒင်ႏထင်ႏနွောင်ꩻစွဉ်ႏတလဲင်ႏချင်ꩻသွူ။ တယ်ႏနာꩻမွဉ်းဖျင် ဝီခီပီးဒီးယားလိတ်မဲ့ငါ အရီးသွတ်ꩻပထမတလဲင်ႏမီႏထွူနဝ်ꩻမာꩻငါနဝ်ꩻ နာꩻထွာဗာႏလဲဉ်း ဝီခီပီးဒီးယားခြွူႏလိတ်သားတဖြာꩻသွူ။

တောင်ꩻသေꩻ။ ။ မီႏမဲဉ်မွဉ်းဖျင်စမ်ꩻနဝ်ꩻ မွဉ်းဖျင်ꩻစမ်ꩻနွောင်ꩻဒျာႏ sandbox ကိုသွူ။

အွဉ်ႏသေ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယား လိတ်မဲ့ငါ ကဲဉ်းအာအာနဝ်ꩻ ဖျင်တယပ်ꩻတဝ်း အယိုꩻပေႏလွုမ်ꩻသွူဩ။ မီႏမဲဉ်ဖျင် လိတ်မဲ့ငါတဗာႏဗာႏနဝ်ꩻ နျꩻဖေႏဗော့ꩻ "မွဉ်းဖျင်" ကရိုꩻဒါႏ လိတ်ဖြုံႏသွမ်ႏအွိုးအမော့ကီနဝ်ꩻလွုမ်ꩻသွူ။ နျꩻလိတ်ဖြုံႏနဝ်ꩻမီႏထွူနဝ်ꩻ အီꩻတွိုႏလွေꩻ မွဉ်းဖျင်လိတ်မဲ့ငါကိုတဲင် မဲဉ်မွဉ်းဖျင်နုဲင်းမုဲင်ꩻတဲ့ မွဉ်းဖျင်နွောင်ꩻလဲဉ်းဒျာႏသွူ။ နာꩻမွဉ်းဖျင်ရွမ်ဖြုဲင်ꩻခိန်ႏ မီႏမဲဉ်သော့ꩻထဲင်းဒါႏ အချက်အလက်ဖုံႏနဝ်ꩻ သော့ꩻဖေႏပါဗာႏ အာႏကွိုꩻခရာႏဖုံႏသွူ။ ပွိုးနုဲင်းမုဲင်ꩻတွော့ꩻ သော့ꩻပါဗာႏတွိုႏ အာႏကွိုꩻခရာႏနုဲင်းယိုစားနဲတဲင် ကွပ်ပွိုးစွဉ်ႏဒျာႏ အာႏကွိုꩻချက် တပါတဝ်းဒါႏ လိတ်မဲ့ငါဖုံႏကားကအဝ်ႏနဝ်ꩻ ဝီခီပီးဒီးယား အီႏယားကုဲင်ထိုꩻလို့သွူအကျောင်ꩻ အဝ်ႏရေႏရွယ်ႏခါꩻ နုဲင်းနဝ်ꩻဒျာႏသွူ။ မွဉ်းဖျင်မီႏထွူ နီကမွဉ်းဖျင်သော့ꩻဒါႏ တွယ်ႏသော့ꩻလိတ်ခင်ႏလမ်း(text box) ဗꩻလနဝ်ꩻ တွယ်ႏသော့ꩻလိတ်ခင်ႏလမ်း(text box) ပေႏအဝ်ႏတဗာႏတဲင် အဝ်ႏလိုႏတဲမ်းသော့ꩻဖေႏ လိတ်အွဉ်ႏသေနဝ်ꩻကိုသွူဩ။ ကွဲတွော့ꩻ မီႏတဲမ်းသော့ꩻတဝ်းတဲ့ အဝ်ႏလꩻဒျာႏသွူဩ။ နာꩻကပြောင်ꩻလုဲင်ႏခါꩻဒါႏ အချက်ဖုံႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏနယ်သေꩻခါꩻဝင်ꩻတဲင် အွဉ်ႏနယ်သော့ꩻခါꩻ Wikipedia:သျင်ꩻနယ်ချက်ကို လꩻဒျာႏသွူ။ မီႏနျꩻဖေႏ "ထွားမွဉ်းဖျင်ခါꩻချက်ဖုံႏ" ကရိုꩻဒါႏ လိတ်ရဲဉ်းယိုနဝ်ꩻ အအီႏအွဉ်ႏနယ်ဖေႏ နာꩻခါးလားကမွဉ်းဖျင်ခါဒါႏ လိတ်မဲ့ငါတွမ်ႏ နာꩻကမွဉ်းဖျင်ခါꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါယိုနီဗာႏနဝ်ꩻ အကွာႏထိုꩻတဝင်ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻအကျောင်ꩻ အအီႏအွဉ်ႏနယ်၊ တဲက်နယ်ဖေႏ လိတ်မဲ့ငါနီဗာႏသွူ။ နာꩻကမွဉ်းဖျင်ခါꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါယို နာꩻသꩻမီႏကျွိုက်လဲဉ်းရိုꩻလဲ့ နျꩻဖေႏသွော့ꩻ "ဒင်ႏထင်ႏ" ကရိုꩻဒါႏ အနေန်နဝ်ꩻတဗာႏဩ။ နျꩻအနေန်နဝ်ꩻမီႏထွူနဝ်ꩻ အဒင်ႏထင်ႏဖေႏစွဉ်ႏဒျာႏ နာꩻကမွဉ်းဖျင်ခါꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါနဝ်ꩻသွူ။ အဒင်ႏထင်ႏ မီႏအောင်ႏမျင်ႏလဲဉ်းနဝ်ꩻ ဝီခီသွုံꩻသားအလင် မီႏထွားတဲ့ အထီႏလꩻလဲဉ်းနုဲင်း နာꩻကမွဉ်းဖျင်ခါꩻအတွိုင်ꩻသွူ။

တောင်ꩻသေꩻ။ ။ နီသွဉ်းသီး ကအွဉ်ႏနယ်ခါꩻဒါႏ မွဉ်းဖျင်ခရာႏကီယိုနဝ်ꩻ ကွန်ပျူတာမုဒ်ကိုတာႏဒျာႏကဲဉ်းအာတဲင် မီႏတသေနာႏစဲင်းတဝ်း၊ မီႏတသျင်ꩻတဝ်း၊ လိတ်မဲ့ငါအကို နီသွဉ်းသီး ကအွဉ်ႏနယ်ဒါႏ အနေန်(ခလုတ်)ဖုံႏ၊ လိတ်ဖြုံႏသွမ်ႏဖုံႏ၊ text box ပေႏ လိတ်မဲ့ငါဆꩻလဖုံႏယို ဖူးဝေးသီးလိတ်မဲ့ငါကို မီႏတထီႏလꩻတဝ်းနဝ်ꩻ နျꩻဖေႏသွော့ "ကွန်ပျူတာမုဒ်" ကရိုꩻဒါႏ လိတ်ရဲဉ်ႏသွမ်ႏအွိုး လိတ်မဲ့ငါဆꩻလသွတ်ꩻနဝ်ꩻ မီႏထွူမꩻ မီႏကွဲလေ့လာဟော်ꩻထွားလိတ်မဲ့ငါယိုနဝ်ꩻ ဟမ်းပေါင်းသေနာႏယိုꩻအကျောင်ꩻ နီသွဉ်းသီး ဖေႏသတိꩻအွဉ်ႏသေသေꩻခါꩻဗာႏနုဲင်းယိုသွူဩ။ မိုဗုဲင်းဖုန်းမုဒ်အတာႏ မဲ့ꩻဒင်ႏဆွိုက်ဖေႏယင်းဒျာႏသွူဩ။