ဝီခီပီးဒီးယား:အီႏဖန်ဆင်ꩻဗာႏ လိတ်မဲ့ငါတဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

လိတ်မဲ့ငါယိုနဝ်ꩻ ယီးနယ်အမိဉ်ꩻအဗာႏမုဲင်ꩻတယဝ်း ဖန်ဆင်ꩻလိတ်မဲ့ငါတဗာႏအတာႏ အနယ်ꩻပညာႏဖဲ့ꩻဆဲင်ႏရာꩻ သျင်ꩻနယ်ချက်ဖုံႏဒျာႏသွူ။ "အိုင်ကိုမ်ချက် တမွေးတဝ်းဒါႏ" ယီးနယ်မိဉ်ꩻဖုံႏကိုနဝ်ꩻ ကောသုင်ꩻသား ကနွို့ခါꩻဒါႏအကောက်သားဖုံႏမꩻ ဖန်ဆင်ꩻနွောင်ꩻ လိတ်မဲ့ငါတသာကရိုꩻနဝ်ꩻ အွဉ်ႏသတိꩻသွော့။

လိတ်မဲ့ငါယိုအကိုနဝ်ꩻ လိတ်မဲ့ငါတဗာႏယို ဖန်ဆင်ꩻသင်ꩻဟောင်း၊ ဖန်ဆင်ꩻသင်ꩻတဝ်းဟောင်းကရိုꩻဒါႏ အကျောင်ꩻခရာႏဖုံႏ၊ ခါးလားကဖန်ဆင်ꩻခိန်ႏ ယူႏစိဉ်ꩻစာꩻသော့ꩻသင်ꩻခရာႏဖုံႏ၊ အကျောင်ꩻခရာႏတမုဲင်ꩻနဝ်ꩻ ရော့ꩻသေန်ႏလျောႏ၊ ရော့ꩻသေန်ႏလျောႏတဝ်းကရိုꩻဒါႏ အကျောင်ꩻခရာႏစားယိုဖုံႏအတာႏ အီႏအွဉ်ႏနယ်ခါꩻလို့လို့စင်စင်စွဉ်ႏ တမွေးတဝ်းသွူ။ ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏ ဖန်ဆင်ꩻရောမ်ဖြုဲင်ꩻတာႏ ဆောင်ႏခရာႏ၊ သျောင်ႏခရာႏဖုံႏယို ထွားဒျာႏသွော့ ဝီခီပီးဒီးယား:အရီးသွတ်ꩻနာꩻရောမ်ဖြုဲင်ꩻကို။ နွို့ပါစွဲကမ်းအီတာႏ ဆွိုက်မိတ်အီအစွိုးစွိုးအတာႏဖုံႏယို ထွားသွော့ ဝီခီပီးဒီးယား:နွို့ပါစွဲးကမ်းဝီခီပီးဒီးယားကို၊ သွဉ်ခန်ꩻအအဲဉ်ႏချုတ်ဖုံႏအတာႏ ထွားသွော့ စွဲးကမ်းကို:မိတ်ဆက်ဩ။ ဖန်ဆင်ꩻရောမ်ဖြုဲင်ꩻတဗာႏအတာႏ ယီးနယ်ချက်ထာꩻမာꩻစဲဉ်ႏဖုံႏအတာႏ ထွားဒျာႏသွော့ ဖန်ဆင်ꩻရောမ်ဖြုဲင်ꩻ စွဲးကမ်းအခြွိုင်းကိရိယာႏတွမ်ႏ Wikipedia:Articles for creationဖုံႏကို။

ခါးလားကဖန်ဆင်ꩻ ကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏရောမ်ဖြုဲင်ꩻတဗာႏအတာႏ ယူႏစိဉ်ꩻစာꩻအီခရာႏအနေႏ ထွားဟော်ꩻရီးသွော့ ဗဟိုႏ ထင်ႏသျာꩻအရေꩻတန်မုꩻယီးနယ်ချက်၊ နီသွဉ်းသီး စဲစ်ဆေꩻအွဉ်ႏအတီႏ မူဝါဒအုံရေꩻနေးတဝ်းပဉ်ဖဲ့ꩻတွော့ꩻ တဲမ်းဒင်ႏနယ်ꩻ၊ နမ်းကထေဖော်ႏသေꩻခါꩻဒါႏ သုတေသနဖုံႏအတာႏ နီသွောန်းသီး အွောန်ႏထွော့ချက်တောမ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻတမုဲင်ꩻတမွေးတဝ်း အကျောင်ꩻခရာႏဖုံႏဩ။ ချꩻပွုံႏစံႏကိစ္စဖုံႏအတာႏ ထွားသွော့ စတုဲင်စူခွုမ်တွမ်ႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻပွုံႏစံႏ ယီးနယ်ချက် ဖုံႏကို။ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတဗာႏအနေႏ လွိုက်ရွေꩻကတူႏစဲဉ်ႏခရာႏဖုံႏအတာႏ ထွားသွော့ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻကတူႏစဲဉ်ႏ မူဝါဒဩ။ (လိတ်မဲ့ငါကတူႏစဲဉ်ႏကရိုꩻနဝ်ꩻ လိတ်ယာႏကဒို့ꩻတခြို့နွောင်ꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါကို လိတ်ယာႏအလုဲင်းကားကအဝ်ႏဖုံႏယို အွဉ်ႏစုတွော့ꩻ ကဖောႏနယ်ခါꩻချက်နဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻကတူႏစဲဉ်ႏ(လိတ်မဲ့ငါမိဉ်ꩻ နုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့အဝ်ႏဟဲ့ꩻ)သွူ။)

အကွက်ꩻဆꩻလ့ယိုအကို တဲမ်းသော့ꩻဖေႏ ရောမ်ꩻဖြုဲင်ꩻမိဉ်ꩻတွော့ꩻ ဖန်ဆင်ꩻအီရောမ်ဖြုဲင်တသာတဗာႏလꩻဒျာႏသွူ။


လိတ်မဲ့ငါတဗာႏယို ဖန်ဆင်ꩻဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻဟောင်း[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

နျꩻဖေႏ လိဉ့်တနျာႏတဗာႏ (လိဉ့်တနျာႏနဝ်ꩻ လိတ်မဲ့ငါအနမ်း တအဝ်ႏတဝ်းဒွိုန်း(လိတ်မဲ့ငါအခြေင်)၊ မိဉ်ႏနျꩻဖေႏ ကအဝ်ႏတဗန်ႏဒါႏ တောမ်ႏလိတ်မဲ့ငါအနမ်း အဝ်ႏထွူလဲဉ်းအကျောင်ꩻ ကအွဉ်ႏနယ်ခါꩻဒါႏ လိဉ့်သွမ်ႏ)နဝ်ꩻ ဖန်ဆင်ꩻ အနမ်းတအဲဉ်ထဝ်းဒွိုန်း လိတ်မဲ့ငါတသာတဗာႏလꩻဒျာႏသွူ။ ဖန်ဆင်ꩻနယ်ꩻနဝ်ꩻ ယိုꩻပေႏလွုမ်ꩻသွူ။ နျꩻဖေႏငါ လိဉ့်တနျာႏနဝ်ꩻငါတဲ့ တွိုႏလွေꩻလဲဉ်း လိတ်မဲ့ငါခြေင်တဗာႏကိုသွူ။ မိဉ်ႏတွိုႏလွေꩻထွူနဝ်ꩻကိုနဝ်ꩻ မဲဉ်တဲမ်းသော့ꩻလိတ်ယာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻတဲ့ တဲမ်းသော့ꩻတွော့ꩻ နျꩻဖေႏလုဲင်ႏအနေန် ဒင်ႏထင်ႏပြောင်ꩻလုဲင်ႏမုꩻဖုံႏယိုလွုမ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻထွူတဲ့ ဖန်ဆင်ꩻလိတ်မဲ့ငါ ထွူအောင်ႏလဲဉ်းဒျာႏသွူ။

အနယ်ꩻကီယိုနဝ်ꩻ နျꩻဖေႏ လိတ်မဲ့ငါတဗာႏကို "ကပါသော့ꩻထွူဒါႏ" လိဉ့်တနျာႏတွော့ꩻ ဖန်ဆင်ꩻအီလိတ်မဲ့ငါတသာတဗာႏနယ်ꩻဒျာႏသွူ။ အဝ်ႏကုဲင် အနယ်ꩻဆꩻလ့ယိုဖုံႏနဝ်ꩻ ဖန်ဆင်ꩻအီလိတ်မဲ့ငါတသာတာႏ လိဉ့်တနျာႏ သမ်းတအဝ်ႏထွူတဝ်းတွော့ꩻ အီႏဖန်ဆင်ꩻဗာႏလုဲင်ႏနုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻဒါႏ အနယ်ꩻဖုံႏဒျာႏသွူ။

အနယ်ꩻ၁၊ ထိုမ်ႏနေး[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

နာꩻကမဲဉ်ဖန်ဆင်ꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါကတူႏစဲဉ်ႏယို နျꩻသော့ꩻဖေႏသွော့ ထိုမ်ႏအီအကွက်ꩻကို။ နာꩻနျꩻသော့ꩻရောမ်ꩻဖြုဲင်ꩻကတူစဲဉ်ႏမိဉ်ႏထွူ တမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻတဲ့မိဉ်ႏတပေါႏလွဉ်တဝ်း (မွေးတဝ်းလဲ့) အနယ်ꩻပညာႏအလꩻ ရဲပေ့ꩻခါꩻ မိဉ်ႏအဝ်ႏတဝ်း၊ ရဲပေ့ꩻခါꩻဖန်ဆင်ꩻမုꩻဖုံႏ မိဉ်ႏတအဝ်ႏတဝ်းနဝ်ꩻ လꩻလဒ်လိတ်မဲ့ငါကိုယို အီႏပေါႏလွဉ် (က) လိတ်မဲ့ငါယို တအဝ်ႏတဝ်းဒွိုန်းအကျောင်ꩻ၊ (ခ) နာꩻဖန်ဆင်ꩻနွောင်ꩻဒျာႏ လိတ်မဲ့ငါယိုအကျောင်ꩻ၊ (ဂ) လိတ်မဲ့ငါကတူႏစဲဉ်ႏယိုနဝ်ꩻ အအီႏအွဉ်ႏနယ်နေးတွမ်ႏ လိဉ့်တနျာႏသွူ။

   ထိုမ်ႏထွားမုꩻအတာႏ ကဲက်ညီႏဒါႏလꩻလဒ်ဖုံႏ တအဝ်ႏတဝ်းသွူ။

   ဖန်ဆင်ꩻနွောင်ꩻဒျာႏ "နာꩻကထိုမ်ႏခါꩻဒါႏ လိတ်ဖြုံႏတနျာႏ" လိတ်မဲ့ငါသွူ။

အနယ်ꩻ၂၊ ထွားနေးလိဉ့်တနျာႏနမူႏနာႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. နွို့သွော့ နွို့သော့ꩻကလꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါတဗာႏဗာႏကို။
  2. တဲမ်းသော့ꩻ နာꩻကမဲဉ်ဖန်ဆင်ꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါကတူႏစဲဉ်ႏတွော့ꩻ လိတ်မဲ့ငါကတူႏစဲဉ်ႏ ဆꩻချာဆꩻငါနီဖဲ့ယို တဲမ်းသော့ꩻဖေႏသွော့ အကွင်ꩻလစ်ꩻစဲင်ႏတဖဲ့ꩻနီဗာႏစီႏ။

ဥပမာႏ [[ကမဲဉ်ဖန်ဆင်ꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါကတူႏစဲဉ်ႏ]];

  1. နျꩻဖေႏသွော့ အွဉ်ႏနယ်နမူႏနာႏကရိုꩻဒါႏ အနေန် (ဒင်ႏထင်တာႏအနေန် တမွေးတဝ်းသွူ)။
  2. မိဉ်ႏထွူနဝ်ꩻ နာꩻကကွင်ꩻခါꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါကတူႏစဲဉ်ႏယိုဟွဉ်ႏနဝ်ꩻ အအီႏအွဉ်ႏနယ်တွမ်ႏ လိဉ့်တနျာႏတဲင် နျꩻဖေႏသွော့ လဉ့်တနျာႏနဝ်ꩻ။

အနယ်ꩻ၃၊ သိမ်ꩻနေးလိဉ့်တနျာႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

နာꩻမိဉ်ႏဖန်ဆင်ꩻထွူလဲဉ်းသွူ လိတ်မဲ့ငါတဗာႏနဝ်ꩻ နာꩻကုဲင်းနွို့ဟော်ꩻထွားချာခွိုꩻခွိုꩻဒါႏသွူ။ သိမ်ꩻဟဝ်သေꩻခါꩻလိဉ့်အနယ်ꩻတဗာႏယိုနဝ်ꩻ ထူႏသိမ်ꩻသော့ꩻနေး နာꩻကေားသုင်ꩻသားလိတ်မဲ့ငါကို၊ (မွေးတဝ်းလဲ့) ကေားသုင်ꩻသား အိုင်ကိုမ်ချက်လိတ်မဲ့ငါကို လꩻဒျာႏသွူ။ ခင်ႏလမ်းနဝ်ꩻအကို သိမ်ꩻသော့ꩻခါꩻလိဉ့်တနျာႏတွော့ꩻ ဖန်ဆင်ꩻနေးလိတ်မဲ့ငါမိဉ်ႏထွူနဝ်ꩻ လိဉ့်တနျာႏခြောင်ꩻယို အီႏထွာပြောင်ꩻထိုꩻလုဲင်ႏ လိဉ့်သွမ်ႏတဲင် ကျွိုက်ရာꩻအခိန်ႏမုဲင်ꩻလဲ့ နွို့ထွားဟော်ꩻနွောင်ꩻလဲဉ်းသွူ။

  1. လွေꩻသွော့ နာꩻကေားသုင်ꩻသားလိတ်မဲ့ငါကို (မွေးတဝ်းလဲ့) ကေားသုင်ꩻသားအိုင်ကိုမ်ချက်လိတ်မဲ့ငါကို။ (ဝီခီပီးဒီးယားကို လိတ်မဲ့ငါစွုမ်ႏဗာႏဗာႏ ဖဲ့ꩻထွေဖဲ့ꩻအမော့ကီနဝ်ꩻ ယိုစားနီဗာႏ အဝ်ႏပါလို့ဒျာႏသွူ။)
  2. နာꩻကမဲဉ်ဖန်ဆင်ꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါကတူႏစဲဉ်ႏဖဲ့ꩻချာဖဲ့ꩻငါနီဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ ကွင်ꩻခါꩻဖေႏနေးသွော့ကွင်ꩻလစ်ꩻစဲင်ႏ တဖဲ့ꩻနီဗာႏစီႏ။ ဥပမာႏ [[နာꩻကမဲဉ်ဖန်ဆင်ꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါတသာကတူႏစဲဉ်ႏ]];
  3. နျꩻဖေႏသွော့ ဒင်ႏထင်ႏပြောင်ꩻလုဲင်ႏမုꩻဖုံႏ ကရိုꩻဒါႏ အနေန်တဗာႏ။
  4. နျꩻဖေႏသွော့ ကပေါႏလွဉ်ဒါႏ လိဉ့်တနျာႏ။

အနယ်ꩻ ၄၊ ဖန်ဆင်ꩻနေးတွမ်ႏ URL[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

နျꩻဖေႏသွော့ လိတ်မဲ့ငါတဗာႏဗာႏကို (မွေးတဝ်းလဲ့) လိတ်မဲ့ငါတကွို့ꩻကွို့ꩻကိုကပါဒါႏ မွဉ်းဖျင်အနေန်တွော့ꩻ နာꩻဗရောင်သာလိပ်စာအကွက်ꩻကို ကပေါႏလွဉ်ဒါႏ URLအခါႏကိုယို တဲမ်းသော့ꩻဖေႏလုဲင်ႏ နာꩻကမဲဉ်ဖန်ဆင်ꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါကတူႏစဲဉ်ႏထွူတွော့ꩻ နျꩻဖေႏလုဲင်ႏသွော့ return/enter(အနေန်လင်ꩻလ့)ဩ။ နျꩻreturn/enterမိဉ်ႏထွူ ကပေါႏလွဉ်ဒါႏ လိတ်မဲ့ငါနဝ်ꩻ အဗွိုန်နုဲင်းစွဉ်ႏနာꩻကနျꩻဒါႏ လိဉ့်တနျာႏနဝ်ꩻနေနေ နာꩻကတဲမ်းသော့ꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါကတူႏစဲဥ်ႏအတွိုင်ꩻ ဖန်ဆင်ꩻလိတ်မဲ့ငါတသာလꩻလဲဉ်းသွူ။ ဥပမာႏ နာꩻမဉ်ႏနျꩻလိတ်မဲ့ငါယိုဆꩻကီသွတ်ꩻကိုကပါဒါႏ မွဉ်းဖျင်အနေန်နဝ်ꩻ နာꩻဗရောင်သာလိပ်စာအကွက်ꩻကိုလဲ့ အီႏပေါႏလွဉ်နုဲင်းလ့ယိုအတွိုင်ꩻသွူ။

https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝီခီပီးဒီးယား:အီႏဖန်ဆင်ꩻ_လိတ်မဲ့ငါတဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ&action=edit

ယံကဟဲ့ꩻထူႏနွောင်ꩻ "ကမဲဉ်သော့ꩻခါꩻဒါႏ ကတူႏစဲဉ်ႏ" တာႏ တဲမ်းဖျင်သော့ꩻလုဲင်ႏသွော့ နုဲင်းလ့နဝ်ꩻဩ။

https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကမဲဉ်သော့ꩻခါꩻဒါႏ ကတူႏစဲဉ်ႏ&action=edit

ယူႏခရာႏ ယီးနယ်အမိဉ်ꩻဖုံႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အကျောင်ꩻခရာႏ ယီးနယ်အမိဉ်ꩻလိတ်ဖြုံႏဖုံႏ အိုင်ကိုမ်ချက် လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ ယီးနယ်အမိဉ်ꩻဖုံႏ
(ဗဟိုႏ/ရောမ်ဖြုဲင်ꩻ) အိုင်ကိုမ်ချက်
ကေားသုင်ꩻသား ကေားသုင်ꩻသား အိုင်ကိုမ်ချက်
ဝီခီပီးဒီးယား ဝီခီပီးဒီးယား အိုင်ကိုမ်ချက်
ဖုဲင် ဖုဲင် အိုင်ကိုမ်ချက်
မီဒီယာဝီခီ မီဒီယာဝီခီ အိုင်ကိုမ်ချက်
၁၀ တမ်းပလေက် တမ်းပလိတ် အိုင်ကိုမ်ချက် ၁၁
၁၂ စွဲးကမ်းကို စွဲးကမ်းကို အိုင်ကိုမ်ချက် ၁၃
၁၄ ကဏ္ဍ ကဏ္ဍ အိုင်ကိုမ်ချက် ၁၅
၁၀၀ မုဒ်ငွါ မုဒ်ငွါ အိုင်ကိုမ်ချက် ၁၀၁
၁၁၈ လိတ်မူကျမ်ꩻ လိတ်မူကျမ်ꩻ အိုင်ကိုမ်ချက် ၁၁၉
၇၁၀ TimedText TimedText အိုင်ကိုမ်ချက် ၇၁၁
၈၂၈ မော်ဂျူး မော်ဂျူး အိုင်ကိုမ်ချက် ၈၂၉
ရဲးထွော့ခါꩻထာꩻဖုံႏ
၂၃၀၀ ကိရိယာႏပေႏ ကိရိယာႏပေႏ အိုင်ကိုမ်ချက် ၂၃၀၁
၂၃၀၂ ကိရိယာႏပေႏ အဓိပ္ပာယ်ႏ အခြွိုင်းကိရိယာႏပေႏ အဓိပ္ပာယ်ႏ အိုင်ကိုမ်ချက် ၂၃၀၃
-၁ တဲးဝါး
-၂ မီဒီယာ

ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတွမ်ႏ ယီးနယ်အမိဉ်ꩻလင်ဖုံႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏရောမ်ဖြုဲင်ꩻဖုံႏမꩻ ဖန်ဆင်ꩻနေးတွမ်ႏ ယီးနယ်အမိဉ်ꩻဆွိုက်ငါအီႏလꩻသွူ။ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻအထန်ႏဖဲ့ကိုကအဝ်ႏဒါႏ လိတ်မဲ့ငါဖုံႏကားကအဝ်ႏနဝ်ꩻ ယီးနယ်အမိဉ်ꩻဆꩻငါကို အွဉ်ႏခံႏခါꩻနေးတွမ်ႏကော်လံတဗာႏ ယီးနယ်အမိဉ်ꩻဆွိုက်ငါဖုံႏ အဝ်ႏပါလို့ဒျာႏသွူ။ ဥပမာႏ နာꩻကေားသုင်ꩻသားလိတ်မဲ့ငါကတူႏစဲဉ်ႏနဝ်ꩻ   ကေားသုင်ꩻသား အီႏစတွမ်ႏယိုစားဖုံႏသွူ။ ယီးနယ်အမိဉ်ꩻအစွိုးစွိုးစာႏရင်ꩻဖုံႏယို အဝ်ႏအွဉ်ႏနယ်ခါꩻဖေႏ ဇယားကွက်ꩻဖဲ့ꩻထွေဖဲ့ꩻကိုသွူ။

မိဉ်ႏဖန်ဆင်ꩻနေးတွမ်ႏလဉ့်တနျာႏနဝ်ꩻ လိတ်မဲ့ငါအဗာႏမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻတယဝ်း ပေါႏရိုꩻကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏရွမ်ဖြုဲင်ꩻတမွေးတဝ်းနဝ်ꩻ ယီးနယ်အမိဉ်ꩻဆꩻငါယို သော့ꩻဖေႏဗာႏ ယီးနယ်အမိဉ်ꩻဆွိုက်ငါမꩻသွူ(သော့ꩻပါတဝ်းနဝ်ꩻ တလꩻတဝ်းသွူ)။ ဥပမာႏ လိတ်မူကျမ်ꩻယီးနယ်အမိဉ်ꩻကို အီႏဖန်ဆင်ꩻ ကမဲဉ်ဖန်ဆင်ꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါကတူႏစဲဉ်ႏတဗာႏနဝ်ꩻ ဖန်ဆင်ꩻစဗာႏနေး[[Draft:ကမဲဉ်ဖန်ဆင်ꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါကတူႏစဲဉ်ႏ]] နုဲင်းယိုမꩻသွူ။

ယီးနယ်ကဏ္ဍမိဉ်ꩻ အမာႏတရွို့ꩻဖုံႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

သိမ်ꩻနေးလဉ့်တနျာႏ (မွေးတဝ်းလဲ့) အွဉ်ႏနယ်နေးနမူႏနာႏနယ်ꩻဖုံႏကရိုꩻဒါႏ ကအွဉ်ႏနယ်ခါꩻဒါႏအနယ်ꩻဆꩻကီယိုနဝ်ꩻ ယီးနယ်ကဏ္ဍမိဉ်ꩻကို လိတ်မဲ့ငါဖုံအတာႏနဝ်ꩻ လိဉ့်တဗာႏ "ဆꩻငါ"ယို မိဉ်ႏတအွဉ်ႏခံႏခါꩻဖေႏနေးတဝ်းကော်လံနဝ်ꩻ တထွာတဝ်း(အတမာꩻတဝ်းထာꩻမာꩻသွူ)။ (နဝ်ꩻစားမိဉ်ႏတမွေးတဝ်းနဝ်ꩻ လိတ်မဲ့ငါယို ထွာဒျာႏကွို့ꩻ နာꩻအွဉ်ႏသော့ꩻလွေꩻ နာꩻကနျꩻသော့ꩻဒါႏ ကဏ္ဌကိုနုဲင်းနဝ်ꩻလွုမ်ꩻသွူ)။ ဥပမာႏ ကောသုင်ꩻသားတဖြာꩻဖြာꩻယို မိဉ်ႏမဲဉ်ဖန်ဆင်ꩻ "ကနေဒါ ထာꩻခွုမ်ပဆိုးသားဖုံႏ"ကရိုꩻဒါႏ ကဏ္ဍလိတ်မဲ့ငါယိုနဝ်ꩻ သိမ်ꩻနေးကိုဒ် [[:ကဏ္ဍ:ကနေဒါ ထာꩻခွုမ်ပဆိုးသားဖုံႏ]]နုဲင်းယို (မွေးတဝ်းလဲ့) နျꩻအွဉ်ႏနယ်နမူႏနာႏတွော့ꩻ လ့ꩻအီနွောင်ꩻဒျာႏ လိဉ့်တနျာႏသွူ။

ယီးနယ်ဖုဲင်မိဉ်ꩻ အမာႏတရွို့ꩻဖုံႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မာꩻနေးတွမ်ႏအနယ်ꩻမုဲင်ꩻတယဝ်း ဖန်ဆင်ꩻစွဉ်ႏမီဒီယာလိတ်မဲ့ငါတလꩻတဝ်းကရိုꩻဒါႏ အနယ်ꩻအွိုးကီယိုအကို ချို့ꩻယွင်ꩻချက်အလင်တဗာႏနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ အွဉ်ႏနယ်ဖုဲင်မိဉ်ꩻဒျာႏသွူ။ မီဒီယာဖုဲင်ယိုနဝ်ꩻ နျꩻဖေႏ လိတ်မဲ့ငါဖဲ့ꩻစေႏဖဲ့ꩻ အခြွိုင်းကိရိယာႏမီးနျူးကိုကပါဒါႏ "ဒင်ႏထင်ႏဖုဲင်" ကရိုဒါႏ ကလစ်ယိုတွော့ꩻ ဒင်ႏuploadထင်ႏ မီဒီယာဖုဲင်လꩻဒျာႏသွူ။ (လိုꩻအမျာꩻကပဲင်ႏဒါႏ မီဒီယာဖုဲင်ဖုံႏ မွေးတဝ်းလဲ့ တွမ်ႏလုဲင်သေန်ငိုꩻတလို့တဝ်း မီဒီယာဖုဲင်ဖုံႏယို တအဝ်ႏလိုႏဒင်ႏသော့ꩻတဝ်း ဝီခီပီးဒီးယားကို အဝ်ႏလိုႏဒင်ႏသော့ꩻဒျာႏ ဝီခီမီဒီယာ ကောင်မွဉ်းကိုသွူ။ မိဉ်ႏမာꩻနုဲင်းနဝ်ꩻမ့ꩻ ပရောစဲစ်ထာꩻမာꩻဖုံႏကားကအဝ်ႏယို အီႏထူႏသုင်ꩻနွောင်ꩻ နာꩻမီဒီယာဖုဲင်သွူ။)

ရဲပေ့ꩻခါꩻဒါႏ အွဉ်ႏနယ်မိဉ်ꩻဖုံႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သား(Admin) တွမ်ႏ သုင်ꩻနေးအရန်းထိုသားကရိုꩻဒါႏ ကသုင်ꩻထူꩻခေါ်နေးသားမꩻ ကဖန်ဆင်ꩻနွောင်ꩻဒါႏ အွဉ်ႏနယ်အမိဉ်ꩻအဝ်ႏသိုမ်ဗာႏတဲင် နဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ: လိတ်မဲ့ငါတဲးဝါး ဖုံႏ၊ မီဒီယာဝီခီ လိတ်မဲ့ငါဖုံႏတွမ်ႏ မော်ဂျူး လိတ်မဲ့ငါဖုံႏဒျာႏသွူ။ ကွဲးတဲင်တွော့ꩻ ပေါႏလွိုတဲင် အိုင်ကိုမ်စွဉ်ႏချက်လိတ်မဲ့ငါ တပါတဝ်းဒါႏ အွဉ်ႏနယ်အမိဉ်ꩻတဲးဝါးလိတ်မဲ့ငါနဝ်ꩻ ကေားသုင်ꩻသားအဖြာꩻမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ အပါꩻမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻတဲ့ယဝ်း ဖန်ဆင်ꩻနွောင်ꩻဒျာႏ အွဉ်ႏနယ်မိဉ်ꩻ အိုင်ကိုမ်ချက် လိတ်မဲ့ငါဖုံႏသွူ။