မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

စွဲးကမ်းကို:မွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻတောမ်ႏ Wiki Markup မိတ်ဆက်/ကားကအဝ်ႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

မွဉ်းဖျင် လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻ ချꩻပုင်ႏစံႏ(ပုံစံချ)မွဉ်းဖျင်ခါꩻနေးဒျာႏတွမ်ႏ နမ်းပဲင်ႏဘာႏသာႏကထွာဒါႏ Wiki markup (Wikitext လဲ့ အဝ်ႏဟဲ့ꩻဒျာႏ) နဝ်ꩻသွူ။ မိဉ်ႏမဲဉ်လွူꩻထွားဝွေꩻယိုအခေႏခံႏနဝ်ꩻ ယိုꩻမွေးငါႏနဝ်ꩻသွူ။


မွဉ်းဖျင်အီ ကရိယာႏနီဗာႏအကို နာꩻအဝ်ႏလိုႏဖျင်အီအဗာႏမုဲင်ꩻလဲ့ လွိုက်ထူႏမွဉ်းဖျင်အီနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။ "မွဉ်းဖျင်အရွီးအခိုႏ" (Source Editor) နဝ်ꩻ သုင်ꩻခါꩻဒျာႏ wiki markup နဝ်ꩻသွူ။


နာꩻမိဉ်ႏမဲဉ်မွဉ်းဖျင်အီဒျာႏတွမ်ႏ မွဉ်းဖျင်ထာꩻထီႏ(VisualEditor)လဲ့ လွိုက်ဖျင်အီလ့ꩻဒျာႏသွူ။ VisualEditor နယ်ꩻနဝ်ꩻ သုင်ꩻတဲ့ပေါင်းယိုꩻ၊ သျင်ꩻတဲ့သျင်ꩻလွိုသွူ။ အွိုး.. "မွဉ်းဖျင်အရွီးအခိုႏ" (Source Editor)နဝ်ꩻတဲးတဲ့ ယထွောင်းထွောင်းနဝ်ꩻ အကျိုꩻသံးပေါင်းအဝ်ႏလွို သုင်ꩻလꩻပေါင်းစွုမ်ႏလုဲင်ႏသွူ။ မိဉ်ႏမွဉ်းဖျင်လိတ်မဲ့ငါခိန်ႏ ဖဲ့ꩻထွေဖဲ့ꩻအမော့ကီနဝ်ꩻ အဝ်ႏအွဉ်ႏနယ်ခါꩻဖေႏဒျာႏ ဝွေꩻသီးယိုနီဗာႏတဲင် ကျွိုက်အဗာႏမုဲင်ꩻလဲ့ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏထူႏသုင်ꩻ မွဉ်းဖျင်အီနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။


အီႏတေက်ꩻနျꩻမွဉ်းဖျင်အနေန်တာႏ တောမ်ႏငမ်းမွုန်း(၁:၀၆ မိနိစ်)

မိဉ်ႏမဲဉ်ထွား၊ မိဉ်ႏမဲဉ်မွဉ်းဖျင်နဝ်ꩻ သုင်ꩻနေးတွမ်ႏ Wiki markup တဲင် နျꩻဖေႏသွော့ လိတ်မဲ့ငါဆ့ꩻကီဖဲ့ꩻကို ကပါဒါႏ မွဉ်းဖျင်(Edit source) အနေန်ခလိုတ်ဩ။ နျꩻအနေန်နဝ်ꩻတဗာႏ မိဉ်ႏထွူနဝ်ꩻ နာꩻမဲဉ်တဲမ်းသော့ꩻ လိတ်ယာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻလဲ့ တဲမ်းနျꩻသော့ꩻလ့ꩻလဲဉ်းသွူ။ မိဉ်ႏမဲဉ်မွဉ်းဖျင် လိတ်ယာႏဖုံႏ တောမ်ႏ ပုင်ႏဖုံႏ၊ မိဉ်ႏမဲဉ်သော့ꩻ ဇယားကွက်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ သုင်ꩻနေး wiki markup တွော့ꩻ မွဉ်းဖျင်နွောင်ꩻဒျာႏသွူ။

Wiki markupယို အစစနဝ်ꩻ သ့ꩻဝ့ꩻအီဒါႏကီလဲ့ အဝ်ႏလိုႏသေနာႏ သုင်ꩻအီနွောင်ꩻဒါႏ စီꩻကန်ꩻဖုံႏ အဝ်ႏလိုႏဆေ့ꩻဆေ့ꩻပေႏလွုမ်ꩻတဲင် နာꩻလဲ့ ဒါႏမွိုင်တန်ဒျာႏသွူ။ နာꩻမိဉ်ႏမဲဉ် စံꩻထွား အနယ်ꩻပညာႏတသာဖုံႏနဝ်ꩻ စံꩻထွားနွောင်ꩻဒျာႏ နမ်းပဲင်ႏ "sandbox" လိတ်မဲ့ငါကိုသွူ။

‍‍‍‍‍‍‍ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဖုံႏ ကဲဉ်းအာအာနဝ်ꩻ ချꩻလိတ်ယာႏပုင်ႏစံႏခရာႏ တပေါႏလိုႏအာငါႏတဝ်းသွူ။

လိတ်ယာႏအသောင်နီဖဲ့ꩻ ကတဲမ်းသော့ꩻဒါႏ အမုဲင်သင်္ကေတဖုံႏနဝ်ꩻ မာꩻထွာဖေႏ ချꩻပုင်ႏစံႏဖုံႏ ကားကအဝ်ႏသွူ။ markup နဝ်ꩻ တဲမ်းချꩻသော့ꩻဗော့ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ လ့ꩻဒျာႏ၊ သွင်ꩻသော့ꩻအီနေး ကရိယာႏဗား ကအဝ်ႏဒါႏ မွဉ်းဖျင်ဧရိယာႏဆ့ꩻကီနဝ်ꩻလဲ့ လ့ꩻဒျာႏသွူ။

ကတူႏစဲဉ်ႏ တောမ်ႏ ကတူႏစဲဉ်ႏဖြယ်ဖုံႏနဝ်ꩻ နျꩻထွူ  အရန်းထို တွော့ꩻ ကပေါႏထန်ႏလွဉ်ဒါႏအကို နျꩻယင်း ကတူႏစဲဉ်ႏ  တဲင် သွင်ꩻသော့ꩻနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။

မိဉ်ႏလွိုက်ထူႏ "အရန်း ၂"နဝ်ꩻ ကလွိုက်ခါꩻဒါႏ လိတ်ယာႏနဝ်ꩻမာꩻလ့ လိတ်ပွိုက်ဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာလဲဉ်းအပွိုက်ဖြယ်တဲင် နာꩻကလွိုက်ခါꩻဒါႏလိတ်ယာႏနဝ်ꩻ ထွာထိုꩻလဲဉ်း အပွိုက်ဖြယ်ကတူႏစဲဉ်ႏသွူ။ အပွိုက်ဖြယ်ယိုတဗာႏနဝ်ꩻ မာꩻပေါႏ၊ မာꩻထိုꩻမားလိတ်ပွိုက်လꩻတဲင် နျꩻတဆင်ႏ လိတ်ပွိုက်ပေါႏလွဉ် နျꩻယင်းတဆင်ႏ လိတ်ပွိုက်ထိုꩻမားထိုꩻချာယင်းတွော့ꩻ အွဉ်ႏနယ်လုဲင်ႏကွို့ꩻ နာꩻကလွိုက်ခါꩻဒါႏ ကတူႏစဲဉ်ႏနဝ်ꩻလွုမ်ꩻသွူ။

"အရန်း ၃"နဝ်ꩻ အအွဉ်ႏချꩻဖေႏ ကတူႏစဲဉ်ႏဖြယ် အရန်း ၂ ဆ့ꩻလ့ကိုတဲင် အဝ်ႏကုဲင်အရန်းအလင်ဖုံႏလဲ့ ဗွိုန်ဗွိုန်ဒျာႏသွူ။ အရန်း ၃ ယိုနဝ်ꩻ မာꩻပေါႏ၊ မာꩻထိုꩻမားလိတ်ပွိုက် တလꩻဒွုမ် ထွာဒျာႏ တဲမ်းသော့ꩻအီ လိက်ပွိုက်ဖြယ်ကတူႏစဲဉ်ႏဒျာႏသွူ။
တသုင်ꩻနေးတဝ်း ကရိယာႏဗားတွော့ꩻ မိဉ်ႏမဲဉ်မာꩻ ကတူႏစဲဉ်ႏနဝ်ꩻ လိတ်ယာႏ နာꩻကမဲဉ်အွဉ်ႏဒါႏကတူႏစဲဉ်ႏယို အွဉ်ႏသွော့ အမုဲင်သင်္ကေတ = ယိုစား နီဗာႏခါႏကိုဩ။ လိတ်ယာႏအသောင်နီဖဲ့ꩻကို အမုဲင်သင်္ကေတ = နုဲင်းယို အဆေ့ꩻအအာနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ အယီးနယ်ကတူႏစဲဉ်ႏအရန်းသွူ။
==ကတူႏစဲဉ်ႏ== (Level 2)
===ကတူႏစဲဉ်ႏဖြယ်=== (Level 3)

မိဉ်ႏမဲဉ်အွဉ်ႏဒွုန်လိတ်ဖြုံႏ (မွေးတဝ်းလဲ့) မိဉ်ႏမဲဉ်အွဉ်ႏတခေင်ႏလိတ်ဖြုံႏနဝ်ꩻ နျꩻသွော့ ကရိယာႏဗားလောင်းကအဝ်ႏဒါႏ B အနေန်ခလိုတ် တွမ်ႏ I အနေန်ခလိုတ်ဩ။ B နဝ်ꩻ မာꩻဒွုန်လိတ်ဖြုံႏ I နဝ်ꩻ မာꩻတခေင်ႏလိတ်ဖြုံႏသွူ။
တသုင်ꩻနေးတဝ်း ကရိယာႏဗားတွော့ꩻ မိဉ်ႏမဲဉ်မာꩻဒွုန်၊ မာꩻတခေင်ႏလိတ်ဖြုံႏနဝ်ꩻ ကမဲဉ်မာꩻဒွုန်၊ မာꩻတခေင်ႏဒါႏ လိတ်ဖြုံႏယို တဲမ်ႏသော့ꩻဖေႏသွော့ မဲ့ꩻဆွဉ်ႏသင်္ကေတအမုဲင် ' နုဲင်းယိုအခါႏကိုဩ။ လိတ်ယာႏဆ့ꩻချာဆ့ꩻငါကို ကအွဉ်ႏဒါႏ မဲ့ဆွဉ်ႏသင်္ကေတနဝ်ꩻ မီႏအွဉ်ႏသွံဗာႏစီႏလဲ့ ထွာမာꩻစဲင်းလိတ်ဖြုံႏ၊ မိဉ်ႏအွဉ်ႏနီဗာႏစီႏလဲ့ ထွာမာꩻတခေင်ႏလိတ်ဖြုံႏသွူ၊
'''လိတ်ဖြုံႏဒွုန်'''
''လိတ်ဖြုံႏတခေင်ႏ''

ရောမ်ဖြုဲင်ꩻကို မိဉ်ႏတဲမ်းဖောႏနယ် ရောမ်ဖြုဲင်ꩻကတူႏစဲဉ်ႏ အရီးသွတ်ꩻတလဲင်ႏကိုနဝ်ꩻ သော့ꩻနေး လိတ်ဖြုံႏစဲင်းတဲင် နဝ်ꩻမာꩻချာ(နဝ်ꩻမာလ့)မိဉ်ႏဖောႏထဲင်းယင်း ရောမ်ဖြုဲင်ꩻကတူႏစဲဉ်ႏနဝ်ꩻ တသုင်ꩻတဝ်းဒွုမ် လိတ်ဖြုံႏစဲင်းသွူ။ မိဉ်ႏမဲဉ်သေစဲင်း လိတ်ဖြုံႏစဲင်း တောမ်ႏ လိတ်ဖြုံႏတခေင်ႏဖုံႏယို အဝ်ႏလိုႏသုင်ꩻအထွောင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻဒါႏ ယီးထွဉ်ႏအွဉ်ႏနယ်ချက်အစဲင်း (အသေးစိတ်)ဖုံႏနဝ်ꩻ ထွားသွုပ်ထဲင်းယင်းသွော့ ချꩻ လိတ်ဖြုံႏဒွုန် တောမ်ႏ လိတ်ဖြုံႏတခေင်ႏပုင်ႏစံႏ အကွို့ꩻကိုဩ။

အဆွိုက်အသွုပ်ဖုံႏတောမ်ႏ ဝီခီလိဉ့်ဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

‍‍‍‍

ဖန်ဆင်ꩻလိဉ့်တောမ်ႏ wiki markup အခေႏခံႏခရာႏ သွဉ်ခန်ꩻဗီဒီယိုရုက်မွန်(၃:၃၇ မိနိစ်)

ဝီခီလဉ့် (Wikilinks)နဝ်ꩻ ဝီခီပီးဒီးယားကို အရေꩻတန်ငါႏ အကွို့ꩻအခဝ်တဗာႏဒျာႏသွူ။ ဝီခီလဉ့်ဖုံႏနဝ်ꩻ လိတ်မဲ့ငါ တဗာႏ တောမ်ႏ တဗာႏ အွဉ်ႏဖွို့ꩻဆွိုက်စပ်ဖေႏတဝင်ꩻ ကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏတဗာႏလွုမ်းလွုမ်း အချင်ꩻချင်ꩻ အွဉ်ႏဖွို့ဆွိုင်ꩻခါꩻအီတဝင်ꩻဖုံႏသွူ။

ကဲဉ်းအာအာ မိဉ်ႏမဲဉ်ယီးနယ် အရီးသွတ်ꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတပွုတ်ကို အရေꩻတန်ဒါႏအချက်ဖုံႏ (မွေးတဝ်းလဲ့) ဝင်ꩻတသေတဝ်း ထာꩻယူႏထာꩻထီႏ၊ အကျောင်ꩻခရာႏတစွိုးစွိုးဖုံႏနဝ်ꩻ သုင်ꩻအီဗာႏ ဝီခီလဉ့်သွူ။

နျꩻလိတ်ပုင်ႏစံႏနဝ်ꩻ ထူႏသုင်ꩻဒျာႏ ဝီခီလိဉ့်ပုင်ႏစံႏ [[ကမဲဉ်ယီးနယ်ဒါႏ လိတ်မဲ့ငါ]] လစ်ꩻစဲင်ႏကွင်ꩻနုဲင်းယိုသွူ။

မဲဉ်ဆွိုက်စပ်ဖေႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတဗာႏတဲင် လဉ့်လိတ်ယာႏယို မိဉ်ႏသမ်းမဲဉ်အွဉ်ႏနယ်ဗွိုန်တဝ်း နာꩻကဆွိုက်ဒါႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻလိတ်ယာႏနဝ်ꩻ သုင်ꩻနေး pipe | သင်္ကေတအမုဲင်တဗာႏ (⇧ Shift+\) ယိုစားလ့ꩻဒျာႏသွူ။
[[ယီးနယ် လိတ်မဲ့ငါ|မဲဉ်အွဉ်ႏနယ်ဒါႏ လိတ်ယာႏ]]

မိဉ်ႏမဲဉ်ယီးနယ်ဆွိုက်စပ်ဒါႏ လိတ်မဲ့ငါတဗာႏအကိုကပါဒါႏ ကတူႏစဲဉ်ႏဖြယ်နဝ်ꩻ သုင်ꩻနေးတောမ်ႏ သင်္ကေတအမုဲင် # နုဲင်းယိုလ့ꩻဒျာႏသွူ။
[[ယီးနယ် လိတ်မဲ့ငါ#ယီးနယ် ကတူႏစဲဉ်ႏဖြယ်|ကမဲဉ်အွဉ်ႏနယ်ဒါႏ လိတ်ယာႏ]]


ယိုနဝ်ꩻ နမူႏနာႏ တစူးတစိ့ꩻပေႏဒျာႏသွူ။

  • မိဉ်ႏတဲမ်းသော့ꩻ [[link]] နုဲင်းယိုစားနဝ်ꩻ အအီႏအွဉ်ႏပျꩻနယ်ဖေႏ Link နုဲင်းယိုစားသွူ။
  • မိဉ်ႏတဲမ်ႏနျꩻသော့ꩻ [[အဲန်းဒရွဲ့ဒ် (တပန်ႏအီမိုဗုဲင်းစက်စနိစ်)]] နုဲင်းယိုစားနဝ်ꩻ အအီႏအွဉ်ႏနယ်လုဲင်ႏ အဲန်းဒရွဲ့ဒ် (တပန်ႏအီမိုဗုဲင်းစက်စနိစ်) နုဲင်းယိုစားတဲင်
  • မိဉ်ႏတဲမ်းနျꩻသော့ꩻလုဲင်ႏ [[အဲန်းဒရွဲ့ဒ် (တပန်ႏအီမိုဗုဲင်းစက်စနိစ်)|အဲန်းဒရွဲ့ဒ်]] ယိုစားလဲ့ အအီႏအွဉ်ႏနယ်လုဲင်ႏ အဲန်းဒရွဲ့ဒ် ယိုစားသွူ။
  • မိဉ်ႏတဲမ်းနျ့ꩻသော့ꩻ [[ကမ္ဘာႏဂျိုလ်ႏ#ကပါသော့ꩻဒါႏ_ဓာတုတခြိုꩻဖုံႏ|ကမ္ဘာႏဂျိုလ်ႏဓာတုဗေဒ]] နုဲင်းယိုစားနဝ်ꩻ အအီႏအွဉ်ႏပျꩻနယ်လုဲင်ႏ ကမ္ဘာႏဂျိုလ်ႏဓာတုဗေဒ နုဲင်းယိုသွူ။


မိဉ်ႏမဲဉ်အွဉ်ႏနယ်အာလိတ်မဲ့ငါ ခွုင်းမုဲင်ꩻပွုတ်ပွုတ် ဖေႏကလ့ꩻတဲင် ဝင်ꩻကသုင်ꩻအာဒါႏ တမ်းပလေက်ဖုံႏလဲ့ နာꩻကုဲင်းထီႏဗာႏဒါႏ နေနေသနယ်။ ဝွေꩻသီးယိုနဝ်ꩻ သုင်ꩻနေးဒျာႏ တွန့်ကွင်ꩻကရိုꩻဒါႏ သင်္ကေတအမုဲင် {{template name|parameters}} နုဲင်းယိုစားသွူ။


မိဉ်ႏမဲဉ်သော့ꩻ [အဝ်ႏလိုႏအာႏကွိုꩻ] လိတ်တွဲꩻနဝ်ꩻ ထူႏသုင်ꩻနွောင်ꩻဒျာႏ {{အဝ်ႏလိုႏအာႏကွိုꩻချက်|date=ဇွန်လုဲင် ၂၀၂၄}} ကိုဒ်ယိုစားသွူ။

သိမ်ꩻသဲမ်ဟဝ် ထာꩻပြောင်ꩻလုဲင်ႏဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

‍‍‍‍

အအဲဉ်ႏချုတ်:

 

အရေꩻတန်တဝ်း ဖျင်ဆင်မုꩻဒျာႏသွူ အုံပွေားထွား လိတ်မဲ့ငါယိုတာႏ

မိဉ်ႏသိမ်ꩻဟဝ်သွူ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏချက်ယိုနဝ်ꩻ စွဉ်ႏနာꩻကလွောက်ꩻနာႏထွူလဲဉ်း ဆဲင်ႏရာꩻကသုင်ꩻအီစီꩻကန်ꩻ ထာꩻသေခရာႏဖုံႏနဝ်ꩻ ပီဝင်ꩻသွူ၊ နာꩻကမာꩻခါꩻဒါႏ ထာမာꩻဖုံႏလဲ့ နေးတွမ်ႏ CC BY-SA 4.0 လုဲင်သိဉ် တွမ်ႏ GFDL လုဲင်သိဉ်ဖုံႏယို ဖန်းဖြယ်ဖေႏထဲင်းယင်းတာႏ သဖော်ꩻတူႏဒျာႏသွူ။ hyperlink တဝ်းလဲ့ URL နဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ Creative Commons လုဲင်သိဉ်ဖဲ့ꩻလတွော့ꩻ ဗွေစွုမ်ႏဒါႏ ဖန်းဖြယ်မုꩻဒျာႏကရိုꩻနဝ်ꩻလဲ့ သဖော်ꩻတူႏဒျာႏသွူ။

ဒင်ႏထင်ႏလိတ်မဲ့ငါ အွဉ်ႏနယ်နမူႏနာႏ အွဉ်ႏနယ် ဖျင်ဆင်ခါꩻမုꩻဖုံႏ မာꩻတဝ်းဒုမ်

 


ခါးလား ကအီႏဒင်ႏထင်ႏ(သဲမ်ဟဝ်) နာꩻကပြောင်ꩻခါꩻဒါႏ အချက်ဖုံႏကျာꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏမာꩻခါꩻရီးက အချက်ဖုံႏ အဝ်ႏနေကဒွိုန်းသွူ။


နာꩻမွဉ်းဖျင်ထွူလဲဉ်းတွော့ꩻ ခါးလားကအီႏဒင်ႏထင်ႏခိန်ႏနဝ်ꩻ နာꩻကမဲဉ်လ့ꩻအတွိုင်ꩻ အီႏထွာလွဉ်မွေးနေဟောင်းကရိုꩻနဝ်ꩻ နျꩻအွဉ်ႏနယ်နမူႏနာႏအနေန် အွဉ်ႏနယ်နမူႏနာႏ ယိုတွော့ꩻ အဝ်ႏလိုႏစဲစ်ထွားရီးငါႏ အပြောင်ꩻအလုဲင်ႏနမူႏနာႏသွူ။ နီနာꩻသီးကားကအဝ်ႏနဝ်ꩻ အမာႏဒါႏလွဉ်းလွဉ်းတဲင်တွော့ꩻ ခါးလားကဒင်ႏထင်ႏရောမ်ဖြုဲင်ꩻခိန်ႏ မိဉ်ႏစဲစ်ထွားရီးနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ အမာႏမိဉ်ႏပါစိင်ႏစွော့ꩻဒါႏကရိုꩻလဲ့ ဖျင်ချာယင်းလ့ꩻနဝ်ꩻသွူ။


နာꩻပွိုးတမုဲင်ꩻတွော့ꩻ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏဗာႏတွိုႏအကျောင်ꩻဖုံႏ၊ ပွိုးတမုဲင်ꩻမွော့ မွဉ်းဖျင်ဗာႏတွိုႏအကျောင်ꩻဖုံႏယို ကေားမွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻသားအလင် ဖေႏနေးကသေတဲင် အဝ်ႏလိုႏတဲမ်းနယ်ပါငါႏ နာꩻကပြောင်ꩻလုဲင်ႏမွဉ်းဖျင်ဒါႏ အကျောင်ꩻခရာႏ မွဉ်းဖျင် အအဲဉ်ႏချုတ်ဖုံႏ အွိုး "အအဲဉ်ႏချုတ်" အကွက်ꩻကိုသွူ။ ဥပမာႏ - နာꩻမိဉ်ႏဖျင်လိတ်ဖြုံႏလဲ့ "ဖျင်စွို့ꩻလိတ်ဖြုံႏဒျာႏ"အကျောင်ꩻ အဝ်ႏလိုႏတဲမ်းနယ်ခါꩻဖေႏငါႏ နုဲင်းယိုသွူ။


ပြောင်ꩻလိတ်ဖြုံႏဖုံႏ၊ ပြောင်ꩻဒျာႏ သဒ္ဒါႏဖုံႏ စတဲင် မိဉ်ႏပြောင်ꩻဒျာႏ ထာꩻထေင်ညင်ꩻမုꩻတထွာအီတဝ်းဒါႏ မွဉ်းဖျင်မုꩻယိုစားဖုံႏနဝ်ꩻ ကဲစ်ꩻဖေႏအမဲဉ်ႏ "☑ အရေꩻတတန်တဝ်း မွဉ်းဖျင်မုꩻဒျာႏသွူ" ကရိုꩻဒါႏ အကွက်ꩻကိုယိုတဲင် အွဉ်ႏထွော့ခါꩻနွောင်ꩻဒျာႏ မွဉ်းဖျင်မုꩻရိုꩻရိုꩻအနေႏသွူ။ အရေꩻတတန်တဝ်း မွဉ်းဖျင်မုꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ လိတ်မဲ့ငါ ရေႏမိုးချက် တပြောင်ꩻလုဲင်ႏထိုꩻအီတဝ်းဖုံႏ၊ တွမ်ႏမွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻသားတဖြာꩻဖြာꩻ တထွာအီဒါႏတဝ်း အထေင်အညင်ꩻဖုံႏ စတဲင် ပြောင်ꩻလုဲင်ႏမုꩻရိုꩻရိုꩻ ယိုစားဖုံႏဒျာႏသွူ။


လိတ်မဲ့ငါတဗာႏ မဲဉ်ပြောင်ꩻလုဲင်ႏခန်း နုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ အခိန်ႏမုဲင်ꩻတယဝ်း ဖေႏကလꩻ ဖေႏသေချက်တာႏ နာꩻပွေါးထွားစာႏရင်ꩻကို ဖေႏကသော့ꩻနွောင်ꩻ လိတ်မဲ့ငါယိုနဝ်ꩻ ကဲစ်ꩻခါꩻဖေႏနေးအမဲဉ်ႏ "☑ ပွေါးထွား လိတ်မဲ့ငါယို" ကရိုꩻဒါႏ အကွက်ꩻကိုယို လ့ꩻဒျာႏသွူ။


ထွားစဲစ်လိတ်မဲ့ငါနမူႏနာꩻမိဉ်ႏထွူ၊ မွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻမုꩻအအဲဉ်ႏချုပ်လဲ့ မိဉ်ႏတဲမ်းထွူလဲဉ်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏကုဲင်ကွို့ꩻ အဆုဲင်ꩻတရန်းလွုမ်ꩻသွူ။ အဆင်ႏမိဉ်ႏပြေႏလို့လဲဉ်း ကရိုꩻနဝ်ꩻလဲ့ နျꩻဖေႏ ဒင်ႏထင်ႏမွဉ်းဖျင်မုꩻ ကရိုꩻဒါႏ အနေန် ဒင်ႏထင်ႏလိတ်မဲ့ငါ ယိုတဗာႏတဲင် နာꩻကပြောင်ꩻလုဲင်ႏမွဉ်းဖျင်ခါꩻဒါႏ အချက်ဖုံႏနဝ်ꩻ တွိုႏထင်ႏလို့လဲဉ်း ဝီခီကိုသွူ။

ဖန်ဆင်ꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတသာဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယားကိုယိုနဝ်ꩻ ရောမ်ꩻဖြုဲင်ꩻအဝ်ႏလဲဉ်း (၂၈၁၂) ပုတ်သွူ။ နာꩻမိဉ်ႏမဲဉ်မွဉ်းဖျင်၊ ခြပ်ချောꩻဒျာႏ ကအဝ်ႏထွူလဲဉ်းဒါႏ လိတ်မဲ့ငါဖုံႏယိုလဲ့ အဝ်ႏလ့ꩻဒျာႏသွူ။ ညညတလဲင်ႏနဝ်ꩻ နာꩻတဲ့ ကုဲင်းအဝ်ႏလိုႏဒင်ႏထင်ႏငါႏ ရောမ်ꩻဖြုဲင်ꩻတသာနေနေသွူ။ ခါးလားကမာꩻ နုဲင်းယိုစားခိန်ႏနဝ်ꩻ နာꩻအဝ်ႏလိုႏသေခါꩻရီးဒါႏ အချက်ဖုံႏ အဝ်ႏသိုမ်ဗာႏသွူ။

ထင်ႏသျာꩻအရေꩻတန်တွိုႏဗာႏ

နာꩻကအီႏဒင်ႏဒါႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻအကျောင်ꩻခရာႏနဝ်ꩻ ထင်ႏသျာꩻအရေꩻတန်နေဟောင်း။ ကအီႏဒင်ႏထင်ႏဒါႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻ ကတူႏစဲဉ်ႏအကျောင်ꩻခရာႏဖုံႏနဝ်ꩻ ဖေႏနေးကပါသော့ꩻနွောင်ꩻ ဝီခီပီးဒီးယားကိုတဲင် အဝ်ႏလိုႏငါႏအရေꩻတန်တွိုႏ ဗွေႏဗွေႏစွုမ်ႏစွုမ်ႏသွူ။ မိဉ်ႏဒေါ့ꩻဗာႏလဲ့ ဗွိုန်နုဲင် လိတ်လွီးလယ်ႏ(သတင်ꩻစာႏ)ဖုံႏ၊ မဂ္ဂဇင်းဖုံႏ၊ ပညာႏဖဲ့ꩻဆဲင်ႏရာꩻ စျာနယ်ဖုံႏ တွမ်ႏ လိတ်ဖွူꩻဖုံႏနေနေ ကခြွော့တိဉ်ႏ၊ လွစ်တခြင်ဒါႏ အရွီးအခိုႏနဝ်ꩻ ဒို့ꩻတခြို့ထေဖောႏနယ်နွောင်ꩻဗာႏ အကျောင်ꩻခရာႏတဗာႏမ့ꩻသွူ။

Try it! Take a quiz on notability

အရွီးအခိုႏလဲ့ တိဉ်ႏခွေါင်ဗာႏ

ကထေဖောႏခါꩻဒါႏ အကျောင်ꩻခရာႏဖုံႏအတာႏ တိဉ်ႏခွေါင်ထွူ စဲစ်ထွားအွဉ်ႏအတီႏအီနွောင်ꩻဒါႏ အရွီးအခိုႏဖုံႏ အဝ်ႏလဲဉ်းနဲ့။ အီႏတဲမ်းဒင်ႏစရောမ်ဖြုဲင်ꩻတပွုတ်နဝ်ꩻ သော့ꩻအီအာႏကွိုꩻတာႏ အဝ်ႏလိုႏထိုမ်ႏခါꩻရီးငါႏ ခြွော့ခြွော့တိဉ်ႏတိဉ်ႏ၊ လွစ်လွစ်တခြင်ခြင်၊ စဲစ်ဆေꩻအွဉ်ႏအတီႏနွောင်ꩻအီဒါႏ အရွီးအခိုႏဖုံႏသွူ။ ယိုနဝ်ꩻ ဝီခီပီးဒီးယားအကျောင်ꩻခရာႏဖုံႏယို တိကျသေႏချာႏ၊ ခွေါင်ခံႏ၊ စဲစ်ဆေꩻအွဉ်ႏအတီႏအီနွောင်ꩻဒျာႏအကျောင်ꩻ ယွုမ်းအံႏဖေႏနေးကလ့ꩻအီႏအတာႏ ပါတဝ်းတလ့ꩻတဝ်း အရေꩻတန်မွေးငါႏသွူ။

နမ်ꩻအကျိုꩻစီꩻပွါꩻအတာႏ ထွာအီပဋိပက္ခထာꩻသျုက်

နာꩻနမ်းအကျိုꩻစီꩻပွာꩻအတာႏ ကထွာအီဒါႏ ထာꩻသျုက်တရေင်ဖုံႏ (Conflicts of interest) အဝ်ႏနေဟောင်း။ It is best to avoid writing articles about နာꩻအကျောင်ꩻခရာႏဖုံႏ၊ နာꩻကုမ္ပဏီႏအကျောင်ꩻဖုံႏ၊ မွေးတဝ်းလဲ့ နာꩻကဖိဉ်းမွိုတ်ဒါႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏတဖြာꩻဖြာꩻအကျောင်ꩻဖုံႏယို ရောမ်ဖြုဲင်ꩻအနေႏ မိဉ်ႏတဲမ်းဒင်ႏသော့ꩻတဝ်းနဝ်ꩻ အဟဝ်သွတ်ꩻသွူ။ ပွိုးတမုဲင်ꩻနဲးတဲင်တွော့ꩻ အကျောင်ꩻခရာႏနုဲင်းယိုစားဖုံႏနဝ်ꩻ အုံပိဉ်ဖဲ့ꩻတဝ်းထာꩻတွော့ꩻ အီႏတဲမ်းဗာႏ တောမ်ႏထာꩻထီႏတရျားနဝ်ꩻ ယပ်ꩻငါႏသွူ။ နာꩻအကျောင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ နာꩻနမ်းချာ တဲမ်ႏဒင်ႏချာတလ့ꩻတဝ်းရိုꩻကီလဲ့ ဖေႏဝင်ꩻ ခွေါင်ခံႏဒါႏအရွီးအခိုႏတွော့ꩻ မိဉ်ႏအွဉ်ႏဝင်ꩻလင်တဖြာꩻဖြာꩻ တဲမ်းဖေႏနာꩻရောမ်ဖြုဲင်ꩻနဝ်ꩻ ကွီထူႏနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။

မိဉ်ႏအီႏတဲမ်းရောမ်ဖြုဲင်ꩻနဝ်ꩻ တဲမ်းတယ်ႏစဗာႏမုဲင်ꩻကိုဟောင်း

မိဉ်ႏမဲဉ်တဲမ်းဒင်ႏ ရောမ်ꩻဖြုဲင်ꩻတသာတပွုတ်နဝ်ꩻ တဲမ်းစစမ်ꩻသော့ꩻ Sandboxကို မွေးတဝ်းလဲ့ နမ်းပဲင်ႏ sandboxကို လ့ꩻဒျာႏသွူ။ နာꩻမိဉ်ႏမာꩻနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ခါးလားဝင်ꩻကပြောင်ꩻခြုဲင်းထိုꩻ နာꩻရောမ်ဖြုဲင်ꩻ ဝီခီပီးဒီးယား ပင်မအမည်ညွန်း ကိုခိန်ႏ နာꩻမွဉ်းဖျင်ထဲင်းယင်း အဝ်ႏလ့ꩻနေကဒွိုန်းသွူ။

ထွားထဲင်းအလင်ဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]