မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဝီခီပီးဒီးယား:အရီးသွတ်ꩻနာꩻရောမ်ဖြုဲင်ꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
(အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား:YFA ယီးနယ်ချာခါꩻဒျာႏသွူ)

တဲမ်းရောမ်ဖြုဲင်ꩻတပုဒ်

ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတပုဒ် အီႏတဲမ်းဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ လွူꩻထွားသွော့ဩ။


ဖေႏနေးကလꩻ အခွဲးအကျုံႏ သုင်ꩻအီနေး sandbox တဲ့လꩻဒျာႏ၊ မိဉ်ႏတမွေးတဝ်း နာꩻမိဉ်ႏလော့ဂ်အိဉ်ဗွောင်ခါꩻအကောက်လဲ့ သုင်ꩻအီနေး နာꩻနမ်းပဲင်ႏ sandboxတဲ့လꩻဒျာႏသွူ။

အဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယားယို ကျိုႏဆွုမ်ႏဒျာႏသွူဩ!

ဝီခီပီးဒီးယားယို ယလဲင်ႏလဲင်ႏ နာꩻအဝ်ႏသုင်ꩻဗာႏဖိုလဲဉ်း နုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ ထွာနွောင်ꩻဒျာႏ၊ ကအဝ်ႏထွူလဲဉ်း ရောမ်ဖြုဲင်ꩻယဟန်ႏယို နာꩻခြွူႏမွဉ်းဖျင်ဗာႏဖိုလဲဉ်း နုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ ထွာနွောင်ꩻဒျာႏ၊ ခြွူႏမွဉ်းဗာႏအာငါႏလဲဉ်း ဝင်ꩻလင်ရောမ်ဖြုဲင်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ ထွာနွောင်ꩻဒျာႏ၊ ကွဲႏတွော့ꩻ ယိုခါနဝ်ꩻ မိဉ်ႏတယ်ႏလွေꩻခန်း နာꩻရောမ်ဖြုဲင်ꩻတသာတပုဒ်လဲ့ အဝ်ႏလꩻလဲဉ်းဒျာႏ၊ မာꩻရုဲင်းရုဲင်းသွော့!

သွုပ်ဆွိုက်နယ်(မိတ်ဆက်)[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အရီးသွတ်ꩻ ဖေႏနေးနာꩻကတဲႏစနွောင်ꩻအီ နာꩻကျမ်ꩻစွုမ်ႏရောမ်ဖြုဲင်ꩻတဲင် ယီးထွဉ်ႏချက်ယို မဲ့ꩻအီႏစွဲးကမ်းဖေႏကိုနာꩻ၊ အွိုးနာꩻကလိုႏလွောက်ꩻနာႏအီတာႏတွမ်ႏ ကလိုႏသျောင်ႏဖုံႏနဝ်ꩻတဲး မဲ့ꩻနီစွဲးကမ်းဒျာႏ၊ ယံဖေႏကဖန်ဆင်ꩻနွောင်ꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတပုဒ်တဲ့ မဲ့ꩻယီးနယ်ဖေႏဒျာႏသွူ။

ရောမ်ဖြုဲင်ꩻယို မဉ်ႏတရလက်ခံႏနွောင်ꩻတဝ်းလဲ့ ခံႏဗာႏဝင်ꩻမာꩻဖေ့ချာသွူးကရိုꩻနဝ်ꩻ ယူႏလꩻလꩻသွော့၊ ဝီခီဖီးဒီးယားကို သဲစ်ကဖန်ဆင်ꩻလိတ်မဲ့ငါတသာထွူလဲ့ ကေားပွေါးထွားစဲစ်ဆေꩻ လိတ်မဲ့ငါတသာသား အစွိုꩻအဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ။

ဖေႏအကျံႏဉာဏ်ႏချက် လဖုံႏယိုနဝ်ꩻ မဲ့ꩻအစွဲးကမ်းကိုဒါႏနာꩻသွူ-

 1. နာꩻမဉ်ႏထွာဒျာႏ လိုꩻဒင်ႏခါꩻ ကေားသုံꩻသားနမ်းမုဲင်မꩻ ဖန်ဆင်ꩻစရောမ်ဖြုဲင်ꩻတသာ အခွင်ꩻအဝ်ႏသွူ - နာꩻလွိုက်ဗာႏကွို့ꩻ ကေားသုံꩻသားမဉ်ꩻတွမ်ႏ ငဝ်းပလို့ꩻလွုမ်ꩻနဝ်ꩻသွူ၊ နာꩻမဉ်ႏတမဉ်ဒင်ႏတဝ်း နာꩻနမ်းမုဲင်လဲ့ ကေားသုင်ꩻကဒင်ႏနေးနမ်းမုဲင်သား ကေားသုင်ꩻတဒင်ႏနေးတဝ်း နမ်းမုဲင်သားဖုံႏ ကအီႏဖန်ဆင်ꩻဖေႏဒါႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻစားနဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ဒင်ႏသော့ꩻလွေꩻ ပရောစဲတ်လိတ်မဲ့ငါကိုတွော့ꩻ ကေားသုံꩻသားအလောင်ႏလင် နပ်တွက်ဝွေႏဖန်ႏထွူ ဖန်ဆင်ꩻအွဉ်ႏစွꩻဒင်ႏဖေႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတသာလဲ့ လꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။
 2. ဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ အခရာႏကသေႏချာႏ' သꩻကဆွော့ꩻလꩻစားဖုံႏတာႏလွုမ်ꩻသွူ၊ ဝီခီပီးဒီးယားအနေႏ အဝ်ႏလိုႏဒျာႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻ "ကစဲင်းနဲင်း ကဟဝ်အွဉ်ႏသတိꩻဗာႏဒါႏစားလွုမ်ꩻဒျာႏ"၊ ကတူႏစဲဉ်ႏနဝ်ꩻ မဉ်ႏလွောက်ꩻတွမ်ႏကျမ်ꩻစွုမ်ႏတဗာႏအတာႏလဲ့ ခွုမ်မာꩻယင်းသွော့၊ မဉ်ႏတသေႏချာႏစဲင်းနဲင်းတဝ်း' မွေးတဝ်းတဲ့ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻနဝ်ꩻ မဉ်ႏထွာနာꩻခရာႏ(တဝ်းလဲ့) အဗော့ꩻသွတ်ꩻ မဉ်ႏစပ်ဆွိုင်ꩻတွမ်ႏနာꩻလဲ့ နာꩻနွို့ရီ အွိုးဝီခီပီးဒီးယား နေင်းထီနွိုးဆဲင်ႏကိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏလꩻဒျာႏသွူ။
 3. ထိုမ်ႏရီးသွော့ ဝီခီပီးဒီးယားကို- အခရာႏကပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏရောမ်ဖြုဲင်ꩻနဝ်ꩻ အအဝ်ႏထွူလဲဉ်းဒါႏ ထွာဒျာႏ အကတူႏစဲဉ်ႏဖြယ်တဗာႏအနေႏလဲ့ အဝ်ႏနွောင်ꩻဒါႏ၊ မဉ်ႏထွာရောမ်ဖြုဲင်ꩻ အဝ်ႏတထွူလဲဉ်းတဲ့ ဖေႏနေးရောမ်ဖြုဲင်ꩻနဝ်ꩻ ကယိင်းယံယံလွဉ် သွဉ်မွဉ်းဖျင်ခြွူႏတဲပ်တဲ့ လꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။
 4. 'သွဉ်မာꩻကျင်ꩻသွော့- ခါးလားကတဲႏစ မဉ်ႏခြွူႏမွဉ်းစမ်ꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻကအဝ်ႏထွူလဲဉ်းနဝ်ꩻ ဗော့ꩻလွဉ်အီ တဲမ်းလိတ်တွမ်ႏ ဝီခီ markup အသုင်ꩻဖုံႏသွူ၊ အရီးသွတ်ꩻ လွေꩻနွို့ဟော်ꩻထွားသွော့ ဝီခီပီးဒီးယားစျူတိုရီယဲကို နီမဉ်ဖေႏကျံႏဉာဏ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ မွေးတဝ်းလဲ့ ဖေႏနေးကလွူꩻပါနွောင်ꩻလꩻ အခင်ႏမွဉ်ခြွူႏမွဉ်းနယ်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏဟော်ꩻထွား နွို့တဲမ်းသော့ꩻဝီခီပီးဒီးယားကို ခရာႏယိုနဝ်ꩻသွူ။
 5. ထိုမ်ႏရောမ်သွော့ အာႏကွိုꩻခရာႏဖုံႏ- နာꩻကအီႏတဲမ်းသော့ꩻ အခရာႏအချက်အခဝ်ဖုံႏတွမ်ႏ ဖေႏနေးရောမ်ဖြုဲင်ꩻသီး အရေꩻတွိုႏအစဲင်းနဲင်း ကအီႏသုင်ꩻဒါႏ အရွီးအခိုႏအာႏကွိုꩻခရာႏဖုံႏယို ထိုမ်ႏရောမ်ခါꩻသွော့၊ ဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏသုင်ꩻ ကထေထန်ႏခါꩻထွူဒါႏ အရွီးအခိုႏ သꩻကဆွော့ꩻ ကယွုမ်းအံႏလꩻစားသွူ၊ အရွီးအခိုႏနဝ်ꩻ အထူꩻအနေႏ ထွာဒျာႏအိဉ်တာနဲစ် အရွီးအခိုႏဖုံႏတဲင် ဖေႏကတိဉ်ႏခြွော့ခွေါင်ခံႏဗာႏ၊ အရွီးအခိုႏဖုံႏနဝ်ꩻ သꩻဆွော့ꩻခွေါင်ခံႏဗာႏတဲင် ဖေႏကတိဉ်ႏခြွော့ဗꩻစွဉ်ႏ ပိုလီꩻဆုဲင်ꩻဆုဲင်ꩻစိုးသူꩻ-မဉ်ရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊ ကအီႏထိုမ်ႏ အရွီးအခိုႏခွေါင်ခွေါင်တာႏ နာꩻဒေႏသအကို ဒေႏသခံႏထွားလိတ်တွိုက်ဖုံႏ အပါအဝင်ႏ ခင်ႏလမ်းအဝ်ႏအာစွဉ်ႏလဲ့ သုင်ꩻဗာႏဒျာႏ အရွီးအခိုႏ အခင်ႏကမွဉ်ဒါႏ အိဉ်တာနဲစ်လောင်းစားနဝ်ꩻသွူ၊ ကားလားကထိုမ်ႏဝဲက်သုဲက်ရိုꩻရိုꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏထိုမ်ႏရီးဒျာႏ တွမ်ႏလိတ်စောင်ႏဖုံႏ တောမ်ႏ သတင်ꩻမော်ကွန်းဖုံႏ ကိုသွူ။ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻကပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏသက်ကအဝ်ႏမွန်နေသားတာႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏယိင်းအွဉ်ႏရေꩻသုင်ꩻငါႏ အရွီးအခိုႏ ခွေါင်ခွေါင်ခံႏခံႏသွူ၊ အရွီးအခိုႏ အာႏကွိုꩻချက်ခွေါင်ခွေါင် တပါတဝ်း သက်အဝ်ႏမွန်ပုဂ္ဂိုလ်ႏသီးခရာႏရောမ်ဖြုဲင်ꩻ၊ အချက်အခဝ် ကထွာဒါႏအနုတ်သဘော်ꩻလက္ခဏာႏဖုံႏ၊ အချက်အခဝ် ကထွာအီနွောင်ꩻဒါႏ ထာꩻထေင်ညင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ခံႏဗာႏဝင်ꩻယားဖေ့ထိုꩻချာသွူ၊ မဉ်ႏသုင်ꩻ ဗလောဂ်ဖုံႏ၊ နမ်းတဲမ်းဝဲက်သုဲက်ဖုံႏ၊ ဖေ့စ်ဗုတ်တွမ်ႏယူစျုကို အချက်အခဝ်ဖုံႏနဝ်ꩻ တသေန်ႏတဝ်းတဲင် ကလꩻဒါႏထာꩻရာꩻ အဝ်ႏနဝ်ꩻကိုစားနဝ်ꩻ ဝင်ꩻဟဲ့ꩻရွို့ꩻအီဒါႏလိုꩻတွော့ꩻ ခံႏဗာႏဝင်ꩻမာꩻဖေ့ထိုꩻချာနဝ်ꩻသွူ။
 6. ကွီဝင်ꩻပြန်ႏခွုန်ꩻချာတာႏ ယူႏခါꩻဗာႏ- နာꩻကတဲမ်းဒါႏရောမ်ဖြုဲင်ꩻတာႏ ဝင်ꩻကပြန်ႏခွုန်ꩻအချက်ဖုံႏယို မဉ်ႏကွီတွိုင်ႏပင်ႏသော့ꩻ ဆဲင်ႏရာꩻဝီခီပရောစဲစ် အိုမ်ကိုမ်တွိုင်ႏပင်ႏလိတ်မဲ့ငါ တဝ်းလဲ့ နေင်းထီနွိုးဆဲင်ႏစတဲင် ခင်ႏလမ်းကိုဖုံႏ လꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။
 7. အရီးသွတ်ꩻ ကအီႏဖန်ဆင်ꩻရောမ်ဖြုဲင်ꩻတသာ နာꩻနမ်းပဲင်ႏခင်ႏလမ်းကိုတာႏ ယူႏသေꩻခါꩻသွော့- လိုꩻကဒင်ႏသေꩻခါꩻထွူ ကေားသုင်ꩻသားနမ်းမုဲင်တဖြာꩻအနေႏ နာꩻနမ်းပဲင်ႏ ကေားသုင်ꩻသားခင်ႏလမ်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏထွူဒျာႏ၊ နာꩻအနေႏ လိတ်မဲ့ငါဖြယ်ကို တဲမ်းစလွေꩻရောမ်ဖြုဲင်ꩻတသာ လꩻဒျာႏ၊ လိတ်မဲ့ငါနဝ်ꩻနဝ်ꩻ နာꩻဖန်ဆင်ꩻခြိꩻတဲက်လꩻဒျာႏ၊ ထူႏအခိင်ႏတဲင် ကွီခြွူႏမွဉ်းသားအလင် ယံကဖျင်ကိုတဲ့ လꩻဒျာႏသွူ၊ ပေါႏမဉ်ႏထွူလို့နဝ်ꩻ လိတ်မဲ့ငါယို ပြောင်ꩻသော့ꩻလွေꩻ ဝီခီပီးဒီးယားလောင်းတွော့ꩻ "အွဉ်ႏစွꩻဒင်ႏထင်ႏ"နွောင်ꩻလဲဉ်းသွူ။ ကအီႏဖန်ဆင်ꩻ နာꩻလိတ်မဲ့ငါဖြယ်တာႏ နွို့ထွားသွော့ခင်ႏလမ်းယိုကိုဩ၊ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတသာနဝ်ꩻ စစရာႏရာႏ မဉ်ႏထွူယဝ်းမꩻ ယံဖေႏကပြောင်ꩻသော့ꩻသွော့ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻမူအထျꩻ(Main Page)ကို ကွီဒေါ့ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ လꩻဒျာႏသွူ။

(တောင်ꩻသေꩻ- အဝ်ႏလွိုႏလွိုႏ မဉ်ႏလွိုက်နေး အဝ်ႏလွိုႏလွိုႏကာႏကာႏ ဖန်ဆင်ꩻဖေႏဒါႏရောမ်ဖြုဲင်ꩻ ဝိဇာတ်အကို ယံကဖန်ဆင်ꩻဖေႏ လိတ်မဲ့ငါအကျမ်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ လꩻဒျာႏ၊ ထွာဒျာႏ ကေားသုင်ꩻသားလိတ်မဲ့ငါကရိုꩻလဲ့ မဉ်ႏထွာရောမ်ဖြုဲင်ꩻ တရလက္ခံႏတဝ်း (ထွားသွော့လသူꩻ)စားနဝ်ꩻလဲ့ ကုဲင်းခံႏဗာႏဒါႏ ဝင်ꩻကွီဒေါ့ꩻလွဉ် ယံဖေႏကမာꩻဖေ့ယားကုဲင်ထိုꩻနဝ်ꩻသွူ။)

ထိုမ်ႏရောမ်ဖြုဲင်ꩻအဝ်ႏအထွူ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယားကိုနဝ်ꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻအဝ်ႏလဲဉ်း ၂၆၇၅ ဗာႏသွူ။ ခါးလားကတဲႏစရောမ်ဖြုဲင်ꩻတပုဒ် ရောမ်ဖြုဲင်ꩻအခရာႏဗိုန်လို့ဝင်ꩻ၊ ကတူႏစဲဉ်ႏပေါင်းဗိုန်ဝင်ꩻဆေ့ꩻဆေ့ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏဒါႏတဲင် ဖေႏနေးကထွာမွုန်း ရောမ်ဖြုဲင်ꩻအဝ်ႏထွူလဲဉ်းစားနဝ်ꩻ ထိုမ်ႏစမ်ꩻရီးသွော့၊ အရီးသွတ်ꩻ ခါးလားနာꩻကဖန်ဆင်ꩻရောမ်ဖြုဲင်ꩻနဝ်ꩻ ဟော်ꩻထွားရီးသွော့ ထိုမ်ႏရောမ်ဖြုဲင်ꩻတွမ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ရောမ်ဖြုဲင်ꩻကတူႏစဲဉ်ႏမူဝါဒနေား၊ နာꩻကအီႏတဲမ်းဒါႏ အခရာႏနဝ်ꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻအဝ်ႏထွူခန်းစွဉ်ႏလဲ့ ကေားသုင်ꩻသားအမဉ်ꩻဗိုန်တဝ်း မွေးတဝ်းတဲ့ မဲ့ꩻအအီႏထိုမ်ႏအီတွမ်ႏ ပေါင်ꩻလိတ်ဖြုံႏအမျိုꩻမျိုꩻ မဉ်ႏယူႏနုဲင်းနဝ်ꩻတဲ့ လွူꩻထွားသွော့ ခွုမ်မာꩻဖန်ဆင်ꩻ ကတူႏစဲဉ်ႏဖြယ်အတာႏ "ယီးနယ်ချာ" နေား၊ ပေါင်ꩻသော့ꩻ ကလိုႏအပ်ဒါႏ ယီးနယ်ချာနဝ်ꩻ ထွာနုဲင်းစွဲးကမ်းကိုဖေႏ ဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻသွူ၊ ကျိုꩻစာꩻကျမ်ႏဖန်ဆင်ꩻထဲင်းယင်း ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဝင်ꩻကမာꩻဖေ့ယားကုဲင်ထိုꩻထွူနဝ်ꩻ သျောင်ႏထိုꩻသွော့၊ ကလိုႏစဲစ်ဆေꩻဒါႏ ကမာꩻဖေ့ယားကုဲင်ထိုꩻခါꩻလဲဉ်းရောမ်ဖြုဲင်ꩻမုဲင်တန်ꩻနဝ်ꩻလဲ့ အွဉ်ႏဖေင်ꩻမွုန်းတဝ်း။ (အထွာအကုဲင်ယဟန်ႏနဝ်ꩻ ကရီးခါ ကွပ်ပွိုးပိုန်းကာႏထိုꩻ ခွုမ်ပဲင်ႏခွင်ꩻ(နမ်းပဲင်ႏခွင်ꩻမူ)တဲင် ရောမ်ဖြုဲင်ꩻယို အတွိုႏခြောင်ꩻဒျာႏ တသျင်ꩻနယ်ꩻနွောင်ꩻတဝ်းတွော့ꩻ မာꩻဖေ့သေꩻခါꩻဗာႏလဲဉ်းစွဉ်ႏတဲ့ယဝ်း ယိုခါ မဉ်ႏဖန်ဆင်ꩻယင်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏလꩻနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။)

နေးတွမ်ႏထာꩻမာꩻအထိုမ်ႏယို မဉ်ႏတထိုမ်ႏနွောင်ꩻတဝ်း ကတူႏစဲဉ်ႏတဗာႏလဲ့ ကအဝ်ႏထွူလဲဉ်းဒါႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဖုံႏအကိုသူꩻ နာꩻရောမ်ဖြုဲင်ꩻအခရာႏဖုံႏ အဝ်ႏပါသော့ꩻနွောင်ꩻဒါႏတဲင် ဖေႏကထိုမ်ႏစွစ်ꩻစွစ်ꩻလုဲင်းလုဲင်းနွောင်ꩻနဝ်ꩻ စဉ်ꩻစာꩻသွော့၊ ဥပမာႏ- မဉ်ႏမဉ်တဲမ်း ထာꩻဒုံႏဝဲင်ꩻအစွိုꩻသားတဖြာꩻခရာႏလဲ့ ထိုမ်ႏထာꩻဒုံႏဝဲင်ꩻအစွိုꩻခရာႏထွူတဲင် ရောမ်ဖြုဲင်ꩻထာꩻဒုံႏဝဲင်ꩻအစွိုꩻခရာႏကိုနဝ်ꩻ တဲမ်းထဲမ်သော့ꩻယင်း အကွို့ꩻတသာအနေႏ လꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

ထိုမ်ႏစုရောမ်အာႏကွိုꩻခရာႏဖုံႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

နာꩻကအီႏတဲမ်းဒါႏ အခရာႏအကွို့ꩻအခဝ်ဖုံႏအတာႏ ထိုမ်ႏစုရောမ်ခါꩻသွော့ အာႏကွိုꩻခရာႏ အရွီးအခိုႏ၊ အခရာႏတဗာႏ ဖေႏကပါသော့ꩻနွောင်ꩻ ကျမ်ꩻစွုမ်ႏကိုနဝ်ꩻ ထွာဗာႏအစဲင်းနဲင်းအရေꩻတွိုႏ လိုမ်းလိုမ်းကိုမ်ႏကိုမ်ႏတဲင် ကစဲင်းနဲင်းအရေꩻတွိုႏနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ထွာအရွီးအခိုႏ ယွုမ်းအံႏသꩻဆွော့ꩻလꩻတဲင် အာႏကွိုꩻအီအမွေးမဲဉ်ႏစားဒျာႏအကျောင်ꩻ အွဉ်ႏတီႏနွောင်ꩻဗာႏနဝ်ꩻသွူ။

ကတောင်ꩻသေꩻခါꩻထွူဒါႏအတွိုင်ꩻ နာꩻကအီႏသုင်ꩻဒါႏ အာႏကွိုꩻခရာႏအရွီးအခိုႏနဝ်ꩻ ဖေႏသꩻဆွော့ꩻယွုမ်းအံႏလꩻဗာႏ။ အရွီးအခိုႏနဝ်ꩻနဝ်ꩻ စဲစ်ဆေꩻအချက်အခဝ်ဖုံႏ အထဲ့မဲဉ်ႏတနꩻသော့ꩻဒျာႏ ဂုဏ်ႏသိက္ခာႏအဝ်ႏအဝ်ႏတဲင် ခံႏဗာႏထွူလဲဉ်း ဗိုန်နုဲင်းအစွိုꩻ ကရဲးရဲပ်ထွားစဲစ်ဆေꩻလိတ်လုဲင်ꩻသားအစွိုꩻသီးအစဲစ်ဆေꩻ မဉ်ရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ စက်နျꩻအရွီးအခိုႏ(တွမ်ႏ အခင်ႏမွဉ်ဒျာႏ ဗိုန်နုဲင်းစက်နျꩻနဝ်ꩻအရွီးအခိုႏ ဝဲက်ဗားဆိဉ်း)နဝ်ꩻ ကဲဉ်းအာအာ ယွုမ်းအံႏသꩻဆွော့ꩻလꩻတဲင် အရွီးအခိုႏ အခင်ႏမွဉ်ဒျာႏဝဲက်အရွီးအခိုႏယင်ဟန်ႏနဝ်ꩻတဲ့ အမဲဉ်ႏတနꩻအဝ်ႏဒျာႏနေနေသွူ၊ ဥပမာႏ လိတ်တွိုက်တန်ကထေထန်ႏဒါႏ လိတ်စောင်ႏဖုံႏ၊ သတင်ꩻဖုံႏ၊ မဲဂ္ဂသိဉ်းဖုံႏ၊ စကောလျားဂျာနဲဖုံႏ၊ နုဲင်းဝဲက်သုဲက်ကီနဝ်ꩻဖုံႏတွမ်ႏ အရွီးအခိုႏ အခင်ႏကမွဉ်ဒါႏစက်နျꩻစားဖုံႏ ကမဲဉ်ႏတနꩻတွမ်ႏလိုႏအပ်ချက် ဝဲက်သုဲက်အလောင်ႏအလင်ဖုံႏလဲ့ ပါသော့ꩻနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။

ကဲဉ်းအာအာ စဲစ်ဆေꩻရဲးရဲပ်မုꩻတပါတဝ်း အရွီးအခိုႏနဝ်ꩻ ယွုမ်းအံႏသꩻဆွော့ꩻတလꩻတဝ်းသွူ၊ စက်နျꩻကျွားသား ကထေထန်ႏဒါႏ လိတ်စောင်ႏဖုံႏ၊ နမ်းပဲင်ႏကထေတုတ်ꩻလီဒါႏ ဘလောဂ်ဖုံႏ၊ ဝဲက်ဖိုရမ်ဖုံႏ၊ သုံꩻအိဉ်တာနဲစ်သား အိုမ်ကိုမ်လို့ဝင်ꩻဖုံႏ၊ နမ်းရေꩻနမ်းတာႏ လိုꩻမုမီဒီယာဖုံႏ၊ ဝါႏသနာႏတန်အစွိုꩻသားဝဲက်သုဲက်ဖုံႏ၊ အဝ်ႏဒျာႏတဲမ်းအိုပ်ꩻချာအနမ်းလွုမ်ꩻ အကဲဉ်အနဲစ်ꩻတအဲဉ်ထဝ်းဝဲက်သုဲက်ဖုံႏ-စတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻ ပါသော့ꩻလို့သွူ၊ တဖြာꩻဖြာꩻနဝ်ꩻ တဲမ်းသေꩻခါꩻတဲင် တမုဲင်ꩻတဲ့ တစဲစ်ဆေꩻဖေႏတဝ်း သတင်ꩻအကွို့ꩻအခဝ်နုဲင်းနဝ်ꩻတဲ့ ယွုမ်းအံႏသꩻဆွော့ꩻတလꩻတဝ်းနဝ်ꩻသွူ။

အခရာႏတဗာႏဗာႏအတာႏ ကရီးခါနဝ်ꩻ ထေထန်ႏသေꩻခါꩻ သတင်ꩻအကွို့ꩻအခဝ် အဝ်ႏထွူလဲဉ်းတဲင် အခရာႏနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ထွာစဲင်းနဲင်းမုꩻအဝ်ႏ ယွုမ်းအံႏသꩻဆွော့ꩻလꩻ အရွီးအခိုႏဖုံႏ (လိတ်သတင်ꩻဖုံႏ၊ ဂျာနဲဖုံႏ၊ မွေးတဝ်းတဲ့ လိတ်စောင်ႏဖုံႏ-စတဲင်)အဝ်ႏတထွူတွော့ꩻ အရွီးအခိုႏယို နာꩻအီႏဖန်ဆင်ꩻအီ ဝီခီပီးဒီးယားရောမ်ဖြုဲင်ꩻ မွေးတဝ်းတဲ့ အီႏခြဲ့ꩻလုဲင်းအီတာႏ ထူႏသုင်ꩻသော့ꩻအရွီးအခိုႏနဝ်ꩻ လꩻနွောင်ꩻဒျာႏသွူ၊ ကရိုꩻဒါႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻအခရာႏနဝ်ꩻအတွက် နာꩻမဉ်ႏတထိုမ်ႏနွောင်ꩻတဝ်း အရွီးအခိုႏ လိုမ်းလိုမ်းကိုမ်ႏကိုမ်ႏတဲ့တရိုꩻတဝ်း၊ အခရာႏနဝ်ꩻနဝ်ꩻ တစဲင်းနဲင်းတဝ်း မွေးတဝ်းတဲ့ မဉ်ႏတအွဉ်ႏတီႏနွောင်ꩻတဝ်းနဝ်ꩻတဲး အီႏခံႏဗာႏဝင်ꩻမာꩻဖေ့ယားကုဲင်ချာကရိုꩻနဝ်ꩻ သေႏချာႏလဲဉ်းနဝ်ꩻသွူ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ အရီးသွတ်ꩻနာꩻကအဝ်ႏလိုႏမာꩻငါႏနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ အာႏကွိုꩻအီတာႏ ထိုမ်ႏသွော့အရွီးအခိုႏအာႏကွိုꩻခရာႏ နဝ်ꩻတန်ဒျာႏသွူ။

ကအီႏထိုမ်ႏဒါႏ အရွီးအခိုႏခွေါင်ခွေါင်ခံႏခံႏအတာႏ နာꩻဒေႏသကိုကအဝ်ႏဒါႏ ထွားလိတ်တွိုက်အပါအဝင်ႏ ခင်ႏလမ်းအဝ်ႏလွိုင်ႏဒျာႏကရိုꩻလဲ့ အီႏသုင်ꩻဗာႏဒျာႏ အရွီးအခိုႏခင်ႏမွဉ် အခေႏခံႏဗာႏတွမ်ႏ အိဉ်တာနဲစ်စားဒျာႏတဲင် ခါးလားကထိုမ်ႏ ဝဲက်သုဲက်လိတ်မဲ့ငါရိုꩻရိုꩻနဝ်ꩻ ထိုမ်ႏရီးရီးဒျာႏသွော့ လိတ်ဖွူꩻဖုံႏ တောမ်ႏ သတင်ꩻမော်ကွန်းဖုံႏ နဝ်ꩻဟဝ်သွူဩ။

နာꩻရောမ်ဖြုဲင်ꩻအတာႏ မဉ်ႏလꩻလဲဉ်း အာႏကွိုꩻခရာႏဖုံႏကရိုꩻလဲ့ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻအကို ကအီႏသော့ꩻဒါႏ အာႏကွိုꩻခရာႏဖုံႏယို ဟော်ꩻထွားသွော့ လိုꩻတသာအတာႏ အာႏကွိုꩻခရာႏသွဉ်ခန်ꩻတွမ်ႏ အာႏကွိုꩻခရာႏ အရွီးအခိုႏ ကိုနဝ်ꩻနေား။ အီႏချꩻလင်ꩻ အာႏကွိုꩻခရာႏနဝ်ꩻ သေႏချာႏနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ တွမ်ႏနန်းလွဉ်ꩻငါႏမွုန်း၊ အဗွေတဗာႏ တချꩻလင်ꩻနွောင်ꩻတဝ်းသေႏသေႏချာႏချာႏလဲ့ အခရာႏအထျꩻအထောင်ꩻနဝ်ꩻ နာꩻသော့ꩻနွောင်ꩻလꩻလဲဉ်း ရောမ်ဖြုဲင်ꩻအကို သော့ꩻလွေꩻအာႏကွိုꩻခရာႏအချက်ဖုံႏ တန်သွူ။

ကအီႏသျောင်ႏဗာႏအချက်ဖုံႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အလုဲင်းတဗာႏ ကအွောန်ႏနယ်ခါꩻဒါႏလိတ်မဲ့ငါဖိုင်ႏ - Wikipedia:ဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻ တမုဲင်ꩻမွေးတဝ်းဟောင်း တောမ်ႏ Wikipedia:Avoiding common mistakes
နာꩻနမ်းတွမ်ႏနာꩻနမ်းခရာႏ၊ နာꩻသွꩻဖုံႏ၊ နာꩻဝဲက်သုဲက်၊ နာꩻကပါသော့ꩻအစွိုꩻ၊ နာꩻဆရာႏ၊ နာꩻကတဲမ်းဒါႏ ငဝ်းခြုဲင်းစတဲင် ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဖုံႏ။
နာꩻ ကအီႏပါသော့ꩻကျမ်ꩻစွုမ်ႏကိုနဝ်ꩻ ထွိုက်တန်ႏဒျာႏ မဉ်ႏယူႏနုဲင်းနဝ်ꩻတဲ့ အွဉ်ႏလိုꩻလင်တဖြာꩻ တဲမ်းဖေႏသွော့ နာꩻခရာႏရောမ်ဖြုဲင်ꩻ၊ ကျမ်ꩻစွုမ်ႏတဗာႏအကို သော့ꩻလွေꩻနာꩻသွꩻခရာႏဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာအံႏအော်ꩻခရာႏ မွေးတဝ်းလဲ့ ထွာဒျာႏမာꩻထိုꩻမားအီထာꩻလွꩻ ထာꩻတယွို့ဟာသနေႏလွုမ်ꩻရိုꩻလဲ့ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻစားဖုံႏနဝ်ꩻ ကုဲင်းခံႏဗာႏဒါႏ ဝင်ꩻမာꩻဖေ့ယားကုဲင်ထိုꩻချာသွူ။ ယိုစားနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏသꩻစဲင်ဆာခရာႏ အခေႏအနေႏတဲင် နာꩻမဉ်ႏကျံႏကျိုꩻစာꩻဖန်ဆင်ꩻထဲင်းယင်း ရောမ်ဖြုဲင်ꩻအလဲင်ႏလဲင်ႏနဝ်ꩻ နာꩻမွဉ်းဖျင်ခြွူႏမွဉ်းခွင်ꩻလဲ့ ဝင်ꩻကုဲင်းပေ့ꩻထိုꩻပါဒါႏသွူ၊ အခေႏအနေႏနုဲင်းယိုလဲ့ နေးတွမ်ႏနာꩻထာꩻထီႏတွော့ꩻ သျောင်ႏထိုꩻလꩻအီ၊ မဉ်ႏထွာနာꩻနဝ်ꩻ စဲင်းနဲင်းတန်ဒျာႏ အရေꩻတွိုႏမွေးဒျာႏ၊ ဖေႏနေးကလဲဉ်းပဉ်ဖဲ့ꩻမွုန်းထာꩻ ချꩻဖွိုႏနမ်းမဉ်ႏအဝ်ႏလိုမ်းကိုမ်ႏဒျာႏနဝ်ꩻတဲးတဲ့ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻအဝ်ႏကုဲင်နွောင်ꩻဒါႏဒျာႏ၊ ကွဲႏတွော့ꩻ တဲမ်းဒင်ႏရီးနေး လိတ်အကျမ်ꩻထွူတဲင် ကွီနေးဝင်ꩻသဘော်ꩻဗိုန်ချက်' ကွီနေးလိုꩻအာသီး သဘော်ꩻဆန္ဒနဝ်ꩻ ယံကယ်ꩻလဲဉ်း ကတဲမ်းဒင်ႏသွူးစွဉ်ႏစားနဝ်ꩻသွူ။
ထင်ႏသျာꩻအရေꩻတန်တအဝ်ႏတဝ်း ကတူႏစဲဉ်ႏဖုံႏ
လိုꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ကျမ်ꩻစွုမ်ႏတဗာႏအကို ကပါသော့ꩻသင်ꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါ အစဲင်းနဲင်းအတွိုႏခြောင်ꩻမွေး အဝ်ႏနဲ့အဲဉ်ထဝ်းနဲ့ တသေစဉ်ꩻစာꩻလွတဝ်းတွော့ꩻ ဆင်ႏဆင်ႏအဝ်ႏသော့ꩻလွဝင်ꩻဖုံႏသွူ၊ ဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻ ဗိုန်ပီနုဲင်းကျမ်ꩻစွုမ်ႏဖုံႏ အခင်ႏမွဉ်ဒျာႏစက်နျꩻလိတ်မဲ့ငါဖုံႏအတွိုင်ꩻ ကွပ်ပွိုးတအွဉ်ႏထွော့သေꩻခါꩻတဝ်းခင်ႏလမ်းတဲင် နီသွဉ်းသီး အစဲင်းနဲင်းအရေꩻတွိုႏမူဝါဒတွမ်ႏ ယီးထွဉ်ႏချက်ဖုံႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏဖေႏခွင်ꩻဒျာႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻခင်ႏလမ်းလုဲင်းလုဲင်း အခန်ꩻအထွော့တဗာႏအနေႏနဝ်ꩻသွူ။ ကွဲႏတွော့ꩻ ကတူႏစဲဉ်ႏတွိုင်ꩻ ကအီႏပါသော့ꩻနွောင်ꩻတာႏနဝ်ꩻ တခွင်ꩻခါꩻဖေႏတဝ်းနဝ်ꩻသွူ၊ အဝ်ႏသေထွꩻစဲင်းနဲင်းဒျာႏအကျောင်ꩻ အထောက်အထားခွေါင်ခွေါင်ခံႏခံႏတအဲဉ်ထဝ်း မွေးတဝ်းလဲ့ အရွီးခိုႏတဉ်ႏခြွော့တွမ်ႏ တတွိုႏခြောင်ꩻတဝ်း လိုꩻသီးဖုံႏခရာႏ၊ ကုမ္ပဏီႏဖုံႏ၊ အစွိုꩻအဗူႏခရာႏ လိတ်မဲ့ငါဖုံႏနဝ်ꩻ နီသွဉ်းသီး မာꩻဖေ့ယားကုဲင်မွိုင်မွိုင်ထိုꩻဗာႏ မူဝါဒအလꩻ လိတ်မဲ့ငါနုဲင်းနဝ်ꩻစားနဝ်ꩻ ယံကမာꩻဖေ့ချာသွူးသွော့ အွဉ်ႏထွော့ခါꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ယိုနဝ်ꩻ ထွာနွောင်ꩻဒါႏ ခွေါင်းသꩻခရာႏတန်သွူ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ကဖန်ဆင်ꩻဒါႏရောမ်ဖြုဲင်ꩻအကို နာꩻကလွိုက်ဒါႏ ကတူႏစဲဉ်ႏနဝ်ꩻ ဝီခီပီးဒီးယားအတာႏ စဲင်းနဲင်းအရေꩻတွိုႏအဝ်ႏအဝ်ႏ မွေးတဝ်းလဲ့ အစဲင်းနဲင်းအရေꩻတွိုႏယို နေးတွမ်ႏအထောက်အထားလိုမ်းလိုမ်းကိုမ်ႏကိုမ်ႏ အဝ်ႏလိုႏဒင်ႏပျꩻ၊ မွေးတဝ်းလဲ့ နေးအာႏကွိုꩻတွမ်ႏ အရွီးအခိုႏခွေါင်ခွေါင်ခံႏခံႏတဲင် ဖေႏနေးကအွဉ်ႏနယ်နွောင်ꩻ နာꩻနမ်းခရာႏအရေꩻတွိုႏကျောင်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏယူႏစဉ်ꩻစာꩻသွူဩ။ ဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻ ကားတဲင်ထာꩻရာꩻ ပါသော့ꩻစွုမ်ႏလို့စား လိတ်စောင်ႏယီးထွဉ်ႏနယ် တမွေးတဝ်းသွူ။
ကျောႏညာႏ
နာꩻကထေဒါႏ ကွန်ႏတခြိုꩻ မွေးတဝ်းလဲ့ မာꩻထင်ႏထိုတေားဒျာႏ စီꩻပွါꩻရေꩻဆေꩻကွက်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏလိုႏမာꩻတဝ်း၊ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတဗာႏကိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏပါသော့ꩻမွော့ ပေါႏလွိုတဲင် အစွိုꩻကအဝ်ႏအခါႏကိုသား ကအွဉ်ႏထွော့သေꩻခါꩻလိင့်ခ်နဝ်ꩻ တွမ်ႏသော့ꩻမာႏမာႏမွုန်းတဝ်း နာꩻစီꩻပွါꩻရေꩻဝဲက်သုဲက်လိင့်ခ်နေား၊ နီသွဉ်းသီးထျꩻနဝ်ꩻ နုဲင်းဒျာႏ Kleenex တဝ်းတဲ့ Sharpies ထေကွန်ႏခရာႏဖုံႏ၊ မွေးတဝ်းတဲ့ နုဲင်းဒါႏ McDonald's ကသေထွꩻစဲင်းနဲင်းဒါႏ စီꩻပွါꩻရေꩻထာꩻခရာႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဖုံႏ တအဲဉ်ထဝ်းသွူ၊ ကွဲႏတွော့ꩻ နာꩻမဉ်ႏမဲဉ်တဲမ်း ထေကွန်ႏခရာႏထာꩻမာꩻတန်တဗာႏ မွေးတဝ်းလဲ့ စီꩻပွါꩻရေꩻထာꩻမာꩻခရာႏလဲ့ အဝ်ႏလိုႏတဲမ်းဒျာႏ တွမ်ႏထာꩻထီႏပဉ်ဖဲ့ꩻတဝ်းထာꩻစားသွူ။
စီႏခြပ်လိတ် နမ်းရေꩻနမ်းတာႏ မွေးတဝ်းတဲ့ သုတေသနလိတ်ရဲဉ်ႏဖုံႏ
ဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ကအဝ်ႏတထွူလဲဉ်းဒါႏ လိုꩻသီးဗဟုသုတတာႏဒျာႏသွူ၊ ခင်ႏလမ်းတဲမ်းအွဉ်ႏစွꩻဒင်ႏအီ နမ်းပဲင်ႏထာꩻဖန်ဆင်ꩻ တမွေးတဝ်းသွူ၊ ထောက်နယ်ဖေႏနွောင်ꩻခန်း တွမ်ႏအာႏကွိုꩻခရာႏဖုံႏကရိုꩻလဲ့ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻကပါသော့ꩻဒါႏ မူလသီအိုရီဖုံႏ၊ ထာꩻယူႏထာꩻထင်းဖုံႏ၊ မွေးတဝ်းတဲ့ ကထီႏဖြွဉ်ဗာႏဒါႏစားဖုံႏနဝ်ꩻ လိုႏတဲမ်းတဝ်းသွူ၊ ကကုဲင်းမာႏဒါႏငါႏနဝ်ꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတပုဒ်အကိုနဝ်ꩻ ကုဲင်းသော့ꩻပါဒါႏငါႏ ပေါင်ꩻစပ်တွမ်ႏထာꩻယူႏထာꩻတွေꩻဆန်ꩻဖုံႏတန်သွူ၊ အဝ်ႏလိုႏတောင်ꩻခါꩻ- အချက်အခဝ် "အေ"တွမ်ႏ အချက်အခဝ် "ဘီ" ကွပ်မဲဉ်ႏလို့ဒျာႏနီဗာႏဗာႏတဲင် "အေ"နဝ်ꩻ ထွာ"ဘီ"အထျꩻအထောင်ꩻ မွေးတဝ်းတဲ့ အုံနောင်ချာငါလို့ဝင်ꩻ တရိုꩻတဝ်းနုဲင်းနဝ်ꩻ (ယုတ္တိအမာႏ)။
လိတ်တရဲဉ်ႏလွုမ်ꩻ မွေးတဝ်းလဲ့ ဝဲက်သုဲက်လိဉ့် တဗာႏလွုမ်ꩻ
ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ဝွေꩻသီးအကျောင်ꩻခရာႏ အဝ်ႏလိုႏအဝ်ႏမွေးမွေးငါႏသွူ။
တွိုက်ꩻနက် လိုꩻပုဂ္ဂိုလ်ႏ မွေးတဝ်းလဲ့ အစွိုꩻအဗူႏတဗာႏ
အထျꩻထျꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ကာႏပိုန်းထိုꩻ သက်အဝ်ႏမွန်နေပုဂ္ဂိုလ်ႏသီး အတ္ထုပ္ပတ္တိဆဲင်ႏရာꩻ မူဝါဒ မွေးတဝ်းတဲ့ ကျမ်ႏဒိုႏလောက်ꩻ၊ ယားတရေႏဝင်ꩻ၊ အခရာႏ မွေးတဝ်းတဲ့ မာꩻသျုက်တရေင်ထိုꩻ အစဲင်းနဲင်းမုꩻနဝ်ꩻ ဖေႏခွင်ꩻတဝ်းသွူ။ သတင်ꩻအချက်အခဝ် အနုတ်လက္ခဏာႏစားဖုံႏ၊ အထူꩻအနေႏ မဉ်ႏသော့ꩻလွေꩻ သက်အဝ်ႏမွန်နေပုဂ္ဂိုလ်ႏသီးခရာႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻကိုနဝ်ꩻ ခံႏဗာႏသွူးစွဉ်ႏ ဝင်ꩻမာꩻဖေ့ထိုꩻ။ ကတွိုက်ꩻနက်ဒါႏ လိတ်မဲ့ငါဖုံႏစားနဝ်ꩻထဲင်းက ခံႏဗာႏဝင်ꩻမာꩻဖေ့ယားကုဲင်ချာသွူးထိုꩻစွဉ်ႏ တလဲင်ႏချင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။
ထွားထဲင်းအလင်:

အွဉ်ႏသတိꩻလိုႏတောင်ꩻခါꩻနဝ်ꩻ...[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ခွုမ်ပဲင်ႏခွင်ꩻမူ

ယေဘုယျဥပဒေႏတဗာႏအနေႏ၊ အဝ်ႏဝဲက်သုဲက်အလင်ဖုံႏကို ထူႏဗွိုန်သွင်ꩻသော့ꩻ (copy-paste) လိတ်ယားဖုံႏယို တောမ်ႏမာꩻမွုန်းဩ(ရဲးထွော့ခါꩻ ယဟန်ႏပေႏနဝ်ꩻ ချို့ꩻယွင်ꩻချက်အဝ်ႏတဲင်၊ မိဉ်ႏထူႏအာႏကွိုꩻအီငါ လိတ်ဖြုံႏဆေ့ꩻဆေ့ꩻ တဲပ်တဲ့စဲင်းသေႏချာႏစားနဝ်ꩻ လꩻဒျာႏသွူ။)

ခွုမ်ပဲင်ႏခွင်ꩻဖုံႏ။ လွိုဆန်ကာႏပိုန်းမွုန်းခွုမ်ပဲင်ႏခွင်ꩻမူ။
ပေါႏလွိုတဲင် အာႏကွိုꩻခရာႏလိတ်ဒွေါင်ႏနဝ်ꩻ လိတ်ယာႏအလင်ဖုံႏယို မုဲင်ꩻခါခန်းတဲ့ယဝ်း တွမ်ႏကူꩻသော့ꩻမွုန်းတဝ်း ဝီခီပီးဒီးယားရောမ်ဖြုဲင်ꩻတပုဒ်ကိုသူꩻ၊ ကအာႏကွိုꩻလိတ်ဖုံႏနဝ်ꩻလဲ့ သော့ꩻနေးအပေ့ꩻအဗွောင်တွော့ꩻ အာႏကွိုꩻသုင်ꩻနေးဒျာႏသွော့ လိတ်ရဲဉ်ႏအနေႏ၊ အဝ်ႏပါသော့ꩻ public domain အကိုမွော့ ကသေႏချာႏဒါႏအခရာႏယို အာႏကွိုꩻခရာႏအနေႏ နာꩻမဉ်ႏယူႏနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏလꩻဒျာႏသွူ။ နုဲင်းနဝ်ꩻမဉ်ႏတမွေးတဝ်း မဉ်ႏကာႏပိုန်းထိုꩻ ခွုမ်ပဲင်ႏခွင်ꩻနဝ်ꩻ ထွာဗိုန်ထူႏတခွန်ꩻနေးရင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကလိုႏတောင်ꩻသေꩻယင်းနဝ်ꩻ ဝဲက်သုဲက်လိတ်မဲ့ငါ ကဲဉ်းအာအာနဝ်ꩻ တပါသော့ꩻတဝ်း public domain ကိုသွူ။ ဗိုန်နုဲင်းနဝ်ꩻအတွိုင်ꩻ ငဝ်းတချင်ꩻလိတ်ယာႏ ကဲဉ်းအာအာနဝ်ꩻလဲ့ တပါသော့ꩻတဝ်း(နေနေ)သွူ၊ ၁၉၂၃-ဗာႏနေင်ႏမာꩻလွဉ်ယို ကထေတုတ်ꩻဒါႏ အကျောင်ꩻခရာႏဖုံႏတွမ်ႏ ၁၉၇၈-ဗာႏ၊ တဲႏစဇန်နဝါရီလာ ၁-နီꩻ ကတဲမ်းခါꩻဒါႏ လိတ်ကဲဉ်းအာအာနဝ်ꩻ ခွုမ်ပဲင်ႏခွင်ꩻဖေႏသတိꩻ မွေးတဝ်းလဲ့ © အမုဲင်သင်္ကေတ တပါသော့ꩻတဝ်းစွဉ်ႏလဲ့ အဝ်ႏပါသော့ꩻထွူလဲဉ်း ခွုမ်ပဲင်ႏခွင်ꩻဆꩻလ့နဝ်ꩻသွူ။ နာꩻကတဲမ်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏပါသော့ꩻ public domain ကို မဉ်ႏယူႏနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ လꩻအွိုးမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ တဲမ်းသော့ꩻသွော့ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻအကို မွေးတဝ်းလဲ့ အိုင်ကိုမ်ချက်လိတ်မဲ့ငါအကိုနေား၊ အုံကိုမ်ချက်လိတ်မဲ့ငါကိုယို ပွိုးတမုဲင်ꩻ ကထင်းဗာႏ အဝ်ႏပါသော့ꩻ public domain ကိုခရာႏနဝ်ꩻ တဲမ်းသော့ꩻသွော့၊ (ဥပမာႏ- "ထေတုတ်ꩻသေꩻခါꩻ ၁၈၉၅-ဗာႏနေင်ႏ...")၊ အချက်အခဝ်ယင်ဟန်ႏယင်းတာႏနဝ်ꩻ ထွားသွော့ Wikipedia:Copyrights (အီႏကူꩻလိတ်ယာႏကထေခါꩻကရီးခါ စွꩻခွင်ꩻချက် အွဉ်ႏတီႏအီတာႏ ယီးထွဉ်ႏချက်ပါ) တွမ်ႏ လိတ်ယာႏဖုံႏအတာႏ နီသွဉ်းသီး လꩻခြေင်နေးတမွေးတဝ်းစား အခရာႏဖုံႏ ကယီးထွဉ်ႏနယ်အကို ယိုဩ။
အရွီးအခိုႏယံဖုံႏ

၁။ ယွုမ်းအံႏသꩻဆွော့ꩻလꩻတဲင် ဂုဏ်ႏသိက္ခာႏအဝ်ႏ : နဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာအရွီးအခိုႏသꩻဆွော့ꩻခွေါင်ခံႏစားဖုံႏသွူ။
၂။ အခရာႏ ထာꩻအုံနောင်ကင်ꩻကင်ꩻ
၃။ ကေားမွဉ်းဖျင်ခြွူႏမွဉ်းသားအလင် အွဉ်ႏတီႏဖေႏ

အာႏကွိုꩻ ထာꩻထိုမ်ႏထွားစမ်ꩻအယံတွမ်ႏ အရွီးအခိုႏဖုံႏ
Articles written out of thin air may be better than nothing, but they are hard to verify, which is an important part of building a trusted reference work. Please research with the best sources available and cite them properly. Doing this, along with not copying text, will help avoid any possibility of plagiarism. We welcome good short articles, called "stubs", that can serve as launching pads from which others can take off – stubs can be relatively short, a few sentences, but should provide some useful information. If you do not have enough material to write a good stub, you probably should not create an article. At the end of a stub, you should include a "stub template" like this: {{stub}}. (Other Wikipedians will appreciate it if you use a more specific stub template, like {{art-stub}}. See the list of stub types for a list of all specific stub templates.) Stubs help track articles that need expansion.
လိုꩻပုဂ္ဂိုလ်ႏသက်အဝ်ႏနေသားခရာႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဖုံႏ
မဉ်ႏတဲမ်း လိုꩻပုဂ္ဂိုလ်ႏသက်အဝ်ႏနေသားခရာႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻနဝ်ꩻ အာႏကွိုꩻချက်ဖုံႏ ပသော့ꩻဗာႏသွူတကာႏတဝ်း မွေးမဲဉ်ႏဒျာႏအကျောင်ꩻ(လဲ့) အွဉ်ႏတီႏနွောင်ꩻဗာႏမꩻသွူ၊ အရွီးအခိုႏတအဲဉ်ထဝ်း လိုꩻပုဂ္ဂိုလ်ႏသက်အဝ်ႏနေသားအတ္ထုပ္ပတ္တိ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ကုဲင်းခံႏဗာႏဒါႏ ဝင်ꩻမာꩻဖေ့ထိုꩻသွူ။
ထွာအီထာꩻထေင်ညင်ꩻခရာႏတွမ်ႏ လဲႏအံႏတဲမ်းဖေႏဝင်ꩻ
ကတဲမ်းရောမ်ဖြုဲင်ꩻအကို ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏ ခမ်းထီရေꩻ၊ ဘာႏသာႏရေꩻအလောင်း ထီႏပဉ်ဖဲ့ꩻထာꩻတွော့ꩻ လဲႏအံႏတဲမ်းဖေႏဝင်ꩻ မာꩻဗာႏတဝ်းနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ မဉ်ရိုꩻငါႏ ထီႏပဉ်ဖဲ့ꩻတဝ်းထာꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ သဘော်ꩻဖြောင်သွော့နုဲင်းနဝ်ꩻ။
ကတူႏစဲဉ်ႏအတာႏ အဓိပ္ပါယ်ႏဖြယ်အမျိုꩻမျိုꩻ ကပါသော့ꩻဒါႏရောမ်ဖြုဲင်ꩻဖုံႏ
Articles are primarily about what something is, not any term(s). If the article is just about a word or phrase and especially if there are very different ways that a term is used, it usually belongs in Wiktionary. Instead, try to write a good short first paragraph that defines one subject as well as some more material to go with it.
အစွိုꩻအဗူႏ
ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတသာအကိုယို တွမ်ႏဝီခီဖီးဒီးယားရောမ်ဖြုဲင်ꩻအလင် သွုပ်ဆွိုင်ꩻလို့ဝင်ꩻ အဝ်ႏတအဝ်ႏတဝ်း စဲစ်ထွားသွော့၊ (နျꩻသွော့ စူခွုမ်ကိရိယာႏကိုကအဝ်ႏဒါႏ "အဝ်ႏမုဲင်ꩻကိုလိင့်ခ်ခါꩻ"နဝ်ꩻနေား)၊ နဝ်ꩻမဉ်ႏထွူ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတသာယို အဆေ့ꩻသွတ်ꩻဖေႏနေး ကသေန်ႏသော့ꩻကဏ္ဍတဗာႏအကိုနဝ်ꩻ အွဉ်ႏသတိꩻသွော့၊ (ထွားသွော့ help:category ကိုနေား)၊ ပေါႏနုဲင်းနဝ်ꩻမဉ်ႏတမွေးတဝ်းနဝ်ꩻ ကေားဟော်ꩻလိတ်သား မဉ်ႏထိုမ်ႏရောမ်ဖြုဲင်ꩻနဝ်ꩻ မော့ꩻဒါႏထာꩻယပ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။
ဒေႏသအကို သꩻဝင်ႏစာꩻခရာႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဖုံႏ
ကျောင်ꩻသွဉ်လိတ်၊ တဝ်းလဲ့ တဖူꩻဖုံႏစတဲင် ကဆဲင်ႏဒါႏတွမ်ႏအဆေ့ꩻစား မဉ်ႏတမွေးတဝ်း ကဆဲင်ႏဒါႏ တွမ်ႏလိုꩻကအုံဗော့ꩻအထျꩻသားဖုံႏလွုမ်ꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻစားနဝ်ꩻ အဝ်ႏနေနေသွူ၊ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻစားနဝ်ꩻ လိုꩻအာဆန္ဒတအဲဉ်ထဝ်း၊ ကွဲႏတွော့ꩻ နဝ်ꩻကိုခြာနဝ်ꩻ အဆန်ꩻတွော့ꩻ မဉ်ႏတဲက်တွမ်ႏခင်ႏလမ်းလောင်ႏလင်ဗွိုန်နုဲင်းနဝ်ꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻပဉ်ရေင်ရေင် အဆန်ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ မဉ်ႏတပါသော့ꩻတဝ်း မဉ်ႏထွာဒျာႏဗော့ꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻရိုꩻရိုꩻနဝ်ꩻတဲး ကုဲင်းခံႏဗာႏဒါႏ ဝင်ꩻဟဲ့ꩻနက်လိုꩻသွူ၊ မဉ်ႏသော့ꩻဓာတ်ပုင်ႏနဝ်ꩻတဲး ဝင်ꩻသꩻကုဲင်းဝင်ႏစာꩻဒါႏ၊ ဒေႏသအကို သꩻဝင်ႏစာꩻခရာႏရောမ်ဖြုဲင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ဆဲင်ႏရာꩻဒေႏသ ဖေႏနေးကထွာသꩻဝင်ႏစာꩻခရာႏနဝ်ꩻ ကျိုꩻစာꩻသွော့၊ တတိယအရွီးအခိုႏနဝ်ꩻ နာꩻကအီႏတဲမ်းဒါႏအခရာႏယို အစဲင်းနဲင်းဒျာႏ အတွိုႏခြောင်ꩻတန် ဖေႏနေးကအွဉ်ႏနယ်နွောင်ꩻ အဝ်ႏတဖူꩻနဝ်ꩻတလီးလွုမ်ꩻသွူ။
Breaking news အထွာအကုဲင်
ကစဲင်းနဲင်းဒါႏ အထွာအကုဲင်တညတဝ်းဒွိုန်းအခရာႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻနဝ်ꩻ ဝီခီဖီးဒီးယား အဝ်ႏလက်ခံႏဒျာႏလဲ့ တခံႏညတဝ်း ကစဲင်းနဲင်း အထွာအကုဲင်ခရာႏ Breaking news ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ တလွောက်ꩻတဝ်း တွမ်ႏနီသွဉ်းသီးပရောစဲစ်သွူ၊ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻစားနဝ်ꩻ ကျမ်ႏစဉ်ꩻစာꩻတဲမ်းလုဲင်ႏဒျာႏသွော့ နီသွဉ်းသီးဝေးမူႏဖူးမူႏ ပရောစဲစ် ဝီခီသတင်ꩻအကိုသူꩻနော၊ အချက်အခဝ်အလင်ယင်းနဝ်ꩻ ဟော်ꩻထွားသွော့ ကစဲင်းနဲင်းဒါႏ အထွာအကုဲင်ဖုံႏ ကိုသူꩻနော။
မွဉ်းဖျင်ခြွူႏမွဉ်းလိတ်မဲ့ငါကမာႏကို
ပေါႏနာꩻမဉ်ႏကျိုꩻစာꩻဖန်ဆင်ꩻ လိတ်မဲ့ငါတသာတဗာႏလဲ့ တဲႏစဗာႏဒျာႏ တမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻအဝ်ႏဒွိုန်း edit box ငါမꩻထွာသွူ၊ edit box အကို နာꩻတတဲမ်းခါꩻဗာႏဒွိုန်းလိတ်ယာႏ (ဥပမာႏ- လိတ်မဲ့ယိုအကို ကအဝ်ႏဒါႏအကျောင်ꩻခရာႏ) နာꩻမဉ်ႏထီႏလꩻနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ ကအဝ်ႏတထွူလိတ်မဲ့ငါယို တရိုꩻရိုꩻတဝ်းတဲ့ နာꩻအီႏခြွူႏမွဉ်းမာႏဒါႏ၊ ကမွဉ်းဖျင်ပြောင်ꩻလုဲင်ႏခါꩻဖုံႏနဝ်ꩻ တွမ်ႏအွဉ်ႏသိမ်ꩻဟဝ်မွုန်း၊ ဟော်ꩻထွားသွူ ကအဝ်ႏအွိုးလ "လိတ်မဲ့ငါတဗာႏ ဖန်ဆင်ꩻဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ"ထွူမꩻ တဲႏစယင်းနေား။

အီႏဖန်ဆင်ꩻဗာႏ လိတ်မဲ့ငါတဗာႏ နုဲင်းမုဲင်ꩻ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အနယ်ꩻပညာႏ ယီးထွဉ်ႏနယ် လိတ်မဲ့ငါတဗာႏ ဖန်ဆင်ꩻဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွားသွော့ Wikipedia:လိတ်မဲ့ငါတဗာႏ ဖန်ဆင်ꩻဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ နဝ်ꩻနေား။ ကဖန်ဆင်ꩻနွောင်ꩻရောမ်ဖြုဲင်ꩻတပုဒ်နဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ ကေားကသုံꩻကနွို့ခါꩻလောဂ်အိဉ်သားလွုမ်ꩻ၊ နာꩻအထျꩻ တဲမ်းသေꩻခါꩻထွူရောမ်ဖြုဲင်ꩻတပုဒ်အဝ်ႏ(လဲ့) အကောင့်မဉ်ႏတအဲဉ်ထဝ်းနဝ်ꩻ ယံကနပ်တွမ်ႏဖေႏနာꩻရောမ်ဖြုဲင်ꩻတွမ်ႏ ယံကအွဉ်ႏစွꩻဒင်ႏဖေႏ ဒင်ႏသော့ꩻလွေꩻ ကအီႏဖန်ဆင်ꩻဗာႏရောမ်ဖြုဲင်ꩻဖုံႏ ကို လꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

နာꩻတွမ်ႏရောမ်ဖြုဲင်ꩻကို ကပါဒါႏအခရာႏနဝ်ꩻ စပ်ဆွိုင်ꩻဗော့ꩻလို့ဝင်ꩻ အဝ်ႏနေဟောင်း[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဝီခီပီးဒီးယားယို ထွာဒျာႏ လိုꩻတွိုင်ꩻခြွူႏမွဉ်းလꩻ ကျမ်ꩻစွုမ်ႏတဗာႏတန်ရင်ꩻ၊ ကွဲႏတွော့ꩻ ခြွူႏလိတ် ကလꩻနေးရွဉ်တောင်ꩻအာႏခꩻ တဝ်းလဲ့ ကလꩻနေးအစွဲးအကမ်းသားတာႏနဝ်ꩻတဲး အထူꩻယီးထွဉ်ႏနယ်ချက် အဝ်ႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

These guidelines are intended to prevent biased articles, and maintain the public's trust that content in Wikipedia is impartial and has been added in good faith. (See Wikipedia's conflict of interest (COI) guideline.)

The official guidelines are that editors must be volunteers. That means Wikipedia discourages editing articles about individuals, companies, organizations, products/services, or political causes that pay you directly or indirectly. This includes in-house PR departments and marketing departments, other company employees, public relations firms and publicists, social media consultants, and online reputation management consultants. However, Wikipedia recognizes the large volume of good faith contributions by people who have some affiliation to the articles they work on.

လယိုဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ကလိုႏလွောက်ꩻနာႏဗာႏ အခင်ႏမွဉ်ဥပဒေႏဖုံႏသွူ၊ မဉ်ႏပိုန်းလွဉ်ꩻထိုꩻ ဥပဒေႏယိုဖုံႏနဝ်ꩻ နာꩻကမွဉ်းဖျင်ဒါႏယို ကုဲင်းခံႏဗာႏယင်းဒါႏ ဝင်ꩻဖျင်ဆုဲင်ꩻယင်း၊ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻ(ဖုံႏ)တွမ်ႏ နာꩻကခြွူႏမွဉ်းသေꩻခါꩻအလောင်ႏလင်ဖုံႏလဲ့ အီႏခံႏဗာႏ ဝီခီဖီးဒီးယားခြွူႏမွဉ်းသားအလင်သီး စဲစ်ဆေꩻစဲင်းစဲင်းနဲင်းနဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊ နာꩻအကောင့်လဲ့ ကုဲင်းခံႏဗာႏဒါႏ ဝင်ꩻပေ့ꩻထိုꩻနဝ်ꩻသွူ။

"အဝ်ႏလိုႏသျောင်ႏ" တွမ်ႏတဲမ်းသော့ꩻမွုန်းတဝ်း အထွို့ꩻဗူႏအီဒျာႏ ထာꩻကျောႏညာႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻကိုကအဝ်ႏဒါႏ လိတ်ယာႏ အဆန်ခတ်ꩻ/ကတွိုႏခြောင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ မာꩻဖေ့ထိုꩻမွုန်း ဖေႏနေးလိုꩻအာသီး ကဖန်းဖြယ်တဲင် မာꩻ"ပိဉ်စွိုꩻ"နေးမွုန်းတဝ်း အကောင့် အုံကိုမ်ရောမ်ဖြုဲင်ꩻလိတ်မဲ့ငါကို ကအဝ်ႏဒါႏ ကဒေါ့ꩻထန်ႏလွဉ် ပွိုင်းဝွို့ဗော့ꩻတွမ်ႏနာꩻဖုံႏနဝ်ꩻ သွင်ꩻဖွီမွုန်းတဝ်း "ကလိုႏအွဉ်ႏသတိꩻအချက်ဖုံႏ" နာꩻကသော့ꩻလွေꩻ မွေးတဝ်းတဲ့ ကဖျင်ဒါႏအခရာႏဖုံႏနဝ်ꩻ ထိင်ꩻသိမ်ꩻသွော့ အုံပဉ်ဖဲ့ꩻတဝ်းထာꩻသဘော်ꩻ နာꩻကတဲမ်းဒါႏ အချက်အခဝ်ဖုံႏအတာႏ အာႏကွိုꩻသွော့ ဒုတိယအရွီးအခိုႏဖုံႏ (ဥပမာႏ- a major media article) "ကလိုႏတဲမ်းဒါႏ အနယ်ꩻယံဖုံႏ" ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဖုံႏယို ခြွူႏမွဉ်း/ ဖျင်ဆင်ဖေႏသွော့ အပေႏစား (ဥပမာႏ ဖျင်ပေါင်ꩻလိတ်ဖြုံႏ၊ ဖျင်လိင့်ခ်ဖုံႏ၊ ပေါင်ꩻသော့ꩻယင်း အာႏကွိုꩻခရာႏဖုံႏ) နာꩻအုံပဉ်ဖဲ့ꩻထာꩻမဉ်ႏအဝ်ႏလဲ့ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻလိတ်ယာႏတသာ မွေးတဝ်းလဲ့ ကခြွူႏမွဉ်းဖုံႏယို (ရောမ်ဖြုဲင်ꩻလိတ်မဲ့ငါအလီꩻကိုမွေးတဝ်းတဲင်) လွေꩻတဲမ်းသော့ꩻဒျာႏသွော့ အုံကိုမ်ရောမ်ဖြုဲင်ꩻလိတ်မဲ့ငါ ကိုသူꩻနေား။ Disclose your relationship to the client/topic. သုံꩻနမ်းပဲင်ႏအကောင့်ထွူတဲင် မွဉ်းဖျင်တဲမ်း(သော့ꩻ)သွော့ ထိုမ်ႏသွော့အစွဲးအကမ်း၊ ထိုမ်ႏသွော့ လိုꩻလင်ကတဲမ်းဒါႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဗိုန်နုဲင်းနဝ်ꩻသား မွေးတဝ်းလဲ့ အဝ်ႏဝင်ꩻကကွီလွဉ်ဒါႏရောမ်ဖြုဲင်ꩻအကိုတွော့ꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻအခရာႏကိုနဝ်ꩻ ဒင်ႏသော့ꩻသွော့ ထာꩻယူႏထာꩻတွေꩻဖုံႏ

Note that this has to do only with conflict of interest. Editors are encouraged to write on topics related to their expertise: e.g., a NASA staffperson might write about planets, or an academic researcher might write about their field. Also, Wikipedians-in-residence or other interns who are paid, hosted or otherwise sponsored by a scientific or cultural institution can upload content and write articles in partnership with curators, indirectly providing positive branding for their hosts.

နာꩻရောမ်ဖြုဲင်ꩻတသာတာႏ ကတူႏစဲဉ်ႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ထိုမ်ႏအကွက်ꩻ ကအဝ်ႏဒါႏလယိုအကို တွဲႏသော့ꩻနာꩻရောမ်ဖြုဲင်ꩻကတူႏစဲဉ်ႏထွူတဲင် နျꩻသွော့ꩻ အီႏလွေꩻနဝ်ꩻနေား၊ ထိုမ်ႏလꩻလဒ်လိတ်မဲ့ငါအကို "ဝီခီယိုအကို" ဖန်ဆင်ꩻသွော့ လိတ်မဲ့ငါ (တွမ်ႏနာꩻကတွဲႏသော့ꩻဒါႏလိတ်ယာႏ)"နဝ်ꩻနေား၊ လိတ်ယာႏတွမ်ႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻမဉ်ꩻယို မဉ်ႏအွဉ်ႏနယ်ခါꩻဖေႏ တွမ်ႏအရောင်ႏတနျာႏလဲ့ နျꩻရောမ်ဖြုဲင်ꩻမဉ်ꩻအရောင်ႏတနျာႏနဝ်ꩻတွော့ꩻ တဲမ်းလွေꩻနာꩻရောမ်ဖြုဲင်ꩻလꩻလဲဉ်းနဝ်ꩻသွူ။ ယိုနဝ်ꩻ အတသာနဲ့ တွဲႏသော့ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻဟုဲင်း၊ နဝ်ꩻထွူမꩻ နျꩻလုဲင်ႏသွော့ "အီႏလွေꩻ (ကျိုꩻစာꩻစံႏကတူႏစဲဉ်ႏ)နဝ်ꩻနေား။ အီႏထိုမ်ႏတာႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတဗာႏ ကအီႏဗိုန်ပီဒါႏ နာꩻကမဉ်ဖန်ဆင်ꩻကတူႏစဲဉ်ႏနဝ်ꩻလဲ့ ထွာနွောင်ꩻဒါႏ၊ တထွာတဝ်းလဲ့ အဝ်ႏဒါႏသွူ။ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻမဲဉ်ႏတနꩻနဲ့ တွမ်ႏကတူႏစဲဉ်ႏနဝ်ꩻ မဉ်ႏတအဲဉ်ထဝ်းလဲ့ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻကတူႏစဲဉ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻအဲဉ်ထဝ်း နုဲင်းနဝ်ꩻတဲးတမွေးတဝ်း၊ ကအွဉ်ႏနယ်ခါꩻဒါႏကီနဝ်ꩻအတွိုင်ꩻ မဲ့ꩻအီႏထိုမ်ႏတာႏနဝ်ꩻ စွဲးကမ်းအွဉ်ႏနယ်ဖေႏဒျာႏသွူ။

ဖြေႏသျင်ꩻဖေႏ ကတူႏတလူႏဗိုန်ဝင်ꩻ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အလုဲင်းတဗာႏ ကအွောန်ႏနယ်ခါꩻဒါႏလိတ်မဲ့ငါ - Wikipedia:Disambiguation

ယလဲင်ႏလဲင်ႏ နာꩻကလွိုက်ရွေꩻဒါႏ ကတူႏစဲဉ်ႏနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏရောမ်ဖြုဲင်ꩻအခရာႏဖြယ်အနေႏ နုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့အဝ်ႏဒါႏ၊ မဉ်ႏထွာနုဲင်းနဝ်ꩻတဲး ကတူႏစဲဉ်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ တွမ်ႏအလင်တဗာႏ တဗိုန်ခေါ်တဝ်းလို့ဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ၊ ကတူႏစဲဉ်ႏချင်ꩻချင်ꩻ ဗိုန်စွဉ်ႏလို့ဝင်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ အခရာႏအဓိပ္ပါယ်ႏထန်ႏခေါ်လို့ဝင်ꩻယို ဟဲ့ꩻ"ငဝ်းဗိုန်ခရာႏခေါ်"နဝ်ꩻသွူ၊ ယိုနဝ်ꩻတဲး ကေားသုံꩻစလိုꩻတသာသားတာႏနဝ်ꩻ ကုဲင်းထန်ႏသျုက်ဒါႏထာꩻ၊ မဉ်ႏမဉ်လꩻဒါႏလဲ့ ဖန်ဆင်ꩻရီး နာꩻနမ်းပဲင်ႏလိတ်မဲ့ငါအကျမ်ꩻထွူ လွေꩻရီ လိတ်မဲ့ငါစွဲးကမ်းကို ခြွူႏမွဉ်ႏစလိုꩻတသာသီး ကို(လꩻဒျာႏ)၊ မွေးတဝ်းလဲ့ အစွဲးအကမ်းခုံႏလောင်း ကိုနဝ်ꩻ ငဝ်းဗိုန်ခရာႏခေါ်ဖုံႏအတာႏ ကွီအစွဲးအကမ်းလဲ့ လꩻနွောင်ꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

ငဝ်းဗိုန်ခရာႏခေါ် ကတူႏစဲဉ်ႏအဝ်ႏစွဉ်ႏတခွုင်းမုဲင်ꩻ' ကတူႏစဲဉ်ႏတဗာႏယို အရေꩻတန်လွိုလဲဉ်း ကတူႏစဲဉ်ႏလင်တကားမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏအနယ်ꩻသိုမ်မျိုꩻတွော့ꩻ ဖြေႏသျင်ꩻအီတဲ့ လꩻနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။

 • ငဝ်းဗိုန်ခရာႏခေါ် လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ။ နမူႏနာႏအနေႏ နာꩻမဉ်ႏတွဲႏသော့ꩻ "တွီး"နုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ နာꩻအီႏတွိုႏလွေꩻသော့ꩻစွဉ်ႏ ငဝ်းဗိုန်ခရာႏခေါ်လိတ်မဲ့ငါကိုသူꩻသွူ၊ လိတ်မဲ့နဝ်ꩻအကို "တွီး(အခြွိုင်းကိရိယာႏ)၊ တွီး(ပေႏတင်ႏ)တွမ်ႏ အခရာႏအလောင်ႏလင် ကမဉ်ꩻဒါႏ"တွီး"စာႏရင်ꩻဖုံႏယို နာꩻအီႏထီႏလွဉ်ဗာႏနဝ်ꩻသွူ၊ အဝ်ႏလိုႏဖန်ဆင်ꩻဒျာႏ ငဝ်းဗိုန်ခရာႏခေါ်လိတ်မဲ့ငါ ကတဲက်ဆဲင်ႏတွမ်ႏရောမ်ဖြုဲင်ꩻကအဝ်ႏတထွူလဲဉ်း နုဲင်းနဝ်ꩻတာႏငါသွူ။
 • အသုင်ꩻအနုံꩻကထွာအထျꩻ။ ကိစ္စယင်ဟန်ႏဟန်ႏနဝ်ꩻ ကတူႏစဲဉ်ႏနမ်းဒျာႏနဝ်ꩻလဲ့ သုံꩻဒျာႏကဲဉ်းအာဝင်ꩻကသုံꩻ (အသုံꩻအနုံꩻကထွာအထျꩻ)စားအနေႏလွုမ်ꩻတဲင် ကအဝ်ႏကုဲင်ဒါႏ အသုံꩻအနုံꩻဖုံႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလုဲင်ႏဒျာႏ ငဝ်းဗိုန်ခရာႏခေါ်လိတ်မဲ့ငါကိုလွုမ်ꩻသွူ၊ ဥပမာႏ မဉ်ႏသော့ꩻလွေꩻ ကာရိစ်ဗီယံ-နုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ တွိုႏလွေꩻသော့ꩻစွဉ်ႏ ကာရိစ်ဗီယံပင်ႏလင်ႏကို ကအဝ်ႏဒါႏ ကျွန်ꩻစုသီးအခရာႏကိုသူꩻ၊ နုဲင်းဒါႏ ကာရိစ်ဗီယံတဖူꩻခြောင်ꩻတလီꩻလောင်း အသုံꩻအနုံꩻအလောင်ႏလင်ဖုံႏနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻတဲး အွဉ်ႏသော့ꩻခါꩻဒျာႏ ငဝ်းဗိုန်ခရာႏခေါ် လိတ်မဲ့ငါကိုကရိုꩻနဝ်ꩻ အီႏထီႏလွဉ်ဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။
 • ကတူႏစဲဉ်ႏနီဗာႏလွုမ်ꩻ။ မဉ်ႏတမွေးတဝ်း ကိစ္စယဟန်ႏဟန်ႏနဝ်ꩻ ကတူႏစဲဉ်ႏအတာႏ အခရာႏအဓိပ္ပါယ်ႏ အဝ်ႏနွောင်ꩻနီဗာႏလွုမ်ꩻ၊ ကတူႏစဲဉ်ႏရိုꩻရိုꩻနဝ်ꩻ သုံꩻဒျာႏကွို့ꩻ အဓိပ္ပါယ်ႏ(ယိန်းလွိုထဲင်းကဲဉ်းအာအာ)တဗာႏတာႏလွုမ်ꩻတွော့ꩻ အွိုးတဗာႏယင်းနဝ်ꩻ အီႏအွဉ်ႏလုဲင်ႏဒျာႏ hatnote-ကရိုꩻဒါႏ လိတ်အွဉ်ႏသေ ကေားကအီႏဟော်ꩻထွားလိတ်သားတာႏ လိတ်မဲ့ငါမော့ကီကိုသွူ၊ ဥပမာႏ နာꩻမဉ်ႏသော့ꩻလွေꩻ မောက်ꩻစောက်ꩻရာႏနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ တွိုႏလွေꩻသော့ꩻ အရောင်ꩻအရာႏခရာႏရောမ်ဖြုဲင်ꩻကို၊ မဉ်ႏအဝ်ႏ hatnote-ကိုလွေꩻနဝ်ꩻ အီႏတွိုႏလွေꩻသွူးစွဉ်ႏ မောက်ꩻစောက်ꩻရာႏ၊ အရွစ်ယံ လိတ်မဲ့ငါကိုꩻသူꩻ တလဲင်ႏချင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။

သော့ꩻလွေꩻအာႏကွိုꩻချက်ဖုံႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

နာꩻရောမ်ဖြုဲင်ꩻအကို ကအဝ်ႏလိုႏသော့ꩻလွေꩻ အရီးရီးသွတ်ꩻနဝ်ꩻ နာꩻအချက်အခဝ်ဖုံႏအတာႏ အဝ်ႏလိုႏသော့ꩻပါ အရွီးအခိုႏနဝ်ꩻဒျာႏတန်သွူ၊ တဲႏစွဉ်ႏယိုခါ သော့ꩻစမ်ꩻသွော့နုဲင်းလယိုအတွိုင်ꩻနေား၊ (နဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလွိုႏလွိုႏကာႏကာႏ အပြောင်ꩻထွာထိုꩻဒျာႏ လိင့်ခ်ဖုံႏအနေႏနဝ်ꩻသွူ)။ (၁) http://www.nytimes.com/2007/04/12/books/12vonnengut.html (၂) http://www-03.ibrn.com/ibrm/histiry/exhibits/space/space_shuttle.html တွိုႏဆုဲင်ꩻဆုဲင်ꩻ ဖေႏနေးကပေါႏထွာ မုဲင်ခြွဉ်းစုအမော့လ နဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ အီႏအွဉ်ႏချꩻဗာႏခင်ႏလမ်းနုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ မဲ့ꩻလွူꩻထွားလꩻနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။

နာꩻကအီႏသော့ꩻ အာႏကွိုꩻချက်စာႏရင်ꩻဖုံႏတာႏ သမ်းအဝ်ႏလိုႏခြွူႏမွဉ်းဒွိုန်း တစူးတစိꩻကရိုꩻလဲ့ လိတ်မဲ့ငါအမော့ကီကို မဉ်ႏသော့ꩻပါနေး တမ်းပလေက်:လိတ်မဲ့ငါတသာတွမ်ႏတမ်းပလေက်နဝ်ꩻ နာꩻအဝ်ႏတဲမ်းခြွူႏမွဉ်း ရောမ်ဖြုဲင်ꩻယိုအကျောင်ꩻ အွဉ်ႏသေပါ ကေားခြွူႏမွဉ်းအလောင်ႏလင်သားတဲ့ လꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ အဟဝ်သွတ်ꩻနဝ်ꩻတဲး နာꩻလိတ်မဲ့ငါဖြယ်တဗာႏအကို ဖန်ဆင်ꩻရောမ်ဖြုဲင်ꩻထွူတွော့ꩻ ဖေႏနေးကထွာလွဉ်ရောမ်ဖြုဲင်ꩻယံတပုဒ် ထူႏနေးအခိန်ႏ ခြွူႏမွဉ်းနေးနဝ်ꩻတဲ့ လꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ၊ မဉ်ႏထွူမꩻ ကွဲးခြုဲင်းသော့ꩻလွေꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻပွုမ်ႏကိုသူꩻလဲ့ လꩻဒျာႏသွူ၊ နျꩻလိင့်ခ်ယိုထွူတဲင် လွေꩻတဲမ်းစမ်ꩻစမ်ꩻရောမ်ဖြုဲင်ꩻ အွိုးနာꩻနမ်းပဲင်ႏ Sandbox ကိုသူꩻတဲ့လꩻဒျာႏသွူ၊ ကွဲႏတွော့ꩻ ထွာဒျာႏကေားသုံꩻသား နမ်းပဲင်ႏလိတ်မဲ့ငါရိုꩻကီလဲ့ ကတူႏစဲဉ်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ လွိုးရတသေန်ႏလျောႏတဝ်း မဉ်ႏယူႏနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ ကုဲင်းခံႏဗာႏဒါႏ ဝင်ꩻကီထွဉ်ႏမာꩻဖေ့ထိုꩻချာနဝ်ꩻသွူ။

ဖဖြယ်ကဏ္ဍ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတွိုင်ꩻနဝ်ꩻ ဝီခီဖီးဒီးယားကဏ္ဍဖုံႏအကို အဝ်ႏလိုႏပါသော့ꩻ တဗာႏ တဝ်းလဲ့ တဗာႏမာꩻကိုမꩻသွူ၊ ယလဲင်ႏလဲင်ႏ ကထိုမ်ႏဒါႏလွောက်ꩻရာꩻကဏ္ဍဖုံႏကိုနဝ်ꩻ စဉ်ꩻစာꩻရီး ကရဗိုန်နွောင်ꩻဒါႏ အကတူႏစဲဉ်ႏထွူမꩻ မဉ်ႏလွေꩻထိုမ်ႏဒျာႏ ကဏ္ဍလိတ်မဲ့ငါနုဲင်းနဝ်ꩻကအဝ်ႏသော့ꩻနဝ်ꩻ ယိန်းယိုꩻဟဝ်သွူ၊ မဉ်ႏတမွေးတဝ်းလဲ့ နွို့ꩻလွေꩻ Category:ရောမ်ဖြုဲင်ꩻကိုထွူမꩻ နျꩻသေန်ႏလျောႏရာꩻကဏ္ဍက ထိုမ်ႏအရန်းရန်းနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ လꩻဒျာႏသွူ၊ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻအကင်လ ကရိုꩻဒါႏယိုအကို တဲမ်းသော့ꩻကသေန်ႏလျောႏရာꩻကဏ္ဍ လꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻအရန်း[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

တဲမ်းသော့ꩻရောမ်ဖြုဲင်ꩻမဉ်ႏထွူ နျꩻ"အွဉ်ႏနယ်နမူႏနာႏ"နဝ်ꩻထွူတွော့ꩻ အမာႏအဝ်ႏတအဝ်ႏတဝ်း စဲစ်ဆေꩻထွားချာလꩻဒျာႏသွူ၊ နဝ်ꩻထွူမꩻ နျꩻ"ယံကအွဉ်ႏသိမ်ꩻဟဝ်လိတ်မဲ့ငါယို"တွော့ꩻ သိမ်ꩻခါꩻလꩻလဲဉ်းနဝ်ꩻသွူ။

နဝ်ꩻထွူ မာꩻသွုပ်ဗာႏယင်းနုဲင်းမုဲင်ꩻ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ယိုခါနဝ်ꩻ နာꩻဖန်ဆင်ꩻလိတ်မဲ့ငါတဗာႏ ထွူလဲဉ်းဒျာႏ၊ ကွဲႏတွော့ꩻ နာꩻကမာꩻနွောင်ꩻဒါႏ အခရာႏလောင်ႏလင်နဝ်ꩻတဲ့ အဝ်ႏနေဒွိုန်းကသွူ။

ဖေႏနေးကယိန်းယံထင်ႏထိုလွဉ်နဝ်ꩻ မွဉ်းဖျင်သွုပ်ယင်းသွော့[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻ တထွူသွတ်ꩻတဝ်းဒွိုန်းသွူ။ ကဲဉ်းအာအာနဝ်ꩻတဲး ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတပုဒ်နဝ်ꩻ ပေါႏသဲစ်ကဖန်ဆင်ꩻထွူလဲ့ အဝ်ႏပြဲ့ꩻစွုမ်ႏတထွူလဲဉ်းဒျာႏ၊ ကွဲႏတွော့ꩻ အီႏသွုပ်ငါယင်းတာႏ အဝ်ႏနေဒွိုန်းက၊ အဝ်ႏလိုႏနေကဒွိုန်း နာꩻခြွူႏမွဉ်းအာအာနဝ်ꩻသွူ။

ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏ နာꩻကဖန်ဆင်ꩻခါꩻဒါႏရောမ်ဖြုဲင်ꩻနဝ်ꩻ နာꩻသꩻဝင်ႏခရာႏ မဉ်ႏအဝ်ႏမွေးမွေးငါႏကရိုꩻလဲ့ အခိန်ႏအခါႏအလွောက်ꩻ ကလိုႏပေါင်ꩻသော့ꩻထဲင်းယင်း အခရာႏဖုံႏတာႏနဝ်ꩻ နာꩻအဝ်ႏလိုႏလွူꩻသမ်းသမ်းယင်းကဒွိုန်းသွူ၊ ယိုနဝ်ꩻ မွူးဟာလင်ꩻယို၊ မွူးရဝ်ꩻနီꩻ၊ မွေးတဝ်းလဲ့ လꩻပေါင်ꩻမဉ်ႏအာထွူမꩻလဲ့ ထွာနွောင်ꩻဒျာႏ၊ အခိန်ႏမုဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်း ထင်ႏငါသမ်းသမ်းသွော့။

အွဉ်ႏလင်ꩻပုံႏစံႏ ထင်ႏထိုယံလွဉ်[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အွဉ်ႏလင်ꩻပုံႏစံႏမဲဉ်ႏမဲဉ်ႏ နာꩻရောမ်ဖြုဲင်ꩻ (တွမ်ႏခြဲ့ꩻလုဲင်းယင်း၊ ဖေႏနေးကပါသော့ꩻလꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻအစဲင်းနဲင်း)နဝ်ꩻ ဟော်ꩻထွားသွော့ လယိုဖုံႏနေား။

 • Wikipedia: သွဉ်ခန်ꩻတာႏဖုံႏ
 • ယီးထွဉ်ႏနယ်တဲမ်း Wikipedia:ရောမ်ဖြုဲင်ꩻယံနယ်ꩻ
 • ကပြဲ့ꩻစွုမ်ႏမွေးဒါႏ Wikipedia:ရောမ်ဖြုဲင်ꩻ
 • Wikipedia:ကတူႏစဲဉ်ႏတန်

အွဉ်ႏသိမ်ꩻဟဝ်ခါꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻမဉ်ႏထွူလဲဉ်းတဲ့ လိုꩻလောင်ႏလင် သွုန်ႏသꩻတခြင်ခြင် နွို့တဲမ်းသော့ꩻယင်း အဝ်ႏလꩻဒျာႏ၊ ကေားဖန်ဆင်ꩻသားအလောင်းနဝ်ꩻ ကအီႏထိန်ꩻချုပ်ချာ လိတ်ယာႏအကျောင်ꩻခရာႏဆုဲင်ꩻဆုဲင်ꩻနဝ်ꩻ အခွင်ꩻအရေꩻထူꩻ တအဲဉ်ထဝ်းဒွုမ်သွူ၊ ဟော်ꩻထွားသွော့ ကပါသော့ꩻဗာႏ Wikipedia:ကို နမ်းပဲင်ႏအခရာႏ ကိုနေား။ နဝ်ꩻလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း ကအီႏအွဉ်ႏဖုဲင်းထိုꩻ နာꩻကတဲမ်းသေꩻခါꩻ တဝ်းလဲ့ ကအီႏဖျင်ဆင်တာႏနဝ်ꩻ နာꩻခံႏဗာႏဝင်ꩻမာꩻသျုက်တရေင် မွေးတဝ်းလဲ့ ခါးလားထာꩻကေႏနပ်တဝ်းကထွာလွဉ် ဟော်ꩻထွားသွော့ Wikipedia:Don't be ashamed ကိုနဝ်ꩻနေား။

Avoid orphans[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

An orphaned article is an article that has few or no other articles linking to it. The main problem with an orphan is that it'll be unknown to others, and may get fewer readers if it is not de-orphaned.

Most new articles are orphans from the moment they are created, but you can work to change that. This will involve editing one or more other articles. Try searching Wikipedia for other pages referring to the subject of your article, then turn those references into links by adding double brackets to either side: "[[" and "]]". If another article has a word or phrase that has the same meaning as your new article, but not expressed in the same words as the title, you can link that word or phrase as follows: "[[title of your new article|word or phrase found in other article]]." Or in certain cases, you could create that word or phrase as a redirect to your new article.

One of the first things you want to do after creating a new article is to provide links to it so it will not be an orphan. You can do that right away, or if you find that exhausting, you can wait a while, provided that you keep the task in mind.

See Wikipedia:Drawing attention to new pages to learn how to get others to see your new articles.

သော့ꩻခြွဉ်းငီꩻလွေꩻသွော့ အငဝ်းဗိုန်အခရာႏခေါ် လိတ်မဲ့ငါကိုသူꩻ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ငဝ်းဝေါဟာရ အခရာႏအဓိပ္ပါယ်ႏ မဉ်ႏတကွာႏခေါ်တဝ်းနဝ်ꩻ (ကမဉ်ဒေါ့ꩻနဝ်ꩻတဲး လိတ်မဲ့ငါ အကတူႏစဲဉ်ႏကဗိုန် မဉ်ႏအဝ်ႏသုံꩻဆွိုင်ꩻလို့ဝင်ꩻနဝ်ꩻ) ထွားစမ်ꩻရီး ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတာႏ ငဝ်းဗိုန်ခရာႏခေါ် လိတ်မဲ့ငါ အဝ်ႏတအဝ်ႏတဝ်းထွူ မဉ်ႏအဝ်ႏမꩻ ကွဲးသော့ꩻခြွဉ်းငီꩻလွေꩻ လိတ်မဲ့ငါနဝ်ꩻကိုနေား။

အဝ်ႏလိုႏနေကဒွိုန်း အစွဲးအကမ်းနဲ့[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • သတင်ꩻအကွို့ꩻအခဝ်ဖုံႏ၊ ယီးထွဉ်ႏချက်ဖုံႏ၊ လိတ်မဲ့ငါကဖေႏအစွဲးအကမ်း စာႏရင်ꩻဖုံႏတာႏနဝ်ꩻ ထွားသွော့ ယီးထွဉ်ႏနယ် အစွဲးအကမ်း ကိုနေား။
 • ကလꩻနွောင်ꩻဒါႏ အစွဲမ်းအကမ်းခင်ႏလမ်း အယံသွတ်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ နေင်ႏထီနွိုးဆဲင်ႏတွမ်ႏ ထွာအထျꩻအစွဲးအကမ်းခုံႏ လိတ်မဲ့ငါနဝ်ꩻဖုံႏသွူ။
 • နာꩻအုံကိုမ်ချက် လိတ်မဲ့ငါအကို ဖေႏနေးကလꩻ လိုꩻလောင်ႏလင်သီး အစွဲးအကမ်းနဝ်ꩻ နျꩻသွော့ယိုကို၊ စေႏတနာႏဝွန်ႏထံꩻတဖြာꩻ အီႏစွဲးကိုဖေႏနာꩻအတွက် တဆင်ႏဆင်ႏမဲ့ အအီႏဖျော်လွဉ်ဒျာႏ။
 • ဝီခီဖီးဒီးယားအကို ကကွီထေ့နွောင်ꩻဒါႏ ထာꩻမာꩻဝွန်ႏဆောင်ႏဖုံႏတွမ်ႏ စွဲးကမ်းကိုဖေႏအတွက်ဖုံႏနဝ်ꩻ ထွားသွော့ ကွီဒေါ့ꩻထေ့ဌာႏန ကိုနေား။
 • မဉ်ႏထွာအနယ်ꩻလင်အနေႏလဲ့ ငဝ်းရီဖုံႏယို သုံꩻနေး IRC chat ထွူတဲင် နွို့ရီသော့ꩻ ချာနဲစွဲးကမ်းကိုဖေႏ ဝီခီဖီးဒီးယား ကိုနဝ်ꩻ လꩻနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။

ဟော်ꩻထွားသွော့ ယိုꩻယာႏကျမ်ꩻစွုမ်ႏတဗာႏဗာႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မဉ်ႏဟော်ꩻထွား ကတွဲႏနျꩻသေꩻခါꩻဒါႏ ယိုꩻယာႏကျမ်ꩻစွုမ်ႏ (နုဲင်းဒါႏမျန်မာ့စွယ်စုံကျမ်ꩻ) ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ လွူꩻထွားလꩻဗာႏပါ အအွဉ်ႏလိတ်ယာႏ၊ အတဲမ်းပုံႏနယ်စတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻခရာႏဖုံႏသွူ၊ ပေါႏမဉ်ႏအီႏတဲမ်းသွူ ကျမ်ꩻစွုမ်ႏရောမ်ဖြုဲင်ꩻတပုဒ်နဝ်ꩻ အကျောင်ꩻအခရာႏဖုံႏ အဝ်ႏခါꩻထွူဗာႏ သွူတကာႏတဝ်း တဲမ်းလိတ်အခင်ႏမွဉ် ဗဟုသုတယင်ဖုံႏလဲ့ လိုႏအဝ်ႏသေꩻခါꩻငါႏ မဉ်ဖေႏကျံႏဉာဏ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊ ခါးလားကအီႏတဲမ်း ကျမ်ꩻစွုမ်ႏရောမ်ဖြုဲင်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏထင်ႏသေꩻခါꩻကရီးဒွိုန်း အရန်းထိုကျောင်ꩻ မွေးတဝ်းတဲ့ ကောလေက်ကိုကအဝ်ႏဒါႏ သွဉ်တဲမ်းလိတ်အရန်း မဉ်ဖေႏကျံႏဉာဏ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

တမ်းပလေက်:Help navigation