စွဲးကမ်းကို:Formatting

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အကူႏညီႏ တဲမ်းမွဉ်းဖျင် ထူႏသုင်ꩻ တဲမ်းထုင်ꩻ တဖူꩻရဲဉ်ႏ

စတောမ်မွဉ်းဖျင်ချꩻformat (Formatting)၊ ဆွိုက်စပ် (Linking)၊ စာႏရင်ꩻ (list)၊ ချꩻဇယား (Table)၊ Infoboxပုင်ႏဖုံႏ (Image)၊ ခြွဉ်းစပ် အာႏကွိုꩻချက် သင်္ချာမှတ်စု


လိတ်ဖြုံႏတခေင်ႏ တောမ်ႏ လိတ်ဖြုံႏဖြေင်း(မာꩻဒွုန်)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ''လိတ်ဖြုံႏတခေင်ႏ'' = italics. (2 apostrophes on both sides)
 • '''လိတ်ဖြုံႏဖြေင်း(မာꩻဒွုန်)''' = bold. (3 apostrophes on both sides)
 • '''''နီစွိုးလွုမ်း''''' = နီစွိုးလွုမ်း. (5 apostrophes on both sides)

မာꩻဒွုန်(Bold)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မိဉ်ႏမဲဉ်မာꩻဒွိုန် Bold လိတ်ဖြုံႏနဝ်ꩻ

'''Bold'''

Double Code( " ) မွေးတဝ်း။ Signal Code( ' ) ၃ ဗာႏဒျာႏဩ။

မာꩻတခေင်ႏ(Italic)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မိဉ်ႏမဲဉ်မာꩻတခေင်ႏ Italic လိတ်ဖြုံႏနဝ်ꩻ

''Italic''

Double Code( " ) မွေးတဝ်း။ Signal Code( ' ) ၂ ဗာႏဒျာႏဩ။

လိတ်ဖြုံႏဖြေင်းနဝ်ꩻ သုင်ꩻအီဒျာႏ အွောန်ႏနယ်ဖေႏစ အမိဉ်ꩻတသာ မွေးတဝ်းလဲ့ အကျောင်ꩻခရာႏတသာ တဗာႏဗာႏ အရီးသွတ်ꩻအလဲင်ႏဒျာႏသွူ။ လိတ်ဖြုံႏတခေင်ႏနဝ်ꩻ သုင်ꩻအီဒျာႏ ရုက်မွန်၊ ငဝ်းသချင်ꩻဖုံႏ ကတူႏစဲဉ်ႏအနေႏကိုသွူ။ နီစွိုးလွုမ်းနဝ်ꩻ သုင်ꩻအီဒျာႏ အွောန်ႏနယ်ဖေႏစ ရုက်မွန်၊ ငဝ်းသချင်ꩻဖုံႏ ကတူႏစဲဉ်ႏ အရီးသွတ်ꩻအလဲင်ႏကိုသွူ။

Internal Link ကရိုနဝ်ꩻ ယီးနယ်ချာယင်း Wiki ယိုအကို ကအဝ်ႏဒါႏ အကျောင်ꩻခရာႏလိတ်မဲ့ငါ ဒျာႏသွူ။ ဥပမာႏ:: ထူႏသုင်ꩻခါꩻဒျာႏ Computer ဖုံႏသွူ။ နဝ်ꩻကိုနဝ်ꩻ Computer ယို သော့ꩻခါꩻ Internal Link နဝ်ꩻသွူ။

[[Link title]]

ကတူႏစဲဉ်ႏတောမ်ႏ ကတူႏစဲဉ်ႏဖြယ်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ကတူႏစဲဉ်ႏတန်တာႏနဝ်ꩻ==ကတူႏစဲဉ်ႏတန်== (ညီမျှခြင်း သင်္ကေတ ၂ဗာႏ အဗွောင်/အပေ့ꩻ)
 • ကတူႏစဲဉ်ႏဖြယ်တာႏနဝ်ꩻ===ခေါင်းစဉ်ခွဲ=== (ညီမျှခြင်း သင်္ကေတ ၃ ဗာႏ ဗွောင်/ပေ့ꩻ)
 • ကတူႏစဲဉ်ႏပေႏတာႏနဝ်ꩻ====ကတူႏစဲဉ်ႏပေႏ==== (ညီမျှခြင်း သင်္ကေတ ၄ ဗာႏ ဗွောင်/ပေ့ꩻ)

ဖေႏကအွဉ်ႏနယ် အချက်ရဲဉ်ႏနေးတာႏနဝ်ꩻ အစကို သော့ꩻတောမ်ႏ * တဲင် တဲမ်းသွုပ်လွေꩻသွော့ လိတ်ယာႏ ကအွဉ်ႏနယ်ခါꩻဒါႏ လ့နဝ်ꩻအတွိုင်ꩻဩ။

* လိတ်ယာႏ
* လိတ်ယာႏ
** လိတ်ယာႏ
** လိတ်ယာႏ
* လိတ်ယာႏ
 • လိတ်ယာႏ
 • လိတ်ယာႏ
  • လိတ်ယာႏ
  • လိတ်ယာႏ
 • လိတ်ယာႏ

ဂဏန်ꩻအမုဲင်ရဲဉ်ႏ/စဲဉ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဖေႏကအွဉ်ႏနယ် ဂဏန်ꩻအမုဲင်ရဲဉ်ႏနေးတာႏနဝ်ꩻ အစကို သော့ꩻတောမ်ႏ # တဲင် တဲမ်းသွုပ်လွေꩻသွော့ လိတ်ယာႏ ကအွဉ်ႏနယ်ခါꩻဒါႏ လ့နဝ်ꩻအတွိုင်ꩻဩ။

# လိတ်ယာႏ
# လိတ်ယာႏ
## လိတ်ယာႏ
## လိတ်ယာႏ
# လိတ်ယာႏ
 1. လိတ်ယာႏ
 2. လိတ်ယာႏ
  1. လိတ်ယာႏ
  2. လိတ်ယာႏ
 3. လိတ်ယာႏ

HTML code ယဟန်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ သော့ꩻလꩻဒျာႏသွူ။ ကွဲႏတွော့ꩻ ကဲဉ်းအာနဝ်ꩻ တလိုႏတဝ်းသွူ။