ဝီခီပီးဒီးယား:နိဒါန်း

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
Help:Contents
မိတ်ဆက်   လွူꩻထွားစဲင်းထဲင်း မွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻခရာႏ   ထောင်ထွား ဝီခီပီးဒီးယား   သွဉ်ခန်ꩻဖုံႏ

ဝီခီပီးဒီးယားကရိုꩻနဝ်ꩻ တမုဲင်ꩻ?

A short video about the satisfaction editors get from contributing

ဝီခီပီးဒီးယားကရိုꩻနဝ်ꩻ ကေားသုင်ꩻသားဖုံႏ ခြွဉ်းဗူႏမွဉ်းဖျင် တဲမ်းစန်ႏညီꩻသော့ꩻလို့ဝင်ꩻတာႏ လဲင်းလောင်း ကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏတမျိုꩻဒျာႏသွူ။ သုင်ꩻနေးတောမ်ႏ ဝီခီကရိုꩻဒါႏ ဝဲက်သုဲက်ပုင်ႏစံႏတမျိုꩻတဲင် ကေားသုင်ꩻသား ခြွဉ်းဗူႏတဲမ်းစန်ႏသော့ꩻညီꩻလို့ဝင်ꩻ အဆင်ႏယံဖေႏနေးကပြေႏအီအတာႏ ပွိုင်ဆင်ခါꩻဖေႏတဲပ်တဲပ်နဲပ်နဲပ်ဒျာႏသွူ။ ကေားသုင်ꩻသားဖုံႏလဲ့ ယံလဲဉ်းတဲ့ ဖေႏနေးကယံထဲင်းထဲင်းတဲင် အခိန်ႏနားရီႏအလွောက်ꩻ အဝ်ႏကူႏညီႏစွဲးထဲမ် တဲမ်းစန်ႏသော့ꩻကိုဒျာႏ လို့ဝင်ꩻဖုံႏသွူ။ ခွုမ်မာꩻစွဲးထဲမ်ကို ပြောင်ꩻလုဲင်ႏချက်ဖုံႏ ကားကအဝ်ႏလို့လို့နဝ်ꩻ အဝ်ႏဒင်ႏခါꩻဖေႏမတ်တန်ꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻ ရာႏဇာႏဝင်ႏဖုံႏကို တောမ်ႏ ထွာပြောင်ꩻယိုခါကျာꩻဖုံႏကိုသွူ။ မိဉ်ႏမဲဉ်းထွားထဲင်း ပရောစဲစ်ထာꩻမာꩻယို အကျောင်ꩻခရာႏ အလုဲင်းအစဲင်းနဝ်ꩻ နွို့ထွားနွောင်ꩻဒျာႏ ဝီခီပီးဒီးယား အကျောင်ꩻခရာႏ လိတ်မဲ့ငါကို သွူဩ။

နာꩻအီႏစွဲးကမ်းကိုဖေႏနွောင်ꩻ နုဲင်းမုဲင်ꩻဟောင်း

Image of Wikipedia showing the edit link above the page title. Screen readers may show this under the "views" heading.
အီႏမွဉ်းဖျင် ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတဗာႏတာႏ နျꩻဖေႏသွော့ "မွဉ်းဖျင်" မွေးတဝ်းလဲ့ "မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ" နဝ်ꩻဩ
မွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻ ဝီခီပီးဒီးယား သွဉ်ခန်ꩻ

အီႏမွဉ်းဖျင်စွဲးထဲမ်ကိုတာႏ တောမ်ႏငမ်းမွုန်းဩ – လိတ်မဲ့ငါ ကဲဉ်းအာကားကအဝ်ႏနဝ်ꩻ ပါမုဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်း မွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻဖေႏထဲင်း အဝ်ႏလꩻဒျာႏတဲင် ရုဲင်းဟန်သွော့ဩ! နီသွောန်းသီး အဝ်ႏဖေႏအာႏဒျာႏသွူ။ ဖေႏကဟဝ်လွောန်ယံလွောန်အီထဲင်းတာႏ စွဲးကမ်းမာꩻကိုနွောင်ꩻဒျာႏနုဲင်းယိုဖုံႏသွူ— ဥပမာႏ- မွဉ်းဖျင်ထဲမ် လိတ်ဖြုံႏ၊ လိတ်ယာႏအအုံအအဝ်ႏ အလွေꩻအသဲင်ꩻ၊ သဒ္ဒါႏ၊ ဟော်ꩻထွားဖေႏကယိုꩻအီ နွို့တဲမ်းဖျင်ဖေႏချာ၊ ထဲမ်သွော့ꩻထဲင်း အကျောင်ꩻခရာႏဖုံႏ၊ မွေးတဝ်းလဲ့ ဖုဲင်းထန်ႏထိုꩻ အကျောင်ꩻခရာႏ သျုက်တရေင်အီထာꩻဖုံႏ၊ ယားကုဲင်ချာ မွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻ အနယ်ꩻတမွေးတဝ်းဖုံႏ စတဲင် ထိုမ်ႏခွုမ်မာꩻဖေႏကိုနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။ မိဉ်ႏမဲဉ်ထဲမ်သော့ꩻထဲင်း အကျောင်ꩻခရာႏတသာဖုံႏ သꩻဆန္ဒမိဉ်ႏအဝ်ႏနဝ်ꩻ သော့ꩻဖေႏပါထွူ အာႏကွိုꩻချက်တဲင် ယံကထွာအီနွောင်ꩻ စဲစ်ဆေꩻအွဉ်ႏနွောင်ꩻဒျာႏအတီႏ ကရိုꩻနဝ်ꩻ အွဉ်ႏနယ်ဖေႏသွော့ဩ။ မွေးတဝ်းလဲ့ အွဉ်ႏကုဲင်နွောင်ꩻဒျာႏ ဖေႏကျံႏဉာဏ်ႏချက်ဖုံႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻ အိုင်ကိုမ်ဒေါ့ꩻရီချက် လိတ်မဲ့ငါ ကိုဩ။ အီႏမွဉ်းဖျင်ခြပ်ချော်ꩻ ထာꩻထေင်ညင်ꩻကထွာအီဒါႏ ကတူႏစဲဉ်ႏဖုံႏတောမ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ဗဟိုႏ(အဓိက)လိတ်မဲ့ငါဖုံႏတာႏနဝ်ꩻ ခလားကဖျင် ယံအိုင်ကိုမ်ဖေႏရီးနေးသွော့ဩ။ မိဉ်ႏနွို့ပါတဲမ်းသော့ꩻကိုဖေႏ ဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻ အအီႏသျင်ꩻနယ်ဖေႏ နာꩻအတာႏ ကအဝ်ႏလိုႏဒါႏ ထူႏသုင်ꩻနယ်ꩻ၊ ဖေႏသုင်ꩻသပ်ချက် တောမ်ႏ တဲမ်းဝီခီပီးဒီးယား အခေႏခံႏအချက်လျက်ဖုံႏဒျာႏသွူ။

မတ်တောင်ꩻခါꩻသွော့ – နာꩻတယားကုဲင်နွောင်ꩻတဝ်း ဝီခီပီးဒီးယား သွူဩ။ ကမွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻခါꩻဒါႏ ခွုမ်မာꩻချက်ကားကအဝ်ႏ လို့လို့နဝ်ꩻ ခွုမ်မာꩻချာနွောင်ꩻ ဖျင်ဆင်သဲင်ꩻချာနုဲင်းအလီꩻ၊ မွဉ်းဖျင်ထဲင်းတောမ်ႏ မာꩻဟဝ်ဖေႏသမ်းထဲင်း အဝ်ႏလꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻ အဝ်ႏဖေႏခွင်ꩻခါꩻဒျာႏ အမာႏအပဲစ်ဖုံႏသွူ။ ကောပ်နဝ်ꩻမꩻ နွို့ခွုမ်မာꩻ တဲမ်းမွဉ်းဖျင်ကိုဖေႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတဗာႏတဲင် ဝီခီပီးဒီးယားယို ဖေႏကထွာလွဉ် အိဉ်တာနဲတ်လဲင်းလောင်းကီ အယံသွတ်ꩻ သတင်ꩻအချက်လျက်တာႏ စွဲးကမ်းကူႏညီႏဖေႏကိုသွော့ဝင်ꩻဩ။

လူႏတန်ꩻနွောင်ꩻဒျာႏ – ဝီခီပီးဒီးယားယို ထူႏသုင်ꩻခြေင်လꩻဒျာႏ ဖေႏဗာႏတဝ်းအငိုꩻသွူ။ ကွဲႏတွော့ꩻ ဖေႏကခွုမ်မာꩻနွောင်ꩻ ထာꩻမာꩻနုဲင်းယိုတာႏ အာႏကွိုꩻအုံနောင်ဗာႏဒျာႏ အလူႏဗွေႏသီး ထာꩻလူႏတန်ꩻဖုံႏတောမ်ႏ ရွဉ်စွဲးကမ်းဖုံႏအလောင်းသွူ။ ကောပ်နဝ်ꩻမꩻ ဖေႏကစွဲးကမ်းနွောင်ꩻ ထာꩻမာꩻပရောစဲစ်တာႏ ရွဉ်လို့စရိပ်ဖုံႏတောမ်ႏ ဖေႏကခွုမ်မာꩻတိုꩻခြဲ့ꩻလုဲင်းနွောင်ꩻထဲင်း ထာꩻမာꩻဖုံႏတာႏ နျꩻသွူ ဖဲ့ꩻစေႏဖဲ့ꩻကအဝ်ႏဒါႏ လူႏတန်ꩻ လိတ်ဖြုံႏလိဉ့်နဝ်ꩻတွော့ꩻ စွဲးကမ်းလူႏတန်ꩻဖေႏပါသွော့ဝင်ꩻတဲင် ကူႏညီႏကိုသွော့ဝီခီဩ။

စမ်ꩻထွားစိမ်ꩻတောမ် မွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻ ယိုခါခါ

  1. ဖေႏကမွဉ်းဖျင်နွောင်ꩻ ခွုမ်မာꩻနွောင်ꩻဒါႏ စမ်ꩻထွားထာꩻခြပ်ချောꩻဖုံႏ sandbox ယိုတာႏ နျꩻဖေႏသွော့ ယိုကိုဩ။ (မိဉ်ႏတော် ခင်ႏလမ်းယိုအကို လိတ်ယာႏဖုံႏ မိဉ်ႏအဝ်ႏသော့ꩻထွူလဲဉ်းနဝ်ꩻ သော့ꩻဖေႏသွော့ လိတ်ယာႏဖုံႏ ဆꩻလ့သွတ်ꩻဖဲ့ꩻနဝ်ꩻဩ။)
  2. နျꩻသော့ꩻစမ်ꩻသွော့ လိတ်ယာႏယဟန်ႏ။
  3. ထွားကျိုႏစမ်ꩻထွားစိမ်ꩻ နာꩻပြောင်ꩻလုဲင်ႏခါꩻထာꩻဖုံႏတာႏ နျꩻသွော့ အွဉ်ႏနယ်နမူႏနာႏ ယိုဩ။ မိဉ်ႏတော် အဝ်ႏယူႏဒျာႏ အဆင်ႏပြေႏ အမဲဉ်ႏထွူလဲဉ်း နုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ နျꩻဖေႏသွော့ သိမ်ꩻလိတ်မဲ့ငါယို ယိုဩ။
ယင်း - လွူးထွားထဲင်း မွဉ်းဖျင်ရေꩻ