မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

မျန်မာခမ်းထီကိုခရဲင်ႏဖုံႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

၂၀၁၆ နေင်ႏ လာဖေဖော်ဝါရီ စရင်ꩻအလꩻ မျန်မာခမ်းထီ ကိုယို ခရဲင်ႏအဝ်ႏ (၇၆) ခရဲင်ႏနဝ်ꩻသွူ ။[၁][၂]

ခမ်းနယ်ႏ တွမ်း တွိုင်ꩻဒေႏသတန်ကိုခရဲင်ႏဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မျန်မာခမ်းထီ ခမ်းထာႏဝ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မျန်မာခမ်းထီ ခမ်းထာႏဝ ကိုခရဲင်ႏဖုံႏ

မကွေးတွိုင်ꩻဒေႏသတန်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မကွေးတွိုင်ꩻဒေႏသတန် အကိုခရဲင်ႏဖုံႏ
 1. ဂန်းဂေါးခရဲင်ႏ
 2. မကွေးခရဲင်ႏ
 3. ချောက်ခရဲင်ႏ
 4. မိဉ်းဗူးခရဲင်ႏ
 5. ပခုက္ကူခရဲင်ႏ
 6. အောင်လံခရဲင်ႏ
 7. တယဲတ်ခရဲင်ႏ

မန်ႏတလေꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မန္တလေꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန် အကိုခရဲင်ႏဖုံႏ
 1. ကျောက်သယ်ခရဲင်ႏ
 2. မန်ႏတလေꩻခရဲင်ႏ
 3. မဲ့ထီလင်ꩻခရဲင်ႏ
 4. မိဉ်းခြံခရဲင်ႏ
 5. ညောင်ဦးခရဲင်ႏ
 6. ပိဉ်ဦးလွင်ခရဲင်ႏ
 7. ယမဲးတိဉ်းခရဲင်ႏ

မန်ႏတလေꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန်

နေပီတောႏခမ်းခြွဉ်းဗူႏဟံႏနယ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ဒက္ခိဏခရဲင်ႏ[၃]
 2. ဥတ္တရခရဲင်ႏ

နေပီတောႏခမ်းခြွဉ်းဗူႏဟံႏနယ်ႏ

မျန်မာခမ်းထီ ခမ်းကွဉ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

စောက်ꩻတနျာႏခမ်းနယ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

စောက်ꩻတနျာႏခမ်းနယ်ႏ အကိုခရဲင်ႏဖုံႏ
 1. ဗော်လခဲခရဲင်ႏ
 2. လွယ်ကောႏခရဲင်ႏ

စောက်ꩻတနျာႏခမ်းနယ်ႏ

ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဖြဝ်ꩻခမ်း အခဝ်ကွဉ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]
 1. ကိင်ꩻတွုံခရဲင်ႏ
 2. မွိုင်ꩻသတ်ခရဲင်ႏ
 3. တာဆီလေက်ခရဲင်ႏ
ဖြဝ်ꩻခမ်း အခဝ်ထင်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]
 1. ကျောက်မဲးခရဲင်ႏ
 2. လောက်ကုဲင်ခရဲင်ႏ (ကိုးကန့်နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ)
 3. လားသျိုးခရဲင်ႏ
 4. မူသယ်ခရဲင်ႏ
 5. မိုးမေက်ခရဲင်ႏ
 6. ဟိုပန်ခရဲင်ႏ (ဝနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻတွိုင်ꩻ)
 7. မက်မန်းခရဲင်ႏ (ဝနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻတွိုင်ꩻ)
ဖြဝ်ꩻခမ်း အခဝ်နဝ်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]
 1. လင်ꩻခွိုꩻခရဲင်ႏ
 2. လွယ်လဲမ်ခရဲင်ႏ
 3. တောင်ႏကီꩻခရဲင်ႏ
အထူꩻဒေႏသဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဖြဝ်ꩻခမ်း

မျန်မာခမ်းထီ ခမ်းဒေါမ်ဒေႏသ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

​မျန်မာခမ်းထီ ခမ်းဒွုမ်ဒေႏသကိုခရဲင်ႏဖုံႏ

ဧရာႏဝတီႏတွိုင်ꩻဒေႏသတန်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဧရာႏဝတီႏတွိုင်ꩻဒေႏသတန် အကိုခရဲင်ႏဖုံႏ
 1. ဟိဉ်းတာတခရဲင်ႏ
 2. လပွတ္တာခရဲင်ႏ
 3. မအူပိဉ်ခရဲင်ႏ
 4. မျောင်းမျခရဲင်ႏ
 5. ပတေင်ခရဲင်ႏ
 6. ဖျာပုံခရဲင်ႏ

ဧရာႏဝတီႏတွိုင်ꩻဒေႏသတန်

ပဂိုꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ပဂိုꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန် အကိုခရဲင်ႏဖုံႏ
ပဂိုꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန် အခဝ်ကွဉ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]
ပဂိုꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန် အခဝ်ကွဉ်ႏ
 1. ပဂိုꩻခရဲင်ႏ
 2. တောင်ႏအူခရဲင်ႏ
ပဂိုꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန် အခဝ်တွို့ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]
ပဂိုꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန် အခဝ်တွို့ꩻ
 1. ပီခရဲင်ႏ
 2. သာႏယာႏဝတီႏခရဲင်ႏခရဲင်ႏ

ပဂိုꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန်

ရန်ႏတကွုန်ႏတွိုင်ꩻဒေႏသတန်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ရန်ႏတကွုန်ႏတွိုင်ꩻဒေႏသတန် အကိုခရဲင်ႏဖုံႏ
 1. ရန်ႏတကွုန်ႏတွိုင်ꩻဒေႏသတန်အခဝ်ကွဉ်ႏခရဲင်ႏ
 2. ရန်ႏတကွုန်ႏတွိုင်ꩻဒေႏသတန်အခဝ်ထင်ꩻခရဲင်ႏ
 3. ရန်ႏတကွုန်ႏတွိုင်ꩻဒေႏသတန်အခဝ်နဝ်ခရဲင်ႏ
 4. ရန်ႏတကွုန်ႏတွိုင်ꩻဒေႏသတန်အခဝ်တွို့ꩻခရဲင်ႏ

ရန်ႏတကွုန်ႏတွိုင်ꩻဒေႏသတန်

မျန်မာခမ်းထီ ခမ်းထင်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ခင်ခမ်းနယ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ဗန်းမော်ခရဲင်ႏ
 2. မိုးညင်းခရဲင်ႏ
 3. မစ်စီးနားခရဲင်ႏ
 4. ပူတာအိုခရဲင်ႏ

ခင်ခမ်းနယ်ႏ

စစ်ကိုင်းတွိုင်ꩻဒေႏသတန်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ခန်းတီးခရဲင်ႏ
 2. ကလေးခရဲင်ႏ
 3. ကတာခရဲင်ႏ
 4. ကန်းဗလူခရဲင်ႏ
 5. မော်လုဲက်ခရဲင်ႏ
 6. မုံယွာခရဲင်ႏ
 7. သကဲင်းခရဲင်ႏ
 8. သွေဗိုခရဲင်ႏ
 9. တမူးခရဲင်ႏ
 10. ယိဉ်းမာပိဉ်ခရဲင်ႏ
 11. ကောလိဉ်းခရဲင်ႏ

စစ်ကိုင်းတွိုင်ꩻဒေႏသတန်

မျန်မာခမ်းထီ ခမ်းနောဝ်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

စောက်ꩻခမ်းနယ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ဖအံခရဲင်ႏ
 2. ခြုက်ꩻခြိက်ꩻခရဲင်ႏ
 3. မျဝတီႏခရဲင်ႏ
 4. ဖာပွန်ခရဲင်ႏ

စောက်ꩻခမ်းနယ်ႏ

မဲင်ꩻခမ်းနယ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. မောႏလမျင်ႏခရဲင်ႏ
 2. သထွုံႏခရဲင်ႏ

မဲင်ꩻခမ်းနယ်ႏ

တနင်္သာရီတွိုင်ꩻဒေႏသတန်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ထားဝယ်ခရဲင်ႏ
 2. ကော့တောင်းခရဲင်ႏ
 3. မေက်ခရဲင်ႏ

တနင်္သာရီတွိုင်ꩻဒေႏသတန်

မျန်မာခမ်းထီ ခမ်းတွို့ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ချင်ꩻခမ်းနယ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ဖလမ်းခရဲင်ႏ
 2. ဟားခါးခရဲင်ႏ
 3. မိဉ်းတပ်ခရဲင်ႏ
 4. မတူပီခရဲင်ႏ

ချင်ꩻခမ်းနယ်ႏ

ရခဲင်ႏခမ်းနယ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ကျောက်ဖျူခရဲင်ႏ
 2. မောင်တောခရဲင်ႏ
 3. သိစ်တွေခရဲင်ႏ
 4. တန်တွဲခရဲင်ႏ
 5. မျောက်ဦးခရဲင်ႏ

ရခဲင်ႏခမ်းနယ်ႏ

မိဉ်ႏမဲဉ်ထွားယင်းအလင်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. နေရာအညွှန်းသင်္ကေတများ (Pcodes)မြန်မာသတင်းအချက်အလက် စီမံခန့်ခွဲမှုယူနစ်။ ၁၆ မတ် ၂၀၁၇ ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
 2. နေပြည်တော် တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ်များရှိ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ ဦးရေ စာရင်းချုပ် (၁၆. ၂. ၂၀၁၆)
 3. District Map - Nay Pyi Tawမြန်မာ သတင်း အချက်အလက် စီမံ ခန့်ခွဲမှုယူနစ် (MIMU) (၂၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇)။ 3 March 2019 ကို ဒင်ႏထွူလဲဉ်း မူရင်းမော်ကွန်း။ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇ ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။