မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

မျန်မာခမ်းထီအိုပ်ချုတ်ရေꩻဆဲင်ႏရာꩻဟံႏနယ်ႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

မျန်မာခမ်းထီ(မန်းခမ်း) ယို အိုပ်ချုတ်လွေꩻတွမ်ႏ ဟံႏနယ်ႏ ဒေႏသ ၂၁ ဗာႏ အကျောင်ꩻသေထွꩻဗာႏခလꩻနုဲင်းယိုအတွိုင်ꩻသွူ ။

အစား ဟဲ့ꩻအင်္ဂလိပ်နေး အဗာႏ
ခမ်းနယ်ႏ State
တွိုင်ꩻဒေႏသတန် Region (ကရီးခါ: Division)
ခမ်းခြွဉ်းဗူႏဟံႏနယ်ႏ Union Territory
နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ Self-Administered Zone
နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻတွိုင်ꩻ Self-Administered Divisio

တွိုင်ꩻဒေႏသတန်ဖုံႏ ယို ဟဲ့ꩻပြောင်ꩻလွေꩻခန်း နေင်ႏ ၂၀၁၀ ဗာႏ လာ ဩဂုတ် နဝ်ꩻသွူ ။ စစ်ကိုင်းတွိုင်ꩻဒေႏသတန်တနင်္သာရီတွိုင်ꩻဒေႏသတန် တွမ်ႏ ဧရာႏဝတီႏတွိုင်ꩻဒေႏသတန် ပါတဝ်ႏ အဝ်ႏကုဲင်ꩻ အလင် တွိုင်ꩻဒေႏသတန်ဖုံႏ ဝေင်ꩻတန်မိဉ်ꩻနဝ်ꩻ ဗွိုန်ဗွိုန်ချာဗော့ꩻ တွိုင်ꩻဒေႏသတန်မိဉ်ꩻနဝ်ꩻသွူ ။ရန်ႏတကွုန်ႏတွိုင်ꩻဒေႏသတန်ယို လိုꩻအဖြာꩻပေါင်ꩻစရင်ꩻအ အာလွိုꩻသွတ်ꩻ ဒေႏသ တဲင်ꩻ စောက်ꩻတနျာႏခမ်းနယ်ႏယိုလိုꩻအဖြာꩻပေါင်ꩻအဆေ့ꩻကဲယ်ꩻသွတ်ꩻဒေႏသ နဝ်ꩻသွူ ။ ဟံႏနယ်ႏ ဧရိယာ အလꩻ ဖြဝ်ꩻခမ်း နဝ်ꩻ အလုဲင်းသွတ်ꩻ ၊ ရန်ႏတကွုန်ႏတွိုင်ꩻဒေႏသတန်ယို ဧရိယာႏ အအဲဉ်ꩻသွတ်ꩻ ဒျာႏသွူ ။ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏနဝ်ꩻ အလုဲင်းအဝ်ႏ စတုရန်းမဲင်ႏ(၆၁၀၉၀) တဲင် ဒုတိယအလုဲင်းယို စစ်ကိုင်ႏတွိုင်ꩻဒေႏသတန် တဲင် အဝ်ႏ (၃၆၅၃၅)စတုရန်းမဲင်ႏ ဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ခမ်းနယ်ႏ တွမ်ႏ တွိုင်ꩻဒေႏသတန်ဖုံႏ ယို ခွယ်ꩻလွေꩻယင်း ခရဲင်ႏ ဖုံႏတဲင်ကာ အဝ်ႏခရဲင်ႏမꩻ ခွယ်ꩻယင်း ဝေင်ꩻနယ်ႏဖုံႏဝေင်ꩻဖုံႏရပ်ကွက်ဖုံႏအွိုင်ႏဖုံႏ တွမ်ႏ ဒုံဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။

အိုပ်ချုတ်ရေꩻဆဲင်ႏရာꩻဟံႏနယ်ႏပွုံႏကွက်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အရန်း
ဟံႏနယ်ႏ Union Territory
(ခမ်းခြွဉ်းဗူႏဟံႏနယ်ႏ)
District
(ခရဲင်ႏ)
Township
(ဝေင်ꩻနယ်ႏ)
Ward
(ရပ်ကွက်)
-
Region
(တွိုင်ꩻဒေႏသတန်)
State
(ခမ်းနယ်ႏ)
-
Village tract
(အွိုင်ႏ)
Village
(ဒုံ)
Self-Administered Division
(နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻတွိုင်ꩻ)
Self-Administered Zone
(နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ)

အိုပ်ချုတ်ရေꩻဆဲင်ႏရာꩻဟံႏနယ်ႏဒေႏသဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ခမ်းခြွဉ်းဗူႏဟံႏနယ်ႏ၊ တွိုင်ꩻဒေႏသတန် တွမ်ႏ ခမ်းနယ်ႏဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မိဉ်ꩻအင်္ဂလိပ်နေး အမိဉ်ꩻပအိုဝ်ႏနေး ဝေင်ꩻတန် အလံႏ ISO[၁] ခင်ႏလမ်းဒေႏသ လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်း(၂၀၁၄) ဧရိယာႏ (km²) ကူစွိုးကူမျိုꩻ
Ayeyarwady ဧရာႏဝတီႏ ဝေင်ꩻပတေင် MM-07 ခမ်းဒွမ် ၆,၁၈၄,၈၂၉[၂] ၃၅,၀၃၁.၈ တွိုင်ꩻဒေႏသတန်
Bago ပဂိုꩻ ဝေင်ꩻပဂိုꩻ MM-02 ခမ်းဒွမ် ၄,၈၆၇,၃၇၃[၂] ၃၉,၄၀၂.၃ တွိုင်ꩻဒေႏသတန်
Chin ချင်ꩻ ဝေင်ꩻဟားခါး MM-14 ခမ်းတွို့ꩻ ၄၇၈,၈၀၁[၂] ၃၆,၀၁၈.၈ ခမ်းနယ်ႏ
Kachin ခင် ဝေင်ꩻမစ်စီးနား MM-11 ခမ်းထင်ꩻ ၁,၆၈၉,၄၄၁[၂] ၈၉,၀၄၁.၈ ခမ်းနယ်ႏ
Kayah စောက်ꩻတနျာႏ ဝေင်ꩻလွယ်ကောႏ MM-12 ခမ်းကွဉ်ႏ ၂၈၆,၆၂၇[၂] ၁၁,၇၃၁.၅ ခမ်းနယ်ႏ
Kayin စောက်ꩻ ဝေင်ꩻဖအံ MM-13 ခမ်းနဝ် ၁,၅၇၄,၀၇၉[၂] ၃၀,၃၈၃ ခမ်းနယ်ႏ
Magway မကွေး ဝေင်ꩻမကွေး MM-03 ခမ်းထာႏဝ ၃,၉၁၇,၀၅၅[၂] ၄၄,၈၂၀.၆ တွိုင်ꩻဒေႏသတန်
Mandalay မန္တလေꩻ ဝေင်ꩻမန္တလေꩻ MM-04 ခမ်းထာႏဝ ၆,၁၆၅,၇၂၃[၂] ၃၇,၉၄၅.၆ တွိုင်ꩻဒေႏသတန်
Mon မဲင်ꩻ ဝေင်ꩻမောႏလမျင်ႏ MM-15 ခမ်းနဝ် ၂,၀၅၄,၃၉၃[၂] ၁၂,၂၉၆.၆ ခမ်းနယ်ႏ
Rakhine ရခဲင်ႏ ဝေင်ꩻသစ်တွေ MM-16 ခမ်းတွို့ꩻ ၃,၁၈၈,၈၀၇[၂] ၃၆,၇၇၈.၀ ခမ်းနယ်ႏ
Shan ဖြဝ်ꩻ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ MM-17 ခမ်းကွဉ်ႏ ၅,၈၂၄,၄၃၂[၂] ၁၅၅,၈၀၁.၃ ခမ်း
Sagaing စစ်ကိုင်း ဝေင်ꩻမုံရွာ MM-01 ခမ်းထင်ꩻ ၅,၃၂၅,၃၄၇[၂] ၉၃,၇၀၄.၈ တွိုင်ꩻဒေႏသတန်
Tanintharyi တနင်္သာရီ ဝေင်ꩻထာꩻဝယ် MM-05 ခမ်းနဝ် ၁,၄၀၈,၄၀၁[၂] ၄၄,၃၄၄.၉ တွိုင်ꩻဒေႏသတန်
Yangon ရန်ႏတကွုန်ႏ ဝေင်ꩻရန်ႏတကွုန်ႏ MM-06 ခမ်းဒွမ် ၇,၃၆၀,၇၀၃[၂] ၁၀,၂၆၇.၇ တွိုင်ꩻဒေႏသတန်
Naypyidaw နေပီတောႏ ဝေင်ꩻနေပီတောႏ MM-18 ခမ်းထာႏဝ ၁,၁၆၀,၂၄၂[၂] ၇,၀၅၄ ခမ်းခြွဉ်းဗူႏဟံႏနယ်ႏ

နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻတွိုင်ꩻတွမ်ႏဒေႏသ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻတွိုင်ꩻတွမ်ႏဒေႏသ
အမိဉ်ꩻအင်္ဂလိပ်နေး အမိဉ်ꩻပအိုဝ်ႏနေး ရွုမ်ꩻအဝ်ႏဝေင်ꩻ ခင်ႏလမ်းဒေႏသ လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်း ဧရိယာႏ (km²) ကူစွိုးကူမျိုꩻ
Danu Self-Administered Zone ဓနုꩻနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ ဝေင်ꩻပင်ႏတရား ခမ်းကွဉ်ႏ နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ
Kokang Self-Administered Zone ကိုးကန့်နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ ဝေင်ꩻလောက်ကုဲင် ခမ်းကွဉ်ႏ နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ
Naga Self-Administered Zone နာဂနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ ဝေင်ꩻလဟယ် ခမ်းထင်ꩻ နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ
Pa-O Self-Administered Zone ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ ဝေင်ꩻဟိုပုံꩻ ခမ်းကွဉ်ႏ နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ
Pa Laung Self-Administered Zone ပလောင်းနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ ဝေင်ꩻနမ်သန် ခမ်းကွဉ်ႏ နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ
Wa Self-Administered Division ဝနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻတွိုင်ꩻ ဝေင်ꩻဟိုပန် ခမ်းကွဉ်ႏ နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻတွိုင်ꩻ

အိုပ်ချုတ်ရေꩻစနိတ်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  ခမ်းနယ်ႏ
  တွိုင်ꩻဒေႏသတန်

ခမ်းနယ်ႏ ဖုံႏ ၊ တွိုင်ꩻဒေႏသတန် ဖုံႏ တွမ်ႏ နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ ဖုံႏ ယို အိုပ်ချုတ်ရေꩻပုံႏစံႏဖုံႏနဝ်ꩻ အွဉ်ႏနယ်ခါꩻလဲဉ်းဒျာႏ ၂၀၀၈ နေင်ႏ ခြွဉ်းဗူႏပုံႏအခေႏခံႏဥပဒေႏ ကိုယိုသွူ ။ [၃]

ခမ်းနယ်ႏတွမ်ႏတွိုင်ꩻဒေႏသတန်ဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ခမ်းနယ်ႏတွမ်ႏတွိုင်ꩻဒေႏသတန် ဖုံႏယို အိုပ်ချုတ်လွေꩻစွဉ်ႏဒျာႏ ဝန်ႏတန်ချုတ် ၊ ဝန်ႏတန် တွမ်ႏ ရှေ့နေႏချုတ် ဖုံႏကပါဒါႏ ခမ်းအစိုႏရꩻတွမ်ႏတွိုင်ꩻဒေႏသတန်အစိုႏရ ဖုံႏ နဝ်ꩻသွူ ။ လွိုက်ရွေꩻခံႏနမ်းခြောင်ꩻတန်ဖုံႏ တွမ်ႏ စဲ့ꩻတပ် နမ်းခြောင်ꩻတန် ဖုံႏ ကပါ ဒျာႏ ခမ်းနယ်ႏလွတ်တောႏတွိုင်ꩻဒေႏသတန်လွတ်တောႏ ဖုံႏယို ထွာဒျာႏ မာꩻဥပဒေႏအာႏဏာႏပဲင်ႏအစွိုꩻဖုံႏနဝ်ꩻသွူ ။ ။

နေပီတောႏခမ်းခြွဉ်းဗူႏဟံႏနယ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ခမ်းခြွဉ်းဗူႏ ခမ်းနမ်းဗွေႏမျန်မာခမ်းထီ ဖြွမ်းဗူႏပွုံႏအခေႏခံႏဥပဒေႏ (၂၀၀၈ နေင်ႏ)အလꩻ ပုဒ်မွူး (၅၀) ကို နေပီတောႏယို အွဉ်ႏထွော့လွေꩻ ခမ်းခြွဉ်းဗူႏဟံႏနယ်ႏတဲင် ၊ ခမ်းနမ်းဗွေႏ နမ်း အိုပ်ချုတ်လွေꩻဒျာႏ အကျောင်ꩻ အွဉ်ႏခါꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ တွမ်ႏ နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻတွိုင်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

စစ်ကိုင်းတွိုင်ꩻဒေႏသတန်ကိုနဝ်ꩻ

ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏကိုနဝ်ꩻ

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. en:ISO 3166-2:MM (မျန်မာခမ်းထီဒေႏသကိုအတာႏ ISO 3166-2 ကိုဒ်ဂဏန်ꩻဖုံႏ)
  2. ၂.၀၀ ၂.၀၁ ၂.၀၂ ၂.၀၃ ၂.၀၄ ၂.၀၅ ၂.၀၆ ၂.၀၇ ၂.၀၈ ၂.၀၉ ၂.၁၀ ၂.၁၁ ၂.၁၂ ၂.၁၃ ၂.၁၄ ပြည်ထောင်စုအစီရင်ခံစာ : မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာသန်းခေါင်စာရင်း။ The 2014 Myanmar Population and Housing Census။ နေပြည်တော်: လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန။ 2015။ pp. ၁၂။
  3. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Constitution_of_Myanmar_of_2008.pdf
  4. ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈)