စွဲးကမ်းကို:မွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻတောမ်ႏ Wiki Markup မိတ်ဆက်/၂

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

မွဉ်းဖျင်လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ
မာꩻစမွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻခွုမ်မာꩻချက်ဖုံႏ

ချꩻပုင်ႏစံႏ
မွဉ်းဖျင် တဲပ်တဲ့ဖုဲင်ႏထွား

အဆွိုက်အသွုပ်တောမ်ႏ ဝီခီလိဉ့်ဖုံႏ
ဆွိုက်သွုပ်တောမ်ႏ လိတ်မဲ့ငါအလင်ဖုံႏ

ဖန်ဆင်ꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတသာ
ဖန်ဆင်ꩻမာꩻထူႏ လိတ်မဲ့ငါတဗာႏ

အအဲဉ်ႏချုတ်
နာꩻသေဗာႏလဲဉ်း တမုဲင်ꩻဖုံႏ‍‍‍‍‍‍‍ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဖုံႏ ကဲဉ်းအာအာနဝ်ꩻ ချꩻလိတ်ယာႏပုင်ႏစံႏခရာႏ တပေါႏလိုႏအာငါႏတဝ်းသွူ။

လိတ်ယာႏအသောင်နီဖဲ့ꩻ ကတဲမ်းသော့ꩻဒါႏ အမုဲင်သင်္ကေတဖုံႏနဝ်ꩻ မာꩻထွာဖေႏ ချꩻပုင်ႏစံႏဖုံႏ ကားကအဝ်ႏသွူ။ markup နဝ်ꩻ တဲမ်းချꩻသော့ꩻဗော့ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ လ့ꩻဒျာႏ၊ သွင်ꩻသော့ꩻအီနေး ကရိယာႏဗား ကအဝ်ႏဒါႏ မွဉ်းဖျင်ဧရိယာႏဆ့ꩻကီနဝ်ꩻလဲ့ လ့ꩻဒျာႏသွူ။

ကတူႏစဲဉ်ႏ တောမ်ႏ ကတူႏစဲဉ်ႏဖြယ်ဖုံႏနဝ်ꩻ နျꩻထွူ  အရန်းထို တွော့ꩻ ကပေါႏထန်ႏလွဉ်ဒါႏအကို နျꩻယင်း ကတူႏစဲဉ်ႏ  တဲင် သွင်ꩻသော့ꩻနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။

မိဉ်ႏလွိုက်ထူႏ "အရန်း ၂"နဝ်ꩻ ကလွိုက်ခါꩻဒါႏ လိတ်ယာႏနဝ်ꩻမာꩻလ့ လိတ်ပွိုက်ဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာလဲဉ်းအပွိုက်ဖြယ်တဲင် နာꩻကလွိုက်ခါꩻဒါႏလိတ်ယာႏနဝ်ꩻ ထွာထိုꩻလဲဉ်း အပွိုက်ဖြယ်ကတူႏစဲဉ်ႏသွူ။ အပွိုက်ဖြယ်ယိုတဗာႏနဝ်ꩻ မာꩻပေါႏ၊ မာꩻထိုꩻမားလိတ်ပွိုက်လꩻတဲင် နျꩻတဆင်ႏ လိတ်ပွိုက်ပေါႏလွဉ် နျꩻယင်းတဆင်ႏ လိတ်ပွိုက်ထိုꩻမားထိုꩻချာယင်းတွော့ꩻ အွဉ်ႏနယ်လုဲင်ႏကွို့ꩻ နာꩻကလွိုက်ခါꩻဒါႏ ကတူႏစဲဉ်ႏနဝ်ꩻလွုမ်ꩻသွူ။

"အရန်း ၃"နဝ်ꩻ အအွဉ်ႏချꩻဖေႏ ကတူႏစဲဉ်ႏဖြယ် အရန်း ၂ ဆ့ꩻလ့ကိုတဲင် အဝ်ႏကုဲင်အရန်းအလင်ဖုံႏလဲ့ ဗွိုန်ဗွိုန်ဒျာႏသွူ။ အရန်း ၃ ယိုနဝ်ꩻ မာꩻပေါႏ၊ မာꩻထိုꩻမားလိတ်ပွိုက် တလꩻဒွုမ် ထွာဒျာႏ တဲမ်းသော့ꩻအီ လိက်ပွိုက်ဖြယ်ကတူႏစဲဉ်ႏဒျာႏသွူ။
တသုင်ꩻနေးတဝ်း ကရိယာႏဗားတွော့ꩻ မိဉ်ႏမဲဉ်မာꩻ ကတူႏစဲဉ်ႏနဝ်ꩻ လိတ်ယာႏ နာꩻကမဲဉ်အွဉ်ႏဒါႏကတူႏစဲဉ်ႏယို အွဉ်ႏသွော့ အမုဲင်သင်္ကေတ = ယိုစား နီဗာႏခါႏကိုဩ။ လိတ်ယာႏအသောင်နီဖဲ့ꩻကို အမုဲင်သင်္ကေတ = နုဲင်းယို အဆေ့ꩻအအာနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ အယီးနယ်ကတူႏစဲဉ်ႏအရန်းသွူ။
==ကတူႏစဲဉ်ႏ== (Level 2)
===ကတူႏစဲဉ်ႏဖြယ်=== (Level 3)

မိဉ်ႏမဲဉ်အွဉ်ႏဒွုန်လိတ်ဖြုံႏ (မွေးတဝ်းလဲ့) မိဉ်ႏမဲဉ်အွဉ်ႏတခေင်ႏလိတ်ဖြုံႏနဝ်ꩻ နျꩻသွော့ ကရိယာႏဗားလောင်းကအဝ်ႏဒါႏ B အနေန်ခလိုတ် တွမ်ႏ I အနေန်ခလိုတ်ဩ။ B နဝ်ꩻ မာꩻဒွုန်လိတ်ဖြုံႏ I နဝ်ꩻ မာꩻတခေင်ႏလိတ်ဖြုံႏသွူ။
တသုင်ꩻနေးတဝ်း ကရိယာႏဗားတွော့ꩻ မိဉ်ႏမဲဉ်မာꩻဒွုန်၊ မာꩻတခေင်ႏလိတ်ဖြုံႏနဝ်ꩻ ကမဲဉ်မာꩻဒွုန်၊ မာꩻတခေင်ႏဒါႏ လိတ်ဖြုံႏယို တဲမ်ႏသော့ꩻဖေႏသွော့ မဲ့ꩻဆွဉ်ႏသင်္ကေတအမုဲင် ' နုဲင်းယိုအခါႏကိုဩ။ လိတ်ယာႏဆ့ꩻချာဆ့ꩻငါကို ကအွဉ်ႏဒါႏ မဲ့ဆွဉ်ႏသင်္ကေတနဝ်ꩻ မီႏအွဉ်ႏသွံဗာႏစီႏလဲ့ ထွာမာꩻစဲင်းလိတ်ဖြုံႏ၊ မိဉ်ႏအွဉ်ႏနီဗာႏစီႏလဲ့ ထွာမာꩻတခေင်ႏလိတ်ဖြုံႏသွူ၊
'''လိတ်ဖြုံႏဒွုန်'''
''လိတ်ဖြုံႏတခေင်ႏ''

ရောမ်ဖြုဲင်ꩻကို မိဉ်ႏတဲမ်းဖောႏနယ် ရောမ်ဖြုဲင်ꩻကတူႏစဲဉ်ႏ အရီးသွတ်ꩻတလဲင်ႏကိုနဝ်ꩻ သော့ꩻနေး လိတ်ဖြုံႏစဲင်းတဲင် နဝ်ꩻမာꩻချာ(နဝ်ꩻမာလ့)မိဉ်ႏဖောႏထဲင်းယင်း ရောမ်ဖြုဲင်ꩻကတူႏစဲဉ်ႏနဝ်ꩻ တသုင်ꩻတဝ်းဒွုမ် လိတ်ဖြုံႏစဲင်းသွူ။ မိဉ်ႏမဲဉ်သေစဲင်း လိတ်ဖြုံႏစဲင်း တောမ်ႏ လိတ်ဖြုံႏတခေင်ႏဖုံႏယို အဝ်ႏလိုႏသုင်ꩻအထွောင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻဒါႏ ယီးထွဉ်ႏအွဉ်ႏနယ်ချက်အစဲင်း (အသေးစိတ်)ဖုံႏနဝ်ꩻ ထွားသွုပ်ထဲင်းယင်းသွော့ ချꩻ လိတ်ဖြုံႏဒွုန် တောမ်ႏ လိတ်ဖြုံႏတခေင်ႏပုင်ႏစံႏ အကွို့ꩻကိုဩ။