စွဲးကမ်းကို:မွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻတောမ်ႏ Wiki Markup မိတ်ဆက်/၄

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

‍‍‍‍

မွဉ်းဖျင်လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ
မာꩻစမွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻခွုမ်မာꩻချက်ဖုံႏ

ချꩻပုင်ႏစံႏ
မွဉ်းဖျင် တဲပ်တဲ့ဖုဲင်ႏထွား

အဆွိုက်အသွုပ်တောမ်ႏ ဝီခီလိဉ့်ဖုံႏ
ဆွိုက်သွုပ်တောမ်ႏ လိတ်မဲ့ငါအလင်ဖုံႏ

ဖန်ဆင်ꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတသာ
ဖန်ဆင်ꩻမာꩻထူႏ လိတ်မဲ့ငါတဗာႏ

အအဲဉ်ႏချုတ်
နာꩻသေဗာႏလဲဉ်း တမုဲင်ꩻဖုံႏအအဲဉ်ႏချုတ်:

 

အရေꩻတန်တဝ်း ဖျင်ဆင်မုꩻဒျာႏသွူ အုံပွေားထွား လိတ်မဲ့ငါယိုတာႏ

မိဉ်ႏသိမ်ꩻဟဝ်သွူ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏချက်ယိုနဝ်ꩻ စွဉ်ႏနာꩻကလွောက်ꩻနာႏထွူလဲဉ်း ဆဲင်ႏရာꩻကသုင်ꩻအီစီꩻကန်ꩻ ထာꩻသေခရာႏဖုံႏနဝ်ꩻ ပီဝင်ꩻသွူ၊ နာꩻကမာꩻခါꩻဒါႏ ထာမာꩻဖုံႏလဲ့ နေးတွမ်ႏ CC BY-SA 4.0 လုဲင်သိဉ် တွမ်ႏ GFDL လုဲင်သိဉ်ဖုံႏယို ဖန်းဖြယ်ဖေႏထဲင်းယင်းတာႏ သဖော်ꩻတူႏဒျာႏသွူ။ hyperlink တဝ်းလဲ့ URL နဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ Creative Commons လုဲင်သိဉ်ဖဲ့ꩻလတွော့ꩻ ဗွေစွုမ်ႏဒါႏ ဖန်းဖြယ်မုꩻဒျာႏကရိုꩻနဝ်ꩻလဲ့ သဖော်ꩻတူႏဒျာႏသွူ။

ဒင်ႏထင်ႏလိတ်မဲ့ငါ အွဉ်ႏနယ်နမူႏနာႏ အွဉ်ႏနယ် ဖျင်ဆင်ခါꩻမုꩻဖုံႏ မာꩻတဝ်းဒုမ်

 


ခါးလား ကအီႏဒင်ႏထင်ႏ(သဲမ်ဟဝ်) နာꩻကပြောင်ꩻခါꩻဒါႏ အချက်ဖုံႏကျာꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏမာꩻခါꩻရီးက အချက်ဖုံႏ အဝ်ႏနေကဒွိုန်းသွူ။


နာꩻမွဉ်းဖျင်ထွူလဲဉ်းတွော့ꩻ ခါးလားကအီႏဒင်ႏထင်ႏခိန်ႏနဝ်ꩻ နာꩻကမဲဉ်လ့ꩻအတွိုင်ꩻ အီႏထွာလွဉ်မွေးနေဟောင်းကရိုꩻနဝ်ꩻ နျꩻအွဉ်ႏနယ်နမူႏနာႏအနေန် အွဉ်ႏနယ်နမူႏနာႏ ယိုတွော့ꩻ အဝ်ႏလိုႏစဲစ်ထွားရီးငါႏ အပြောင်ꩻအလုဲင်ႏနမူႏနာႏသွူ။ နီနာꩻသီးကားကအဝ်ႏနဝ်ꩻ အမာႏဒါႏလွဉ်းလွဉ်းတဲင်တွော့ꩻ ခါးလားကဒင်ႏထင်ႏရောမ်ဖြုဲင်ꩻခိန်ႏ မိဉ်ႏစဲစ်ထွားရီးနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ အမာႏမိဉ်ႏပါစိင်ႏစွော့ꩻဒါႏကရိုꩻလဲ့ ဖျင်ချာယင်းလ့ꩻနဝ်ꩻသွူ။


နာꩻပွိုးတမုဲင်ꩻတွော့ꩻ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏဗာႏတွိုႏအကျောင်ꩻဖုံႏ၊ ပွိုးတမုဲင်ꩻမွော့ မွဉ်းဖျင်ဗာႏတွိုႏအကျောင်ꩻဖုံႏယို ကေားမွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻသားအလင် ဖေႏနေးကသေတဲင် အဝ်ႏလိုႏတဲမ်းနယ်ပါငါႏ နာꩻကပြောင်ꩻလုဲင်ႏမွဉ်းဖျင်ဒါႏ အကျောင်ꩻခရာႏ မွဉ်းဖျင် အအဲဉ်ႏချုတ်ဖုံႏ အွိုး "အအဲဉ်ႏချုတ်" အကွက်ꩻကိုသွူ။ ဥပမာႏ - နာꩻမိဉ်ႏဖျင်လိတ်ဖြုံႏလဲ့ "ဖျင်စွို့ꩻလိတ်ဖြုံႏဒျာႏ"အကျောင်ꩻ အဝ်ႏလိုႏတဲမ်းနယ်ခါꩻဖေႏငါႏ နုဲင်းယိုသွူ။


ပြောင်ꩻလိတ်ဖြုံႏဖုံႏ၊ ပြောင်ꩻဒျာႏ သဒ္ဒါႏဖုံႏ စတဲင် မိဉ်ႏပြောင်ꩻဒျာႏ ထာꩻထေင်ညင်ꩻမုꩻတထွာအီတဝ်းဒါႏ မွဉ်းဖျင်မုꩻယိုစားဖုံႏနဝ်ꩻ ကဲစ်ꩻဖေႏအမဲဉ်ႏ "☑ အရေꩻတတန်တဝ်း မွဉ်းဖျင်မုꩻဒျာႏသွူ" ကရိုꩻဒါႏ အကွက်ꩻကိုယိုတဲင် အွဉ်ႏထွော့ခါꩻနွောင်ꩻဒျာႏ မွဉ်းဖျင်မုꩻရိုꩻရိုꩻအနေႏသွူ။ အရေꩻတတန်တဝ်း မွဉ်းဖျင်မုꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ လိတ်မဲ့ငါ ရေႏမိုးချက် တပြောင်ꩻလုဲင်ႏထိုꩻအီတဝ်းဖုံႏ၊ တွမ်ႏမွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻသားတဖြာꩻဖြာꩻ တထွာအီဒါႏတဝ်း အထေင်အညင်ꩻဖုံႏ စတဲင် ပြောင်ꩻလုဲင်ႏမုꩻရိုꩻရိုꩻ ယိုစားဖုံႏဒျာႏသွူ။


လိတ်မဲ့ငါတဗာႏ မဲဉ်ပြောင်ꩻလုဲင်ႏခန်း နုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ အခိန်ႏမုဲင်ꩻတယဝ်း ဖေႏကလꩻ ဖေႏသေချက်တာႏ နာꩻပွေါးထွားစာႏရင်ꩻကို ဖေႏကသော့ꩻနွောင်ꩻ လိတ်မဲ့ငါယိုနဝ်ꩻ ကဲစ်ꩻခါꩻဖေႏနေးအမဲဉ်ႏ "☑ ပွေါးထွား လိတ်မဲ့ငါယို" ကရိုꩻဒါႏ အကွက်ꩻကိုယို လ့ꩻဒျာႏသွူ။


ထွားစဲစ်လိတ်မဲ့ငါနမူႏနာꩻမိဉ်ႏထွူ၊ မွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻမုꩻအအဲဉ်ႏချုပ်လဲ့ မိဉ်ႏတဲမ်းထွူလဲဉ်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏကုဲင်ကွို့ꩻ အဆုဲင်ꩻတရန်းလွုမ်ꩻသွူ။ အဆင်ႏမိဉ်ႏပြေႏလို့လဲဉ်း ကရိုꩻနဝ်ꩻလဲ့ နျꩻဖေႏ ဒင်ႏထင်ႏမွဉ်းဖျင်မုꩻ ကရိုꩻဒါႏ အနေန် ဒင်ႏထင်ႏလိတ်မဲ့ငါ ယိုတဗာႏတဲင် နာꩻကပြောင်ꩻလုဲင်ႏမွဉ်းဖျင်ခါꩻဒါႏ အချက်ဖုံႏနဝ်ꩻ တွိုႏထင်ႏလို့လဲဉ်း ဝီခီကိုသွူ။