စွဲးကမ်းကို:မွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻတောမ်ႏ Wiki Markup မိတ်ဆက်/၃

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

‍‍‍‍

မွဉ်းဖျင်လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ
မာꩻစမွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻခွုမ်မာꩻချက်ဖုံႏ

ချꩻပုင်ႏစံႏ
မွဉ်းဖျင် တဲပ်တဲ့ဖုဲင်ႏထွား

အဆွိုက်အသွုပ်တောမ်ႏ ဝီခီလိဉ့်ဖုံႏ
ဆွိုက်သွုပ်တောမ်ႏ လိတ်မဲ့ငါအလင်ဖုံႏ

ဖန်ဆင်ꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတသာ
ဖန်ဆင်ꩻမာꩻထူႏ လိတ်မဲ့ငါတဗာႏ

အအဲဉ်ႏချုတ်
နာꩻသေဗာႏလဲဉ်း တမုဲင်ꩻဖုံႏဖန်ဆင်ꩻလိဉ့်တောမ်ႏ wiki markup အခေႏခံႏခရာႏ သွဉ်ခန်ꩻဗီဒီယိုရုက်မွန်(၃:၃၇ မိနိစ်)

ဝီခီလဉ့် (Wikilinks)နဝ်ꩻ ဝီခီပီးဒီးယားကို အရေꩻတန်ငါႏ အကွို့ꩻအခဝ်တဗာႏဒျာႏသွူ။ ဝီခီလဉ့်ဖုံႏနဝ်ꩻ လိတ်မဲ့ငါ တဗာႏ တောမ်ႏ တဗာႏ အွဉ်ႏဖွို့ꩻဆွိုက်စပ်ဖေႏတဝင်ꩻ ကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏတဗာႏလွုမ်းလွုမ်း အချင်ꩻချင်ꩻ အွဉ်ႏဖွို့ဆွိုင်ꩻခါꩻအီတဝင်ꩻဖုံႏသွူ။

ကဲဉ်းအာအာ မိဉ်ႏမဲဉ်ယီးနယ် အရီးသွတ်ꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတပွုတ်ကို အရေꩻတန်ဒါႏအချက်ဖုံႏ (မွေးတဝ်းလဲ့) ဝင်ꩻတသေတဝ်း ထာꩻယူႏထာꩻထီႏ၊ အကျောင်ꩻခရာႏတစွိုးစွိုးဖုံႏနဝ်ꩻ သုင်ꩻအီဗာႏ ဝီခီလဉ့်သွူ။

နျꩻလိတ်ပုင်ႏစံႏနဝ်ꩻ ထူႏသုင်ꩻဒျာႏ ဝီခီလိဉ့်ပုင်ႏစံႏ [[ကမဲဉ်ယီးနယ်ဒါႏ လိတ်မဲ့ငါ]] လစ်ꩻစဲင်ႏကွင်ꩻနုဲင်းယိုသွူ။

မဲဉ်ဆွိုက်စပ်ဖေႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတဗာႏတဲင် လဉ့်လိတ်ယာႏယို မိဉ်ႏသမ်းမဲဉ်အွဉ်ႏနယ်ဗွိုန်တဝ်း နာꩻကဆွိုက်ဒါႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻလိတ်ယာႏနဝ်ꩻ သုင်ꩻနေး pipe | သင်္ကေတအမုဲင်တဗာႏ (⇧ Shift+\) ယိုစားလ့ꩻဒျာႏသွူ။
[[ယီးနယ် လိတ်မဲ့ငါ|မဲဉ်အွဉ်ႏနယ်ဒါႏ လိတ်ယာႏ]]

မိဉ်ႏမဲဉ်ယီးနယ်ဆွိုက်စပ်ဒါႏ လိတ်မဲ့ငါတဗာႏအကိုကပါဒါႏ ကတူႏစဲဉ်ႏဖြယ်နဝ်ꩻ သုင်ꩻနေးတောမ်ႏ သင်္ကေတအမုဲင် # နုဲင်းယိုလ့ꩻဒျာႏသွူ။
[[ယီးနယ် လိတ်မဲ့ငါ#ယီးနယ် ကတူႏစဲဉ်ႏဖြယ်|ကမဲဉ်အွဉ်ႏနယ်ဒါႏ လိတ်ယာႏ]]


ယိုနဝ်ꩻ နမူႏနာႏ တစူးတစိ့ꩻပေႏဒျာႏသွူ။

  • မိဉ်ႏတဲမ်းသော့ꩻ [[link]] နုဲင်းယိုစားနဝ်ꩻ အအီႏအွဉ်ႏပျꩻနယ်ဖေႏ Link နုဲင်းယိုစားသွူ။
  • မိဉ်ႏတဲမ်ႏနျꩻသော့ꩻ [[အဲန်းဒရွဲ့ဒ် (တပန်ႏအီမိုဗုဲင်းစက်စနိစ်)]] နုဲင်းယိုစားနဝ်ꩻ အအီႏအွဉ်ႏနယ်လုဲင်ႏ အဲန်းဒရွဲ့ဒ် (တပန်ႏအီမိုဗုဲင်းစက်စနိစ်) နုဲင်းယိုစားတဲင်
  • မိဉ်ႏတဲမ်းနျꩻသော့ꩻလုဲင်ႏ [[အဲန်းဒရွဲ့ဒ် (တပန်ႏအီမိုဗုဲင်းစက်စနိစ်)|အဲန်းဒရွဲ့ဒ်]] ယိုစားလဲ့ အအီႏအွဉ်ႏနယ်လုဲင်ႏ အဲန်းဒရွဲ့ဒ် ယိုစားသွူ။
  • မိဉ်ႏတဲမ်းနျ့ꩻသော့ꩻ [[ကမ္ဘာႏဂျိုလ်ႏ#ကပါသော့ꩻဒါႏ_ဓာတုတခြိုꩻဖုံႏ|ကမ္ဘာႏဂျိုလ်ႏဓာတုဗေဒ]] နုဲင်းယိုစားနဝ်ꩻ အအီႏအွဉ်ႏပျꩻနယ်လုဲင်ႏ ကမ္ဘာႏဂျိုလ်ႏဓာတုဗေဒ နုဲင်းယိုသွူ။


မိဉ်ႏမဲဉ်အွဉ်ႏနယ်အာလိတ်မဲ့ငါ ခွုင်းမုဲင်ꩻပွုတ်ပွုတ် ဖေႏကလ့ꩻတဲင် ဝင်ꩻကသုင်ꩻအာဒါႏ တမ်းပလေက်ဖုံႏလဲ့ နာꩻကုဲင်းထီႏဗာႏဒါႏ နေနေသနယ်။ ဝွေꩻသီးယိုနဝ်ꩻ သုင်ꩻနေးဒျာႏ တွန့်ကွင်ꩻကရိုꩻဒါႏ သင်္ကေတအမုဲင် {{template name|parameters}} နုဲင်းယိုစားသွူ။


မိဉ်ႏမဲဉ်သော့ꩻ [အဝ်ႏလိုႏအာႏကွိုꩻ] လိတ်တွဲꩻနဝ်ꩻ ထူႏသုင်ꩻနွောင်ꩻဒျာႏ {{အဝ်ႏလိုႏအာႏကွိုꩻချက်|date=မေ ၂၀၂၄}} ကိုဒ်ယိုစားသွူ။