စွဲးကမ်းကို:မွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻတောမ်ႏ Wiki Markup မိတ်ဆက်/၅

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

မွဉ်းဖျင်လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ
မာꩻစမွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻခွုမ်မာꩻချက်ဖုံႏ

ချꩻပုင်ႏစံႏ
မွဉ်းဖျင် တဲပ်တဲ့ဖုဲင်ႏထွား

အဆွိုက်အသွုပ်တောမ်ႏ ဝီခီလိဉ့်ဖုံႏ
ဆွိုက်သွုပ်တောမ်ႏ လိတ်မဲ့ငါအလင်ဖုံႏ

ဖန်ဆင်ꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတသာ
ဖန်ဆင်ꩻမာꩻထူႏ လိတ်မဲ့ငါတဗာႏ

အအဲဉ်ႏချုတ်
နာꩻသေဗာႏလဲဉ်း တမုဲင်ꩻဖုံႏပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယားကိုယိုနဝ်ꩻ ရောမ်ꩻဖြုဲင်ꩻအဝ်ႏလဲဉ်း (၂၆၄၄) ပုတ်သွူ။ နာꩻမိဉ်ႏမဲဉ်မွဉ်းဖျင်၊ ခြပ်ချောꩻဒျာႏ ကအဝ်ႏထွူလဲဉ်းဒါႏ လိတ်မဲ့ငါဖုံႏယိုလဲ့ အဝ်ႏလ့ꩻဒျာႏသွူ။ ညညတလဲင်ႏနဝ်ꩻ နာꩻတဲ့ ကုဲင်းအဝ်ႏလိုႏဒင်ႏထင်ႏငါႏ ရောမ်ꩻဖြုဲင်ꩻတသာနေနေသွူ။ ခါးလားကမာꩻ နုဲင်းယိုစားခိန်ႏနဝ်ꩻ နာꩻအဝ်ႏလိုႏသေခါꩻရီးဒါႏ အချက်ဖုံႏ အဝ်ႏသိုမ်ဗာႏသွူ။

ထင်ႏသျာꩻအရေꩻတန်တွိုႏဗာႏ

နာꩻကအီႏဒင်ႏဒါႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻအကျောင်ꩻခရာႏနဝ်ꩻ ထင်ႏသျာꩻအရေꩻတန်နေဟောင်း။ ကအီႏဒင်ႏထင်ႏဒါႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻ ကတူႏစဲဉ်ႏအကျောင်ꩻခရာႏဖုံႏနဝ်ꩻ ဖေႏနေးကပါသော့ꩻနွောင်ꩻ ဝီခီပီးဒီးယားကိုတဲင် အဝ်ႏလိုႏငါႏအရေꩻတန်တွိုႏ ဗွေႏဗွေႏစွုမ်ႏစွုမ်ႏသွူ။ မိဉ်ႏဒေါ့ꩻဗာႏလဲ့ ဗွိုန်နုဲင် လိတ်လွီးလယ်ႏ(သတင်ꩻစာႏ)ဖုံႏ၊ မဂ္ဂဇင်းဖုံႏ၊ ပညာႏဖဲ့ꩻဆဲင်ႏရာꩻ စျာနယ်ဖုံႏ တွမ်ႏ လိတ်ဖွူꩻဖုံႏနေနေ ကခြွော့တိဉ်ႏ၊ လွစ်တခြင်ဒါႏ အရွီးအခိုႏနဝ်ꩻ ဒို့ꩻတခြို့ထေဖောႏနယ်နွောင်ꩻဗာႏ အကျောင်ꩻခရာႏတဗာႏမ့ꩻသွူ။

Try it! Take a quiz on notability

အရွီးအခိုႏလဲ့ တိဉ်ႏခွေါင်ဗာႏ

ကထေဖောႏခါꩻဒါႏ အကျောင်ꩻခရာႏဖုံႏအတာႏ တိဉ်ႏခွေါင်ထွူ စဲစ်ထွားအွဉ်ႏအတီႏအီနွောင်ꩻဒါႏ အရွီးအခိုႏဖုံႏ အဝ်ႏလဲဉ်းနဲ့။ အီႏတဲမ်းဒင်ႏစရောမ်ဖြုဲင်ꩻတပွုတ်နဝ်ꩻ သော့ꩻအီအာႏကွိုꩻတာႏ အဝ်ႏလိုႏထိုမ်ႏခါꩻရီးငါႏ ခြွော့ခြွော့တိဉ်ႏတိဉ်ႏ၊ လွစ်လွစ်တခြင်ခြင်၊ စဲစ်ဆေꩻအွဉ်ႏအတီႏနွောင်ꩻအီဒါႏ အရွီးအခိုႏဖုံႏသွူ။ ယိုနဝ်ꩻ ဝီခီပီးဒီးယားအကျောင်ꩻခရာႏဖုံႏယို တိကျသေႏချာႏ၊ ခွေါင်ခံႏ၊ စဲစ်ဆေꩻအွဉ်ႏအတီႏအီနွောင်ꩻဒျာႏအကျောင်ꩻ ယွုမ်းအံႏဖေႏနေးကလ့ꩻအီႏအတာႏ ပါတဝ်းတလ့ꩻတဝ်း အရေꩻတန်မွေးငါႏသွူ။

နမ်ꩻအကျိုꩻစီꩻပွါꩻအတာႏ ထွာအီပဋိပက္ခထာꩻသျုက်

နာꩻနမ်းအကျိုꩻစီꩻပွာꩻအတာႏ ကထွာအီဒါႏ ထာꩻသျုက်တရေင်ဖုံႏ (Conflicts of interest) အဝ်ႏနေဟောင်း။ It is best to avoid writing articles about နာꩻအကျောင်ꩻခရာႏဖုံႏ၊ နာꩻကုမ္ပဏီႏအကျောင်ꩻဖုံႏ၊ မွေးတဝ်းလဲ့ နာꩻကဖိဉ်းမွိုတ်ဒါႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏတဖြာꩻဖြာꩻအကျောင်ꩻဖုံႏယို ရောမ်ဖြုဲင်ꩻအနေႏ မိဉ်ႏတဲမ်းဒင်ႏသော့ꩻတဝ်းနဝ်ꩻ အဟဝ်သွတ်ꩻသွူ။ ပွိုးတမုဲင်ꩻနဲးတဲင်တွော့ꩻ အကျောင်ꩻခရာႏနုဲင်းယိုစားဖုံႏနဝ်ꩻ အုံပိဉ်ဖဲ့ꩻတဝ်းထာꩻတွော့ꩻ အီႏတဲမ်းဗာႏ တောမ်ႏထာꩻထီႏတရျားနဝ်ꩻ ယပ်ꩻငါႏသွူ။ နာꩻအကျောင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ နာꩻနမ်းချာ တဲမ်ႏဒင်ႏချာတလ့ꩻတဝ်းရိုꩻကီလဲ့ ဖေႏဝင်ꩻ ခွေါင်ခံႏဒါႏအရွီးအခိုႏတွော့ꩻ မိဉ်ႏအွဉ်ႏဝင်ꩻလင်တဖြာꩻဖြာꩻ တဲမ်းဖေႏနာꩻရောမ်ဖြုဲင်ꩻနဝ်ꩻ ကွီထူႏနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။

မိဉ်ႏအီႏတဲမ်းရောမ်ဖြုဲင်ꩻနဝ်ꩻ တဲမ်းတယ်ႏစဗာႏမုဲင်ꩻကိုဟောင်း

မိဉ်ႏမဲဉ်တဲမ်းဒင်ႏ ရောမ်ꩻဖြုဲင်ꩻတသာတပွုတ်နဝ်ꩻ တဲမ်းစစမ်ꩻသော့ꩻ Sandboxကို မွေးတဝ်းလဲ့ နမ်းပဲင်ႏ sandboxကို လ့ꩻဒျာႏသွူ။ နာꩻမိဉ်ႏမာꩻနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ခါးလားဝင်ꩻကပြောင်ꩻခြုဲင်းထိုꩻ နာꩻရောမ်ဖြုဲင်ꩻ ဝီခီပီးဒီးယား ပင်မအမည်ညွန်း ကိုခိန်ႏ နာꩻမွဉ်းဖျင်ထဲင်းယင်း အဝ်ႏလ့ꩻနေကဒွိုန်းသွူ။