မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

တောမ်ႏအမျာꩻ ကဆဲင်ႏဒါႏမုဲင်တန်ꩻကားကအဝ်ႏ

အွောန်ႏနယ်ခြွဉ်းဖေႏ ဝီခီပီးဒီးယားကို ကလꩻနွောင်ꩻဒါႏ မုဲင်တန်ꩻဖုံႏကားကအဝ်ႏ။ မုဲင်တန်ꩻအစွိုးအမျိုꩻ၊ ကေားသုင်ꩻသားမိဉ်ꩻ (လိတ်ဖြုံႏပေႏတန်)၊ မွေးတဝ်းလဲ့ ဆဲင်ႏရာꩻ လိတ်မဲ့ငါ (လိတ်ဖြုံႏပေႏတန်) ယို လွိုက်ရွေꩻထွားထွူ မာꩻအဲဉ်ႏနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။

မုဲင်တန်ꩻဖုံႏ
(တသာသွတ်ꩻ | အယသွတ်ꩻ) ထွားတွိုႏ (တသာထဲင်းဒါႏ ၅၀ ဗာႏ | ) လꩻလဒ်ခါႏ (၂၀ | ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀)ဗာႏ
(တသာသွတ်ꩻ | အယသွတ်ꩻ) ထွားတွိုႏ (တသာထဲင်းဒါႏ ၅၀ ဗာႏ | ) လꩻလဒ်ခါႏ (၂၀ | ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀)ဗာႏ