မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

KhunMyoe တာႏ ကေားသုင်ꩻသား ခွုမ်မာꩻချက်ဖုံႏ

ထိုမ်ႏ စွဲးကမ်းမုꩻဖုံႏခြဲ့ꩻလုဲင်းမာꩻအဲဉ်ႏ
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(တသာသွတ်ꩻ | အယသွတ်ꩻ) ထွားတွိုႏ (တသာထဲင်းဒါႏ ၅၀ ဗာႏ | ) လꩻလဒ်ခါႏ (၂၀ | ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀)ဗာႏ

၁၉ ဇွန် ၂၀၂၄

၁၈ ဇွန် ၂၀၂၄

 • ၁၈:၃၇ ၁၈:၃၇၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၄ ဗွိုန်ပီတဝ်း မုဲင်တန်ꩻ +၄၅၇၂ တသာ သီႏလ၅-ပါꩻအကျိုꩻအပဲစ်ဖန်ဆင်ꩻလဲဉ်းလိတ်မဲ့ငါ တောမ်ႏ ""သီႏလ၅ပါꩻ အပဲစ်အကျိုꩻ ဆုမ္မꩻသွံပေါက်"။ (၁) ပါဏာတိပါတ်- မာꩻသီသက် လွစ်တောဝ်းဖန်ငတ်ꩻရျာꩻ၊ မီႏကံကိဉ်ႏသျောင်ႏ- ဒုက္ခအောင်ႏ ဆောင်ႏဖေႏချံꩻသာႏတဲ့၊ မာꩻသီတော..."
 • ၁၈:၁၅ ၁၈:၁၅၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၄ ဗွိုန်ပီတဝ်း မုဲင်တန်ꩻ +၉၀၁၃ တသာ အုံလမ်းတဗာႏချင်ႏဖန်ဆင်ꩻလဲဉ်းလိတ်မဲ့ငါ တောမ်ႏ ""အုံလမ်းတဗာႏချင်ႏ ယံကညီႏညွတ်ဝင်ꩻ ၃-မျိုꩻ" ၁။ လိုꩻတမာဝါꩻ ကလိုပ်ꩻခွုမ်မာꩻညီꩻဝင်ꩻနဝ်ꩻ မီႏအံႏဗာႏဆျာႏလဲ့ ဆျာႏညီꩻ၊ ခါႏလဲ့ ခါႏညီꩻ၊ အံႏမညီꩻ အံႏဗာႏညီꩻ၊ အွီ..." ယိုခါကျာꩻ
 • ၁၇:၅၁ ၁၇:၅၁၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၄ ဗွိုန်ပီတဝ်း မုဲင်တန်ꩻ +၇၈၈၁ တသာ ညီႏညွတ်ရေꩻအကျောင်ꩻဖန်ဆင်ꩻလဲဉ်းလိတ်မဲ့ငါ တောမ်ႏ ""ညီႏညွတ်ရေꩻအကျောင်ꩻ ၇-ပါꩻ"၁။ ခမ်းထီ ယံကညီႏညွတ်လꩻဝင်ꩻအကျောင်ꩻနောဝ်ꩻ- အရပ်သား သမာထိတွမ်ႏ ကထွာခွန် ယံထီꩻသင်ꩻလွောင်ႏဗူႏလွဝင်ꩻနောဝ်ꩻမꩻ၊ တွမ်ႏယားကုဲမွ..." ယိုခါကျာꩻ
 • ၁၇:၃၀ ၁၇:၃၀၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၄ ဗွိုန်ပီတဝ်း မုဲင်တန်ꩻ +၄၅၈၆ တသာ ဒုံကကုဲဗာႏဖန်ဆင်ꩻလဲဉ်းလိတ်မဲ့ငါ တောမ်ႏ ""ဒုံကကုဲဗာႏ အကျောင်ꩻ-၅ပါꩻ" ၁။ ကထွာပါဖြားဒုံ သꩻတညီႏတဝ်း၊ ရက်ပိဉ်ဖြာꩻ အုံပိဉ်ဖဲ့ꩻ၊ လွောက်ꩻဒျာႏ အဂတိ ၄-ပါꩻ၊ ဆန္ဒာဂတိ-ရက်ထာꩻတဖဲ့ꩻချင်ႏ၊ ဒေါသာဂတိ-သꩻထန်ႏထ..." ယိုခါကျာꩻ
 • ၁၇:၁၆ ၁၇:၁၆၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၄ ဗွိုန်ပီတဝ်း မုဲင်တန်ꩻ +၃၁၀၁ တသာ လမ်းကကုဲဗာႏဖန်ဆင်ꩻလဲဉ်းလိတ်မဲ့ငါ တောမ်ႏ "လမ်းကကုဲဗာႏ အကျောင်ꩻ၄-ပါꩻ ၁။ ကထွာလိုꩻခို ထာꩻမာꩻတမွေးတောဝ်း၊ အမာဒေါ့ꩻဖေႏ သံးတနာႏတောဝ်း၊ အွꩻဒေါဝ်- ဆွဉ်းဖိန်ꩻ၊ တောႏထာꩻ၊ အံႏကျွား၊ မာꩻသုမ်ꩻတေင်ပစ္စေ..." ယိုခါကျာꩻ
 • ၁၇:၀၆ ၁၇:၀၆၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၄ ဗွိုန်ပီတဝ်း မုဲင်တန်ꩻ +၃၉၄၅ တသာ အတ္တဟိတဖန်ဆင်ꩻလဲဉ်းလိတ်မဲ့ငါ တောမ်ႏ "အတ္တဟိတ ပရဟိတတရာꩻ ၅-ပါꩻ ၁။ ထွားချာဒွိုန်းက နမ်းအပဲစ်မꩻ ကွဲးကဲ့ꩻရဲ့ꩻဝင်ꩻနော။ ၂။ ရဟန်ꩻသီးလဲ့ ထွားချာဒွိုန်းက နီထာꩻမာꩻတွမ်ႏသိက္ခာႏပုဒ်နောဝ်ꩻမꩻ ကွဲး..." ယိုခါကျာꩻ
 • ၁၁:၅၈ ၁၁:၅၈၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၄ ဗွိုန်ပီတဝ်း မုဲင်တန်ꩻ +၅၃၇၄ တသာ ခမ်းကကုဲဗာႏအကျောင်ꩻဖန်ဆင်ꩻလဲဉ်းလိတ်မဲ့ငါ တောမ်ႏ "သီကျာꩻတောင်ꩻပြန်ႏ ခမ်းကကုဲဗာႏအကျောင်ꩻ အောဝ်ႏ(၈)ပါꩻ- ၁။ တခွန်ꩻသားစိုန် မီႏဒွုန်အာငါႏလဲ့ ခမ်းကုဲဗာႏတမျိုꩻ။ ၂။ ခွန်စောဝ်း အုပ်ထိန်ꩻခမ်းထီ တနွောင်ꩻတဝ..." ယိုခါကျာꩻ
 • ၁၁:၄၃ ၁၁:၄၃၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၄ ဗွိုန်ပီတဝ်း မုဲင်တန်ꩻ ဆင်အကျောင်ꩻNo edit summary ယိုခါကျာꩻ
 • ၁၁:၀၄ ၁၁:၀၄၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၄ ဗွိုန်ပီတဝ်း မုဲင်တန်ꩻ +၆၇၂၆ တသာ ဆင်အကျောင်ꩻဖန်ဆင်ꩻလဲဉ်းလိတ်မဲ့ငါ တောမ်ႏ "ဆင်နောဝ်ꩻ အနမ်းလဲ့ကတန်၊ အာႏလဲ့ကတလာ၊ ဝွေꩻသီးမီႏမိဉ်မာꩻသီလိုꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏပသာႏပေႏရွုမ်ꩻ၊ ကွဲႏတွော့ꩻ ဝွေꩻသီးမာꩻချာလိုꩻ တဗွုန်ႏတောဝ်း၊ ခံႏဗာႏလိုꩻသ..."
 • ၁၀:၂၅ ၁၀:၂၅၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၄ ဗွိုန်ပီတဝ်း မုဲင်တန်ꩻ +၄ ထွိုင်းညီႏညွတ်ဝင်ꩻNo edit summary ယိုခါကျာꩻ
 • ၁၀:၂၅ ၁၀:၂၅၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၄ ဗွိုန်ပီတဝ်း မုဲင်တန်ꩻ +၃၅၆၆ တသာ ထွိုင်းညီႏညွတ်ဝင်ꩻဖန်ဆင်ꩻလဲဉ်းလိတ်မဲ့ငါ တောမ်ႏ "ထွိုင်းသီးချင်ꩻင်ꩻ ဖြွမ်းငါႏဝင်ꩻ၊ သꩻချင်ႏညီႏတူႏ အုံပိဉ်ဗူႏ၊ ပိဉ်ဖူႏပိဉ်စွိုꩻ ဖြွမ်းဝင်ꩻသွိုꩻ၊ တစွိုꩻနောဝ်ꩻခါꩻ ဒေါ့ꩻဆေ့ꩻအာ၊ မှဲꩻခါမလꩻ ဒေါ့ꩻခှဲႏ..."
 • ၁၀:၀၇ ၁၀:၀၇၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၄ ဗွိုန်ပီတဝ်း မုဲင်တန်ꩻ +၄၀၃၄ တသာ ပနားတီသားဖန်ဆင်ꩻလဲဉ်းလိတ်မဲ့ငါ တောမ်ႏ "ပနားနောဝ်ꩻ အနမ်းလဲ့ကတန်၊ အာႏလဲ့ကတလာနဝ်ꩻ တွက်စွဉ်ႏလိုꩻဝင်ꩻငတ်ꩻ၊ လိုꩻသမ်းအောဝ်ႏတီဗာႏဒျာႏ၊ လိုꩻကောတီသားအောဝ်ႏထိုမ်းဒွိုန်းကအငင်း၊ သမ်းတွဲႏဗာႏကတ..." ယိုခါကျာꩻ
 • ၀၉:၅၅ ၀၉:၅၅၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၄ ဗွိုန်ပီတဝ်း မုဲင်တန်ꩻ +၄၈၁၇ တသာ ဖိုးတီးသားဥပမာႏဖန်ဆင်ꩻလဲဉ်းလိတ်မဲ့ငါ တောမ်ႏ "ဖိုးဖုံႏတရျာꩻ-လိုꩻတဖြာꩻ၊ လိုꩻဝါးလွေꩻမှဲꩻလဲ့ ဖိုးလွေꩻဗာႏ၊ အက်ခရာႏယံယူႏသေ၊ သꩻယံလေယံယူႏလꩻ၊ ပွိုးကဖိုးသီးနောဝ်ꩻ ငထောဝ်းဉာဏ်ႏပညာႏ၊ ထာꩻဒါႏဆေ့ꩻဆဲဉ်ခြ..." ယိုခါကျာꩻ
 • ၀၉:၀၀ ၀၉:၀၀၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၄ ဗွိုန်ပီတဝ်း မုဲင်တန်ꩻ +၄၄၂၁ တသာ ထွီႏမီꩻညီႏညွတ်ဝင်ꩻဖန်ဆင်ꩻလဲဉ်းလိတ်မဲ့ငါ တောမ်ႏ "ထွီႏမီꩻနောဝ်ꩻရာꩻ၊ ပငါပရာꩻ အုံဒွါႏတဗာႏတထွောင်းင်း၊ လွေꩻမာꩻခွေါင်းတဗာႏ၊ တလꩻဒါႏတောဝ်း၊ ပွိုးကားဝွေꩻသီး၊ ကထွာထွီႏမီꩻ၊ အောဝ်ႏတွမ်ႏအကယ်ႏ၊ အောဝ်ႏတွမ်..." ယိုခါကျာꩻ
 • ၀၈:၄၇ ၀၈:၄၇၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၄ ဗွိုန်ပီတဝ်း မုဲင်တန်ꩻ +၂၈၅၇ တသာ ဆျာဥပမာႏဖန်ဆင်ꩻလဲဉ်းလိတ်မဲ့ငါ တောမ်ႏ "ဆျာမျိုꩻနောဝ်ꩻရာꩻ ထာꩻညီႏညွတ်ဝင်ꩻငထောဝ်း၊ ရန်ႏသူႏတွမ်ႏဘေꩻ မီႏမော့ꩻလဲ့ခါ၊ ပငါပရာꩻ အီႏလောႏစွဲကိုလွဝင်ꩻ၊ အချင်ꩻင်ꩻဝွေꩻသီး တအောဝ်ႏဖိုတောဝ်း၊ ဝွေꩻသီ..." ယိုခါကျာꩻ
 • ၀၈:၃၆ ၀၈:၃၆၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၄ ဗွိုန်ပီတဝ်း မုဲင်တန်ꩻ +၄ ကေအကျောင်ꩻNo edit summary
 • ၀၈:၃၅ ၀၈:၃၅၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၄ ဗွိုန်ပီတဝ်း မုဲင်တန်ꩻ +၄၇၅၉ တသာ ကေအကျောင်ꩻဖန်ဆင်ꩻလဲဉ်းလိတ်မဲ့ငါ တောမ်ႏ "ကေသီးအမျိုꩻ အစွယ်ႏဟောဝ်၊ အစွူႏလဲ့သန် အာႏဏာႏပြင်ꩻ၊ ဟွုန်လင်ꩻအငေါဝ်း ကဒိုမ်ႏထူ၊ ယာႏတွုန်းရွူရွူ လိုꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ၊ ဝဲဉ်ထာꩻလဲဉ်းညာꩻ တလျူဖွီ၊ မူႏမောင်..."
 • ၀၈:၁၂ ၀၈:၁၂၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၄ ဗွိုန်ပီတဝ်း မုဲင်တန်ꩻ +၄၉၀၂ တသာ ချင်ႏသေ့ꩻဖန်ဆင်ꩻလဲဉ်းလိတ်မဲ့ငါ တောမ်ႏ "ချင်ႏသေ့ꩻနောဝ်ꩻရာꩻ အာႏဏာႏပြင်ꩻတဲး၊ ဟိတ်ဟန်လဲ့အောဝ်ႏ၊ သတ္တဝါႏတင်ꩻလုံ၊ ငမ်းဟိုမ်ဗာႏဝွေꩻ၊ ပွိုးကားအုံဒွါႏ၊ တဗာႏတထွောင်း၊ အုံညီꩻလွဝင်ꩻ တလꩻလင်ꩻတောဝ..." ယိုခါကျာꩻ
 • ၀၇:၄၃ ၀၇:၄၃၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၄ ဗွိုန်ပီတဝ်း မုဲင်တန်ꩻ +၄၆၇၄ တသာ ယူးပေႏဖန်ဆင်ꩻလဲဉ်းလိတ်မဲ့ငါ တောမ်ႏ "ယူးသီးအမျိုꩻ အုံညီꩻလိုꩻ၊ အဲင်ႏကုဲထာꩻခြိုꩻ ယားဥစ္စာႏ၊ ဝွေꩻသေတောဝ်းဗာႏ ဂုဏ်ႏကေꩻဇူꩻ၊ အုံညီꩻသွူလိုꩻ ကျေꩻဇူꩻမဲ့၊ ပါꩻလဲ့မကျွိုက် ခွေမကျွိုက်၊ မိဉ်ဟွ..." ယိုခါကျာꩻ
 • ၀၇:၂၇ ၀၇:၂၇၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၄ ဗွိုန်ပီတဝ်း မုဲင်တန်ꩻ +၆၇၃၂ တသာ အစွူႏသားမျိုꩻဖန်ဆင်ꩻလဲဉ်းလိတ်မဲ့ငါ တောမ်ႏ "ထာꩻစွူႏသားမျိုꩻ ဝင်ꩻကရိုꩻ၊ လိုꩻထီႏလဲ့ခါ ရက်တောဝ်းခြာ၊ ပအာလွꩻထီႏ ကယ်ꩻအေႏဆီႏ၊ မထီႏထာꩻရက် ဝင်ꩻနိစ္စက်၊ အသက်လဲ့ခါ မာꩻသီပါ၊ ဝွေꩻခါမာꩻဒွါႏ ထာꩻမွိုက်မာ..." ယိုခါကျာꩻ

၁၇ ဇွန် ၂၀၂၄

၂၃ ဒီသဲဉ်ဗာ ၂၀၂၃

၂၀ ဒီသဲဉ်ဗာ ၂၀၂၃

 • ၁၃:၅၈ ၁၃:၅၈၊ ၂၀ ဒီသဲဉ်ဗာ ၂၀၂၃ ဗွိုန်ပီတဝ်း မုဲင်တန်ꩻ +၂၇၆၆၃ တသာ စင်္ကီသုတ်ဖန်ဆင်ꩻလဲဉ်းလိတ်မဲ့ငါ တောမ်ႏ "+ လူꩻလိုꩻဆရာႏ ၊ တွမ်ႏသံႏဃာႏ ၊ ကျွꩻဗာႏတဖူꩻဒွါ။ = ဩပါသာဒ ၊ ကောသလ ၊ ဒေဝချင်းတခြာ ။ + စင်္ကီပုဏ္ဏာꩻ ၊ ခွန်ဖေႏခါꩻ ၊ ခွုမ်မာꩻလꩻပဲင်ႏထွာ။ = ဩပါသာဒ ၊ ဗြာဟ္မဏ ၊ ဟွု..."
 • ၁၃:၅၁ ၁၃:၅၁၊ ၂၀ ဒီသဲဉ်ဗာ ၂၀၂၃ ဗွိုန်ပီတဝ်း မုဲင်တန်ꩻ +၁၇၈၀၂ တသာ ကုရုဓမ္မဇာတ်ဖန်ဆင်ꩻလဲဉ်းလိတ်မဲ့ငါ တောမ်ႏ "ဇာတ်ဝတ္ထု ၅၅၀-တိကနိပါတ်၊ ဥဒပါနဝဂ် ၊ ဂရုဓမ္မဇာတ်တရာꩻတောႏ ဘုရာꩻအဝ်ႏ ဇေႏတဝွန်ႏကျောင်ꩻကိုခိင်ႏ လိုꩻသာဝတ္ထိနီဖြာꩻ ထွာရဟန်ꩻ၊ တွိုႏတနီꩻ လင်ꩻလူးထီ အစိရ..." ယိုခါကျာꩻ
 • ၁၃:၄၁ ၁၃:၄၁၊ ၂၀ ဒီသဲဉ်ဗာ ၂၀၂၃ ဗွိုန်ပီတဝ်း မုဲင်တန်ꩻ +၁၃၇၀၁ တသာ အဝ်ႏလိုႏသွဉ်မာꩻကျင်ꩻဖန်ဆင်ꩻလဲဉ်းလိတ်မဲ့ငါ တောမ်ႏ "အဝ်ႏလိုႏသွဉ်မာꩻကျင်ꩻ-ကရိုꩻနဝ်ꩻ အလင်မွေးတဝ်း၊ ဝင်ꩻခမ်းတန်ထီတန်သား သေငါꩻထွူတဲ့နဝ်ꩻ၊ သေငါꩻတဝ်း ကထွာဒါႏလိုꩻတသဉ်ဖုံႏတဲ့နဝ်ꩻ ဝွေꩻသီးအဝ်ႏလွေꩻတဖူꩻတွင..." ယိုခါကျာꩻ
(တသာသွတ်ꩻ | အယသွတ်ꩻ) ထွားတွိုႏ (တသာထဲင်းဒါႏ ၅၀ ဗာႏ | ) လꩻလဒ်ခါႏ (၂၀ | ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀)ဗာႏ